Farmarna nöjda över Saga Furs’ tjänster

I augusti genomförde Saga Furs en enkät bland farmarna, och avsikten var att mäta hur nöjda farmarna är med Sagas tjänster. 466 farmare besvarade enkäten, vilket är klart fler än år 2017. Antalet respondenter är dock inte så stort, så resultaten är ofta mera indikativa.

Den allmänna tillfredställelsen ökade något jämfört med i fjol. 69% av farmarna var nöjda eller mycket nöjda med Saga Furs. Nivån på tillfredsställelse varierar mycket de olika länderna emellan.

Tillfredsställelsen med Saga Furs’ tjänster är på en god nivå. T. ex. rankade 66% av respondenterna finansieringstjänsterna som mycket goda eller goda. Majoriteten av åsikterna relaterade till Saga Furs’ tjänster eller funktioner förbättrades något. Farmarna var t.ex. mycket nöjda med hur skinninsamlingen var organiserad. En av de signifikanta positiva förändringarna jämfört med året förut är det faktum att farmarna nu är klart mer nöjda med Saga Furs’ fältarbete.

Även om resultaten huvudsakligen har förbättrats, finns det ännu behov att förbättra en del tjänster. Den största orsaken till missnöje bland farmarna var de otillfredsställande auktionspriserna.

Jämfört med andra auktionshus är Sagas klaraste styrkor rävutbuden, samt det faktum att det är ett finskt bolag. Respondenterna uppskattar även de mångsidiga utbuden. Svagheterna är främst relaterade till de mindre minkutbuden samt antalet auktioner.

De fem ledande faktorerna som är avgörande för de finska farmarna när de väljer auktionshus är konkurrenskraftiga priser, skinnsortering, tjänsteutbud, försäljningsprovision och personlig service.

Currently every fourth producer, is planning to expand their operations. Share of producers planning to reduce operations or stop farming increased clearly from previous years.

För närvarande planerar var fjärde farmare att expandera sin verksamhet. Andelen farmare som planerar att minska sin produktion eller avsluta farmningen ökade klart jämfört med tidigare år.