Palkka- ja palkkioselvitys

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), johon kuuluvat Jorma Kauppila, Lasse Joensuu, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas ja Rainer Sjöholm, valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia.  Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja, Jorma Kauppila, ja varapuheenjohtaja, Kenneth Ingman, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne.

Toimitusjohtaja päättää muun johdon palkoista ja palkkioista. Hallitus tutustuu niihin vuosittain.

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

 Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2017 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

– hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,

– hallituksen varapuheenjohtajalle 1400 euroa kuukaudessa,

– muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2016-2017 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 219 833 euroa.

 Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää heille irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Muun johdon palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön toimitusjohtaja. Päätöksen yhtiön kannustinjärjestelmästä, sen tavoitteista, maksimipalkkioista ja mittareista tekee kuitenkin aina yhtiön hallitus. Kannustinjärjestelmän ehdot on määritetty kirjallisesti.

Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan yhtiön kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon, kustannustehokkuuteen ja määrättyjen strategisten projektien toteutumiseen perustuva 0-3 kuukauden palkkaa vastaava voitto- ja kannustepalkkio. Kannustinjärjestelmä perustuu lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin ja sen ansaintajakso on yhtiön tilikausi, mutta sen tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteutuminen edistää yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Palkoissa ja palkkioissa ei ole muita muuttuvia osia.

Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Pertti Falleniuksen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2016-2017 oli 270 093 euroa. Tästä kiinteä osuus oli 248 531 euroa ja muuttuva osuus 21 562 euroa. Muuttuva osa perustuu kokonaisuudessaan yhtiön kannustinjärjestelmään. Rahapalkan lisäksi hänellä oli auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajalla on irtisanomistilanteessa irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan sijaisen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2016-2017 oli 171 476 euroa ja muun johdon 814 318 euroa.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso on etuusperusteinen 60 %. Muulla johdolla on mahdollisuus maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään. Päätöksen lisäeläkejärjestelmään perustamisesta on tehnyt yhtiön hallitus.

PALKITSEMISRAPORTTI

 Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2016–2017,
ei osakeperusteisia palkkioita:

Kenneth Ingman                                                                     30 750 euroa

Lasse Joensuu                                                                         20 700 euroa

Jorma Kauppila                                                                       54 550 euroa

Anders Kulp                                                                            22 550 euroa

Virve Kuusela                                                                         22 550 euroa

Isto Kärkäinen                                                                        9 583 euroa

Pentti Lipsanen                                                                        10 100 euroa

Christer Nordmyr                                                                    250 euroa (maksettu menetetyn työajan korvaus)

Hannu Sillanpää                                                                      23 950 euroa

Rainer Sjöholm                                                                        24 650 euroa

Stefan Wik                                                                              200 euroa

Hallituksen jäsenten palkkiot yhteensä 219 833 euroa


Palkitsemisvaliokunnan palkat ja palkkiot tilikaudelta 2016–2017
(hallituksen jäsenten osalta sisältyy yllä oleviin palkkioihin)

Ulf Eriksson                                                                            0 euroa

Esa Rantakangas                                                                    0 euroa

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkat ja palkkiot tilikaudelta 2016–2017,
ei osakeperusteisia palkkioita:

Toimitusjohtaja Pertti Fallenius                              270 093 euroa

-lisäeläkemaksu                                                    133 908 euroa

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen                        171 476 euroa

-lisäeläkemaksu                                                       66 894 euroa

Muu johto                                                                814 318 euroa