Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

I JOHDANTO

Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 29.1.2018 samanaikaisesti kuin toimintakertomus yhtiön internet-sivuilla.

Saga Furs Oyj noudatti tilikauden aikana tammikuussa 2016 voimaanastunutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivustolta www.cgfinland.fi. Saga Furs Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Poikkeavuudet koodista

Yhtiö on poikennut koodista seuraavien suositusten osalta:

SUOSITUS 1: Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Hallitus ei ole tehnyt ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien

päätöksentekojärjestelmästä johtuen yhtiön hallitus ei ole pystynyt tekemään sellaista ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi, jolle se olisi voinut saada suurimpien osakkeenomistajien hyväksynnän. Tulevaisuudessa yhtiön hallitus tekee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi, jos se saa suurimpien osakkeenomistajien hyväksynnän hankittua ajoissa ennen yhtiökokousta.

SUOSITUS 10: Vain yksi hallituksen jäsen kahdeksasta on riippumaton. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon. Yhtiön hallituksen kokoonpanosta päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

SUOSITUS 15: Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia.

SUOSITUS 16: Hallitus ei ole asettanut hallinnointikoodissa tarkoitettua  tarkastusvaliokuntaa, koska on perusteltua, että hallitus kokonaisuudessaan käsittelee

taloudellista raportointia ja valvontaa koskevat asiat ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan laajuus ja se, että tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa.

SUOSITUS 18A: Hallitus ei ole asettanut hallintakoodissa mainittua nimitysvaliokuntaa, koska hallitus kokonaisuudessaan vastaa yhtiökokoukselle mahdollisesti tehtävän hallituskokoonpanoa tehtävän ehdotuksen tekemisestä. Yhtiön hallitus keskustelee suurimpien osakkeenomistajien kanssa mahdollisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta.

Saga Furs Oyj:n hallinnointikoodi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.sagafurs.com /Suomi / Yritys / Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 29.1.2018.

II HALLINNOINTI

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiö ilmoittaa yhtiökokouskutsussa sellaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset, joita hallitus taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennen kokouskutsun antamista tehneet. Yhtiö ilmoittaa Internet-sivuillaan sekä yhtiökokouskutsussa hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot.

Vallitsevan käytännön mukaan henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varamiehet.

Saga Furs Oyj:n hallitus 27.4.2017 alkaen

Kenneth Ingman (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tuotantotalouden insinööri. Turkistuottaja vuodesta 2003. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Lasse Joensuu (s. 1971)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Turkiskoulu. Turkistuottaja vuodesta 1989. Omistaa 110 C-osaketta.

Jorma Kauppila (s. 1961)

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2003. Peruskoulu. Turkistuottaja vuodesta 1976. Omistaa 610 C-osaketta.

Anders Kulp (s. 1973)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Kauppatieteiden maisteri ja tarhaajamestari.

Turkistuottaja vuodesta 2013. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Virve Kuusela (s. 1965)

Kauppatieteiden maisteri. Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Yli 20 vuoden ura kansainvälisen liike-elämän johtotehtävissä, viimeksi toimitusjohtajana DHL, Kuwait.  Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Isto Kärkäinen (s. 1960)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Ammattikoulu, maaseutuyrittäjä. Turkistuottaja vuodesta 1985. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Hannu Sillanpää (s. 1961)

Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Keskikoulu, tarhaajamestari. Turkistuottaja vuodesta 1979. Omistaa 192 C-osaketta.

Rainer Sjöholm (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2008. Kauppatieteiden maisteri. Turkistuottaja vuodesta 1995. Omistaa 72 C-osaketta.

Yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet:

Virve Kuusela on ko. hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen, muilla hallituksen jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Hallituksen toiminta:

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

 • yhtiön strategiasta päättäminen
 • merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
 • budjetin käsitteleminen
 • yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
 • yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
 • yhtiön rahoitusriskien valvominen
 • yhtiön riskien valvominen
 • yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
 • yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
 • johdon toiminnan arviointi
 • yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
 • muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi saa kokouksissaan informaatiota kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraa nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa.

