Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 2018/2019

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), johon kuuluvat Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas, Rainer Sjöholm, Kaj Wik.

Valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Valiokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää heille irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Muun johdon palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus tutustuu niihin vuosittain. Päätöksen yhtiön kannustinjärjestelmästä, sen tavoitteista, maksimipalkkioista ja mittareista tekee kuitenkin aina yhtiön hallitus.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2019 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2018/2019 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 189 253 euroa.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan yhtiön kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon, kustannustehokkuuteen ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen perustuva 0–3 kuukauden palkkaa vastaava voitto- ja kannustepalkkio. Kannustinjärjestelmä perustuu lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin ja sen ansaintajakso on yhtiön tilikausi, mutta sen tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteutuminen edistää yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Palkoissa ja palkkioissa ei ole muita muuttuvia osia.

Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Pertti Falleniuksen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2018/2019 oli 286 733 euroa. Tästä kiinteä osuus oli 275 821 euroa ja muuttuva osuus 10 912 euroa. Muuttuva osa perustuu kokonaisuudessaan yhtiön kannustinjärjestelmään. Rahapalkan lisäksi hänellä oli auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajalla on irtisanomistilanteessa irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan sijaisen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2018/2019 oli 182 518 euroa. Muun johdon palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo oli 746 014 euroa.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso on etuusperusteinen 60 %. Muulla johdolla on mahdollisuus maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään. Päätöksen lisäeläkejärjestelmään perustamisesta on tehnyt yhtiön hallitus.

 

Palkitsemisraportti

Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2018/2019, ei osakeperusteisia palkkioita:
Kenneth Ingman 30 670 euroa
Jari Isosaari 23 370 euroa
Lasse Joensuu 18 458 euroa
Jorma Kauppila 18 680 euroa
Kujanen Markku 350 euroa
Anders Kulp 16 400 euroa
Virve Kuusela 16 700 euroa
Isto Kärkäinen 17 150 euroa
Kari Manninen 4 725 euroa
Hannu Sillanpää 21 400 euroa
Rainer Sjöholm 21 350 euroa
Yhteensä 189 253 euroa

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien palkat ja palkkiot tilikaudelta 2018/2019

Valiokuntien jäsenille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkat ja palkkiot tilikaudelta 2018/2019, ei osakeperusteisia palkkioita:
Toimitusjohtaja Pertti Fallenius 286 733 euroa
– lisäeläkemaksu 223 561 euroa
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen 182 518 euroa
– lisäeläkemaksu 108 735 euroa
Muu johto 746 014 euroa