Ersättningsförklaring

Ersättningsförklaring 2018/2019

Beslutsordning avseende ersättningar

Bolagsstämman fattar beslut om styrelseledamöternas ersättningar. Styrelsen har tillsatt en ersättningskommitté (rekommendation 17) vars medlemmar är Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas, Rainer Sjöholm, Kaj Wik.

Kommittén bereder förslag till bolagsstämman om styrelseledamöternas ersättningar. Avvikande från rekommendation 15 ingår i ersättningskommittén förutom styrelseledamöter även representanter för bolagets viktigaste aktieägare. Bolagets styrelse har ansett att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att representanter för både styrelsen och aktieägarna deltar i beredandet av förslagen. Ingen av ersättningskommitténs medlemmar är på sätt som avses i förvaltningskoden oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelsen besluter om löner och övriga ekonomiska förmåner som betalas till verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant. Därutöver besluter styrelsen om ersättningar som betalas till dem i avgångsvederlag. Bolagets verkställande direktör besluter om löner och övriga ekonomiska förmåner till den övriga ledningen. Styrelsen bekantar sig årligen med dessa. Bolagets styrelse besluter dock alltid om bolagets bonussystem, dess målsättningar, maximala bonussummor och indikatorer.

De centrala ersättningsprinciperna

Styrelseledamöternas ersättning

I april 2019 beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att styrelseledamöterna, under den mandatperiod som inleds då den bolagsstämman avslutas och upphör vid avslutande av den ordinarie bolagsstämman år 2020, erhåller månadsarvode enligt följande:

  • styrelseordförande 2 800 euro i månaden,
  • styrelsens viceordförande 1 400 euro i månaden,
  • övriga styrelseledamöter 750 euro i månaden.

Förutom månadsarvodena betalas i mötesarvode för deltagande i styrelsemötena 200 euro/möte om mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro/möte ifall mötet räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelsens ordförande, viceordförande, bolagets verkställande direktör eller ledande tjänsteman kallar en förtroendevald person att sköta en viss uppgift, betalas till den förtroendevalda 250 euro i kompensation för förlorad arbetstid under förutsättning att det för uppgiften i fråga inte erläggs mötesarvode. Person som står i arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. erhåller inte månadsarvode och heller inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid. För de betalade arvodena betalas ArPl-pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelseledamöterna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor, och till styrelseordförande och viceordförande betalas ersättning för till tjänsten hörande telefon- och postkostnader. Mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetstid betalas inte för resetid.

Ersättnings- och nomineringskommittéernas styrelseledamöter erhåller samma mötesarvode som styrelseledamöterna.

Styrelseordförandes och styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid den ordinarie bolagsstämman utan skild uppsägningstid, avgångsvederlag eller andra på basen av uppsägningen erlagda ersättningar.

Styrelseledamöterna omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Under räkenskapsperioden 2018/2019 har till styrelseordförande och -ledamöterna utbetalats totalt 189 253 euro i ersättningar.

 

Verkställande direktörens och en övriga ledningens ersättningssystem

Bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens suppleant och de övriga medlemmarna av ledningsgruppen kan i enlighet med bestämmelserna i bolagets bonussystem i resultat- eller incitamentbonus erhålla en summa motsvarande 0–3 månaders lön, vilken baserar sig på avkastningen på koncernens eget kapital, kostnadseffektiviteten och förverkligandet av styrelsens uppställda målsättningar. Belöningssystemet baserar sig på kortsiktiga prestationer och resultat och beräkningsperioden är bolagets räkenskapsperiod, men målsättningarna är uppställda så att förverkligandet av dem främjar bolagets konkurrenskraft på lång sikt. I lönerna och bonusen ingår inga övriga rörliga delar.

Bolagets verkställande direktör och den övriga ledningen omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Under räkenskapsperioden 2018/2019 har verkställande direktör Pertti Fallenius erhållit lön, arvoden och naturaförmåner till ett värde om totalt 286 733 euro, varav den fasta delen utgjorde 275 821 euro och den rörliga delen 10 912 euro. Den rörliga delen baseras i sin helhet på bolagets bonussystem. Förutom penninglön har han bil- och telefonförmån. I fall av uppsägning har verkställande direktören utöver uppsägningstidens lön rätt till avgångsvederlag som motsvarar 12 månaders lön. Uppsägningstiden är 6 månader.

Under räkenskapsperioden 2018/2019 erhöll verkställande direktörens suppleant lön, arvoden och naturaförmåner till ett värde om 182 518 euro. Den övriga ledningens löner, arvoden och naturaförmåner uppgick till totalt 746 014 euro.

Pensionsåldern för verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant är 60 år och pensionsnivån är förmånsbaserad 60 %. Den övriga ledningen har möjlighet till ett avgiftsbaserat tilläggspensionssystem. Bolagets styrelse har fattat beslut om grundandet av tilläggspensionssystemet.

Ersättningsrapport

Styrelseledamöternas löner och arvoden under räkenskapsperioden 2018/2019, inga aktiebaserade arvoden:

Kenneth Ingman 30 670 euro
Jari Isosaari 23 370 euro
Lasse Joensuu 18 458 euro
Jorma Kauppila 18 680 euro
Kujanen Markku 350 euro
Anders Kulp 16 400 euro
Virve Kuusela 16 700 euro
Isto Kärkäinen 17 150 euro
Kari Manninen 4 725 euro
Hannu Sillanpää 21 400 euro
Rainer Sjöholm 21 350 euro
Totalt 189 253

 

Ersättnings- och nomineringskommitténs löner och arvoden under räkenskapsperioden 2018/2019
Kommittémedlemmarna har inte erhållit lön eller arvode för mötesdeltagande.

Verkställande direktörens och den övriga ledningens löner och arvoden under räkenskapsperioden 2018/2019, inga aktiebaserade arvoden:

Verkställande direktör Pertti Fallenius 286 733 euro
– tilläggspensionsavgift 223 561 euro
Verkställande direktörens suppleant Juha Huttunen 182 518 euro
– tilläggspensionsavgift 108 735 euro
Den övriga ledningen 746 014 euro