Styrelsen

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för att bolagets förvaltning och bolagets verksamhet sköts i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Styrelsen utnämner verkställande direktören samt en eventuell suppleant för verkställande direktören. Till styrelsens övriga uppgifter hör bl.a. att

 • besluta om bolagets strategi
 • besluta om betydande investeringar, företagsköp och avyttrande av egendom
 • behandla bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • behandla budgeten
 • fastslå bolagets utdelningspolitik samt att för bolagsstämman lägga fram förslag om den årliga utdelningen
 • behandla den försäljningspolitik som tillämpas vid bolagets auktioner
 • övervaka bolagets finansiella risker
 • övervaka bolagets risker
 • besluta om basprissättningen på de skinnförmedlingstjänster som bolaget erbjuder sina kunder
 • fastslå sammansättningen av bolagets ledningsgrupp på basen av verkställande direktörens förslag
 • utvärdera ledningens verksamhet
 • besluta om incitamentprogram riktade till personalen
 • ta upp övriga ärenden till behandling, ifall bolagets verkställande direktör anser det ändamålsenligt

Styrelsen har grundat en utnämningskommitté till vilken hör Jorma Kauppila, Kenneth Ingman, Virve Kuusela, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas och Kaj Wik.

Styrelsen har grundat en ersättningskommitté (rekommendation 17) till vilken hör:

– Jorma Kauppila
– Kenneth Ingman
– Lasse Joensuu
– Isto Kärkäinen
– Esa Rantakangas, (f. 1972), agronomie- och forstmagister, pälsfarmare sedan år 1997, inga aktieinnehav
– Rainer Sjöholm
– Kaj Wik, (f. 1962), bilmekaniker, pälsuppfödare sedan år 1985, inga aktieinnehav i bolaget

att bereda ett förslag till bolagsstämman om styrelseledamöternas ersättningar. Avvikande från rekommendation 15 är, förutom styrelseledamöterna, även represen­tanter för bolagets viktigaste aktieägare representerade i ersättningskommittén. Bolagets styrelse har ansett att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att representanter för både styrelsen och aktieägarna deltar i beredandet av förslaget. Ingen av medlemmarna i ersättningskommittén är på sätt som avses i förvaltningskoden oberoende av bolaget. Samtliga medlemmar i ersättningskommittén har i sin egenskap av pälsfarmare ett kundförhållande gentemot bolaget. Ersättningskommittén har sammanträtt en gång under räkenskapsperioden 2015-2016.

Styrelsen har inte tillsatt i förvaltningskoden avsedd revisionskommitté (rekommendation 16), eftersom hela styrelsen behandlar ärenden hänförande till den ekonomiska rapporteringen och övervakningen. Detta har ansetts befogat med beaktande av omfattningen av koncernens affärsverksamhet, samt att revisorerna även rapporterar om sin verksamhet och sina iakttagelser till styrelsen minst två gånger årligen. Styrelsen har inte heller tillsatt i förvaltningskoden avsedd nomineringskommitté (rekommendation 18 A), eftersom styrelsen i sin helhet ansvarar för beredningen av ett eventuellt förslag till styrelsens sammansättning som föreläggs bolagsstämman.

Bolaget har inte något förvaltningsråd.

I enlighet med sin arbetsordning skall styrelsen förutom ovannämnda uppgifter vid sina möten även erhålla information om det internationella marknadsläget för råa skinn, bekanta sig med intressebevakningsärenden på olika marknadsområden samt följa med skinnströmmarna till och från bolaget.

Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina verksamhetsmetoder.

Styrelsens sammansättning

Bolagsstämman väljer minst 5 och högst 8 styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandattid om ett år, vilken inleds då bolagsstämman avslutas och utgår vid avslutandet av den nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman.

Efter att ha hört de största aktieägarna framlägger styrelsen ett förslag om styrelsens sammansättning. Bolaget uppger styrelsemedlemskandidaternas personuppgifter både på sina internet-hemsidor och i kallelsen till bolagsstämman.

I enlighet med gällande praxis kan en person som har fyllt 65 år inte väljas till styrelsemedlem. För varje styrelsemedlem väljs en personlig suppleant.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett år åt gången. Styrelsen är beslutsförd då mer än hälften av medlemmarna är närvarande och någon av de närvarande är antingen ordförande eller viceordförande.

Under räkenskapsperioden 2015-2016 sammanträdde styrelsen 26 gånger. De ordinarie medlemmarna har i medeltal deltagit i 95 procent av mötena.

Saga Furs Oyj:s styrelse från och med 27.4.2017

 Aktier och aktiebaserade rättigheter i bolaget och i bolag som hör till samma koncern som bolaget

 

uppdaterad april 2016