Ersättningsförklaring

BESLUTSORDNING AVSEENDE ERSÄTTNINGAR

Bolagsstämman fattar beslut om styrelseledamöternas ersättningar. Styrelsen har tillsatt en ersättningskommitté (rekommendation 17) vars medlemmar är Jorma Kauppila, Lasse Joensuu, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas och Rainer Sjöholm att bereda ett förslag till bolagsstämman om styrelseledamöternas ersättningar. Avvikande från rekommendation 15 är, förutom styrelseledamöterna, även representanter för bolagets viktigaste aktieägare representerade i ersättningskommittén. Bolagets styrelse har ansett att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att representanter för både styrelsen och aktieägarna deltar i beredandet av förslaget. Ingen av medlemmarna i ersättningskommittén är på sätt som avses i förvaltningskoden oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Ersättningskommitténs medlemmar erhåller samma mötesarvode som styrelseledamöterna.

Ärenden angående utnämning och utvärdering av verkställande direktören och den verkställande direktörens suppleant samt deras löner, arvoden och ekonomiska förmåner bereds av styrelseordförande Jorma Kauppila och viceordförande Kenneth Ingman, varefter ärendet föreläggs styrelsen för behandling.

Verkställande direktören beslutar om löner och övriga ekonomiska ersättningar till den övriga ledningen. Styrelsen bekantar sig årligen med dessa.

 

DE CENTRALA ERSÄTTNINGSPRINCIPERNA

Styrelseledamöternas ersättning

I april 2016 beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att styrelseledamöterna under den mandatperiod som inleds då denna bolagsstämma avslutas och upphör vid avslutande av den ordinarie bolagsstämman år 2017, erhåller månadsarvode enligt följande:

styrelseordförande 2 800 euro i månaden,

styrelsens viceordförande 1 400 euro i månaden,

övriga styrelseledamöter 750 euro i månaden.

Förutom månadsarvodena betalas i mötesarvode för deltagande i styrelsemötena 200 euro/möte om mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro/möte ifall mötet räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelsens ordförande, viceordförande, bolagets verkställande direktör eller ledande tjänsteman kallar en förtroendevald person att sköta en viss uppgift, betalas till den förtroendevalda 250 euro i kompensation för förlorad arbetstid under förutsättning att det för uppgiften i fråga inte erläggs mötesarvode. Person som står i arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. erhåller inte månadsarvode och heller inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid.

För de betalade arvodena betalas ArPl-pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelseledamöterna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor, och till styrelseordförande och viceordförande betalas ersättning för till tjänsten hörande telefon- och postkostnader. Mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetstid betalas inte för resetid.

Styrelseordförandes och styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid den ordinarie bolagsstämman utan skild uppsägningstid, avgångsvederlag eller andra på basen av uppsägningen erlagda ersättningar.

Styrelseledamöterna omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Under räkenskapsperioden 2015-2016 har till styrelseordförande och -ledamöterna utbetalats totalt 223 129 euro i ersättningar.


Verkställande direktörens och en övriga ledningens ersättningssystem

Styrelsen besluter om löner och övriga ekonomiska förmåner som betalas till verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant. Därutöver besluter styrelsen om ersättningar som betalas till dem i avgångsvederlag. Bolagets verkställande direktör besluter om löner och övriga ekonomiska förmåner till den övriga ledningen. Bolagets styrelse besluter dock alltid om bolagets bonussystem, dess målsättningar, maximala bonussummor och indikatorer. Bonussystemets villkor har fastslagits skriftligt.

Bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens suppleant och de övriga medlemmarna av ledningsgruppen kan i enlighet med bestämmelserna i bolagets bonussystem i resultat- eller incitamentbonus erhålla en summa motsvarande 0-3 månaders lön, som baserar sig på avkastningen på koncernens eget kapital, kostnadseffektiviteten och förverkligandet av fastslagna strategiska projekt. Belöningssystemet baserar sig på kortsiktiga prestationer och resultat och beräkningsperioden är bolagets räkenskapsperiod, men målsättningarna är uppställda så att förverkligandet av dem främjar bolagets konkurrenskraft på lång sikt. I lönerna och bonusen ingår inga övriga rörliga delar.

Bolagets verkställande direktör och den övriga ledningen omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Under räkenskapsperioden 2015-2016 har verkställande direktör Pertti Fallenius erhållit lön, arvoden och naturaförmåner till ett värde om totalt 293 974 euro, varav den fasta delen utgjorde 253 910 euro och den rörliga delen 40 064 euro. Den rörliga delen baseras i sin helhet på bolagets bonussystem. Förutom penninglön har han bil- och telefonförmån. I fall av uppsägning har verkställande direktören utöver uppsägningstidens lön rätt till avgångsvederlag som motsvarar 12 månaders lön. Uppsägningstiden är 6 månader.

Under räkenskapsperioden 2015-2016 uppgick verkställande direktörens suppleants lön, arvoden och naturaförmåner till 190 562 euro och den övriga ledningens till 872 227 euro.

Pensionsåldern för verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant är 60 år och pensionsnivån är förmånsbaserad 60 %. Den övriga ledningen har möjlighet till ett avgiftsbaserat tilläggspensionssystem. Bolagets styrelse har fattat beslut om grundandet av tilläggspensionssystemet.

 

ERSÄTTNINGSRAPPORT

Styrelsemedlemmarnas löner och arvoden under räkenskapsperioden 2015-2016, inga aktiebaserade arvoden:

Kenneth Ingman                                                      23 050 euro

Lasse Joensuu                                                           19 700 euro

Jorma Kauppila                                                        51 550 euro

Mirja-Leena Kullberg                                               9 300 euro

Pentti Lipsanen                                                        19 050 euro

Christer Nordmyr                                                     13 450 euro

Hannu Sillanpää                                                       25 850 euro

Rainer Sjöholm                                                         21 650 euro

Anders Kulp                                                                6 964 euro

Virve Kuusela                                                              7 464 euro

Styrelsemedlemmarnas arvoden totalt             198 029 euro


Ersättningskommitténs löner och arvoden under räkenskapsperioden 2015-2016 (ingår i ovannämnda arvoden för styrelsemedlemmarnas del)

Ulf Eriksson                                                                     0 euro

Isto Kärkäinen                                                            400 euro

Esa Rantakangas                                                             0 euro

 

Verkställande direktörens och den övriga ledningens löner och arvoden under räkenskapsperioden 2015-2016, inga aktiebaserade arvoden:

Verkställande direktör Pertti Fallenius                              293 974 euro

  • tilläggspensionsavgift                                                  118 100 euro

Verkställande direktörens suppleant Juha Huttunen    190 562 euro

  • tilläggspensionsavgift                                                   63 826 euro

Den övriga ledningen                                                            872 227 euro