Palkka- ja palkkioselvitys

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), johon kuuluvat Jorma Kauppila, Lasse Joensuu, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas ja Rainer Sjöholm, valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia.  Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja, Jorma Kauppila, ja varapuheenjohtaja, Kenneth Ingman, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne.

Toimitusjohtaja päättää muun johdon palkoista ja palkkioista. Hallitus tutustuu niihin vuosittain.

 

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET


Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2016 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 1400 euroa kuukaudessa,

muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2015-2016 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 223 129 euroa.


Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää heille irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Muun johdon palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön toimitusjohtaja. Päätöksen yhtiön kannustinjärjestelmästä, sen tavoitteista, maksimipalkkioista ja mittareista tekee kuitenkin aina yhtiön hallitus. Kannustinjärjestelmän ehdot on määritetty kirjallisesti.

Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan yhtiön kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon, kustannustehokkuuteen ja määrättyjen strategisten projektien toteutumiseen perustuva 0-3 kuukauden palkkaa vastaava voitto- ja kannustepalkkio. Kannustinjärjestelmä perustuu lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin ja sen ansaintajakso on yhtiön tilikausi, mutta sen tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteutuminen edistää yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Palkoissa ja palkkioissa ei ole muita muuttuvia osia.

Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteiseisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Pertti Falleniuksen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2015-2016 oli 293 974 euroa. Tästä kiinteä osuus oli 253 910 euroa ja muuttuva osuus 40 064 euroa. Muuttuva osa perustuu kokonaisuudessaan yhtiön kannustinjärjestelmään. Rahapalkan lisäksi hänellä oli auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajalla on irtisanomistilanteessa irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan sijaisen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2015-2016 oli 190 562 euroa ja muun johdon 872 227 euroa.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso on etuusperusteinen 60 %. Muulla johdolla on mahdollisuus maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään. Päätöksen lisäeläkejärjestelmään perustamisesta on tehnyt yhtiön hallitus.

 

PALKITSEMISRAPORTTI

Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2015-2016, ei osakeperusteisia palkkioita:

Kenneth Ingman                                                                   23 050 euroa

Lasse Joensuu                                                                       19 700 euroa

Jorma Kauppila                                                                     51 550 euroa

Mirja-Leena Kullberg                                                            9 300 euroa

Pentti Lipsanen                                                                     19 050 euroa

Christer Nordmyr                                                                  13 450 euroa

Hannu Sillanpää                                                                   25 850 euroa

Rainer Sjöholm                                                                     21 650 euroa

Anders Kulp                                                                             6 964 euroa

Virve Kuusela                                                                           7 464 euroa

Hallituksen jäsenten palkkiot yhteensä                         198 029 euroa


Palkitsemisevaliokunnan palkat ja palkkiot tilikaudelta 2015-2016 (hallituksen jäsenten osalta sisältyy yllä oleviin palkkioihin)

Ulf Eriksson                                                                                   0 euroa

Isto Kärkäinen                                                                          400 euroa

Esa Rantakangas                                                                           0 euroa

 

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkat ja palkkiot tilikaudelta 2015-2016, ei osakeperusteisia palkkioita:

Toimitusjohtaja Pertti Fallenius                                     293 974 euroa

-lisäeläkemaksu                                                118 100 euroa

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen                             190 562 euroa

-lisäeläkemaksu                                                 63 826 euroa

Muu johto                                                                            872 227 euroa