Palkka- ja palkkioselvitys

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), johon kuuluvat Jorma Kauppila, Lasse Joensuu, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas ja Rainer Sjöholm. Valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Valiokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Hallitus on perustanut nimitysvaliokunnan (suositus 18a), johon kuuluvat Jorma Kauppila, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Virve Kuusela ja Esa Rantakangas. Valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta. Valiokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Nimitysvaliokunnan jäsenistä yksi on yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Toimitusjohtaja päättää muun johdon palkoista ja palkkioista. Hallitus tutustuu niihin vuosittain.

 

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2018 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:
– hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
– hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
– muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle
2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2017/2018 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 208 100 euroa.

 

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää heille irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Muun johdon palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön toimitusjohtaja. Päätöksen yhtiön kannustinjärjestelmästä, sen tavoitteista, maksimipalkkioista ja mittareista tekee kuitenkin aina yhtiön hallitus. Kannustinjärjestelmän ehdot on määritetty kirjallisesti.

Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan yhtiön kannustin-järjestelmän sääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon, kustannustehokkuuteen ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen perustuva 0–3 kuukauden palkkaa vastaava voitto- ja kannustepalkkio. Kannustinjärjestelmä perustuu lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin, ja sen ansaintajakso on yhtiön tilikausi, mutta sen tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteutuminen edistää yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Palkoissa ja palkkioissa ei ole muita muuttuvia osia.

Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Pertti Falleniuksen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2017/2018 oli 297 716 euroa. Tästä kiinteä osuus oli 270 740 euroa ja muuttuva osuus 26 976 euroa. Muuttuva osa perustuu kokonaisuudessaan yhtiön kannustinjärjestelmään. Rahapalkan lisäksi hänellä oli auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajalla on irtisanomistilanteessa irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan sijaisen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2017/2018 oli 188 711 euroa. Muun johdon palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo oli 831 201 euroa.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso on etuusperusteinen 60 %. Muulla johdolla on mahdollisuus maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään. Päätöksen lisäeläkejärjestelmään perustamisesta on tehnyt yhtiön hallitus.

 

PALKITSEMISRAPORTTI

 

Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2017/2018, ei osakeperusteisia palkkioita:

Kenneth Ingman                                    27 500 euroa

Lasse Joensuu                                      19 250 euroa

Jorma Kauppila                                     53 100 euroa

Anders Kulp                                          20 300 euroa

Virve Kuusela                                        22 900 euroa

Isto Kärkäinen                                       17 950 euroa

Hannu Sillanpää                                    23 900 euroa

Rainer Sjöholm                                     23 200 euroa

Yhteensä                                              208 100 euroa

 

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkat ja palkkiot tilikaudelta 2017/2018,
ei osakeperusteisia palkkioita:

Toimitusjohtaja Pertti Fallenius               297 716 euroa

– lisäeläkemaksu                                    209 467 euroa

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen          188 711 euroa

– lisäeläkemaksu                                    105 945 euroa

Muu johto                                             831 201 euroa

 

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien palkat ja palkkiot tilikaudelta 2017/2018

Valiokuntien jäsenille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen jäsenien osallistumiset valiokuntien kokouksiin sisältyvät yllä oleviin palkkioihin.