Työjärjestyksensä mukaan hallitus kokoontuu vähintään 14 kertaa tilivuoden aikana. Hallituksella oli tilikauden 2016-2017 aikana 26 kokousta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 97-prosenttisesti.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin seuraavasti:

Kenneth Ingman26 kertaa
Lasse Joensuu25 kertaa
Jorma Kauppila26 kertaa
Anders Kulp25 kertaa
Virve Kuusela25 kertaa
Isto Kärkäinen14 kertaa
Pentti Lipsanen11 kertaa
Hannu Sillanpää25 kertaa
Rainer Sjöholm24 kertaa

Hallituksen monimuotoisuus

Saga Fursissa monimuotoisuutta pidetään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen.

Saga Fursin hallitus tai mahdollinen nimitysvaliokunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset, yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä mahdollisten hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Suunniteltaessa hallituksen kokoonpanoa hallitus tai mahdollinen nimitysvaliokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, toisiaan täydentäviä taitoja sekä kokemusta pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.  Molempien kansalliskielten tulee olla edustettuna. Lisäksi Saga Furs katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon.

Saga Fursin hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia edustettuina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii viestittämään tavoitteesta aktiivisesti osakkeenomistajille sekä huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia.

Tilikauden aikana yksi hallituksen varsinainen jäsen on ollut nainen ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet ovat olleet miehiä. Yhtiön asettama tavoite molempien sukupuolten edustuksesta hallituksessa on näin ollen täyttynyt.

Hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta

Ylimmän johdon nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja, Jorma Kauppila, ja varapuheenjohtaja, Kenneth Ingman, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne.

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), johon kuuluvat:
– Jorma Kauppila
– Kenneth Ingman
– Lasse Joensuu
– Isto Kärkäinen
– Esa Rantakangas, (s. 1972), maatalous- ja metsätieteen maisteri, turkistuottaja vuodesta 1997, ei osakeomistusta,
– Rainer Sjöholm
– Kaj Wik, (s. 1962), automekaanikko, turkistuottaja vuodesta 1985, ei osakeomistusta

valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on

yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Kaikilla palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön.

Palkitsemisvaliokunta on kokoontunut tilikaudella 2016–2017 kerran.

Hallitus ei ole asettanut hallinnointikoodissa tarkoitettua tarkastusvaliokuntaa (suositus 16), koska koko hallitus käsittelee taloudellista raportointia ja valvontaa koskevat asiat. Tämä on nähty perustelluksi ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan laajuus ja se, että tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa. Hallitus ei ole myöskään asettanut hallintakoodissa mainittua nimitysvaliokuntaa (suositus 18 A), koska hallitus kokonaisuudessaan vastaa yhtiökokoukselle mahdollisesti tehtävän hallituskokoonpanoa tehtävän ehdotuksen tekemisestä.

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana toimii tekn.yo. Pertti Fallenius (s. 1962). Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavalla tavalla järjestämisestä. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

 

Muu johto

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita kuten mm. konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.  

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi:

Mikko Hovén (s. 1974)

Yo-merkonomi. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000, myyntijohtaja 2015. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Juha Huttunen (s. 1964)

Diplomi-insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987, varatoimitusjohtaja (talous) sekä toimitusjohtajan sijainen 2009, hallituksen sihteeri. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Tia Rantanen (ent. Matthews) (s. 1974)

BA (Honours), Marketing and PR, University of Westminster. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2016, muotiliiketoimintajohtaja. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Sameli Mäkelä (s. 1976)

Diplomi-insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2009, tuotantojohtaja 2014. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Marjatta Paunonen (s. 1968)

MBA. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008, henkilöstöjohtaja 2009. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Stefan Saaristo (s.1974), yhtiön palveluksessa 31.12.2017 saakka

Agrologi. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2015, liiketoimintajohtaja, Suomen, Ruotsin ja Norjan alueen tuottajapalvelut. Omistaa 347 c-osaketta.

Julio Suarez Christiansen (s.1966)

Tekniikan kandidaatti. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987, liiketoimintajohtaja 2015,

Euroopan alueen tuottaja- ja kaupan palvelut. Ei osakeomistuksia yhtiössä

Samantha Vesala (s. 1969)

Hum. kand. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014, Business Director, Asia. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
III SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVAT JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMÄT

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoimintariskeihin, vahinko- ja omaisuusriskeihin, rahoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden katsotaan kaikkien olevan liiketoimintariskejä: kysyntään ja tarjontaan liittyvät riskit, imagoriskit ja poliittiset riskit, valuuttakurssien vaihtelut sekä rahoitusriskit.

 

Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskejään johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai harkitaan strategian muutoksia. Yhtiön suurimmat liiketoimintariskit liittyvät tuottaja- ja ostajarahoitukseen. Hallitus edellyttää johdolta dokumentoitua seurantaa saatavatilanteesta sekä seuraa ja valvoo saatavakannan ja suurimpien rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti. Hallitus ottaa näiden kehityksen huomioon päättäessään tuottaja- ja ostajarahoitukseen liittyvistä linjauksista, kuten rahoituksen suuruudesta tai vaadittavista vakuuksista. Hallitus edellyttää myös yhtiön johdolta kirjallista raportointia muihin liiketoimintariskeihin oleellisesti vaikuttavista tekijöistä, kuten markkinatilanteen tai nahkatuotannon muutoksista, poliittisesta kehityksestä yhtiön kannalta tärkeimmillä markkina-alueilla tai kilpailevien yhtiöiden toiminnasta voidakseen edellyttää tältä pohjalta toimenpiteitä tai harkita strategian muutosta.

Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

Yhtiöllä ei pienen kokonsa vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyytää tekemään lisäselvityksiä tässä yhteydessä. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat analysoivat yhtiön tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä, konsernitason puolivuosikatsauksia sekä yhtiön saatavakantaa. Tilintarkastajat raportoivat valvontatilintarkastuksessa tekemistään havainnoista hallitukselle, joka pyrkii näin varmistamaan, että hallituksen yhtiöstä antamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat myös tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehittää ja parantaa yhtiön sisäisiä kontrolleja. Tältä pohjalta hallitus on edellyttänyt ja edellyttää yhtiön johtoa kehittämään toiminnallisia prosesseja ja kontrolleja.

 

IV MUUT ANNETUT TIEDOT

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Saga Furs Oyj:n sisäpiiriohje perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, ”MAR”) ja Euroopan

arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin

määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) sisäpiiri- ja muihin ohjeisiin ja Finanssivalvonnan (”Fiva”) ohjeisiin. Jos Sisäpiiriohjeen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten välillä on eroavaisuutta, noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä määräyksiä. Yhtiön työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä muistutetaan siitä, että he ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa soveltuvan lainsäädännön ja siihen liittyvän ohjeistuksen noudattamisesta.

Sisäpiiriläiset

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta -sivustolla olevaa Investis Flife Oy:n ylläpitämää julkista sisäpiiritietoa ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen, ja ne poistetaan yllä tarkoitetusta linkistä 2.7.2017. Saga Furs Oyj ei jatkossa ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Suljettu ajanjakso

MAR:n mukaan Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai kunkin osavuosikatsauksen julkistamista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa katsauskauden päättymisen ja yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavan päivän välillä (”Suljettu ikkuna”). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja julkistamispäivän. Kaupankäynti on kielletty myös yhtiön järjestämien huutokauppojen esittely- ja myyntipäivinä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Fivalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset tiedot pörssitiedotteella. Saga Furs Oyj:n liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty yhtiön hallitus, heidän varajäsenensä sekä yhtiön toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi huhtikuussa 2017 varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2016–2017 oli
141 293 euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin 95 473 euroa.