Jak sprzedawać poprzez Saga Furs

Najlepsze ceny za  skóry

Saga Furs jest wiodącym międzynarodowym domem aukcyjnym w świecie mody i branży futrzarskiej.

Hodowcom zwierząt futerkowych gwarantuje to sprzedaż wyprodukowanych przez nich skór  po możliwie najlepszych cenach, w warunkach silnej międzynarodowej konkurencji.

Saga Furs to firma oferująca kompleksową obsługę.

Saga Furs oferuje kolekcje najwyższej jakości, w skład których wchodzą wszystkie najważniejsze rodzaje skór futerkowych. Zapewniamy naszym kupującym klientom luksus zakupów różnych typów skór futerkowych pod jednym dachem.

Spersonalizowana obsługa — od fermy, przez aukcję do końcowego konsumenta— stanowi podstawową wartość uznawaną przez Saga Furs.

Nasz system selekcji skór

Nasz system selekcji skór norczych i lisich jest uznawany za najlepszy w branży. Optymalna selekcja gwarantuje najlepszą cenę za skóry.

Jesteśmy jedynym na świecie domem aukcyjnym, który z powodzeniem wprowadził automatyczną selekcję kolorów skór. Jesteśmy dumni z tego, że wyznaczamy standardy.

Program premiowania jakości  Saga Furs

Saga Furs prowadzi program premiowania jakości, który przynosi  oszczędność znacznych kwot pieniężnych. Program nagradza produkcję skór najwyższej jakości, pochodzących z ferm kierujących się zasadą odpowiedzialnego biznesu.

Saga Furs daje wolność wyboru aukcji, na której będą oferowane Państwa skóry.  Saga Furs oferuje kilka form finansowania na elastycznych warunkach hodowcom, którzy sprzedają skóry za naszym pośrednictwem.

Finansowanie

Zaliczki na szczenięta

Zaliczki na szczenięta są wypłacane podczas sezonu hodowlanego w oparciu o umowę dostawy, w której sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia określonej ilości skór. Zaliczki na szczenięta są wypłacane automatycznie w ustalonych terminach albo na żądanie.

Zaliczki na skóry

Zaliczki na skóry mogą być wypłacane na żądanie w oparciu o liczbę skór, które zostały już do nas dostarczone.

W większych krajach producentach skór futerkowych zaliczki są wypłacane w walucie lokalnej. W pozostałej części świata są one wypłacane w euro lub w dolarach amerykańskich. Stopa procentowa zaliczek jest ustalana w oparciu o stawki obowiązujące na międzynarodowym rynku pieniężnym.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat finansowania należy skontaktować się z naszym działem finansowym, tel. +358 9 849 81.

Ubezpieczenie

Saga Furs ubezpiecza wszystkie skóry dostarczone do swojego magazynu i punktów odbioru. Skóry są ubezpieczone od uszkodzenia lub utraty w wyniku pożaru, aktów wandalizmu oraz kradzieży do chwili ich sprzedaży.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ubezpieczenia należy skontaktować się z naszym działem finansowym.

Warunki dostaw i sprzedaży

Warunki dostaw i sprzedaży Saga Furs Oyj (do 30 września 2011 r. Finnish Fur Sales)  różnią się w zależności od kraju.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat warunków dostaw i sprzedaży obowiązujących w Państwa kraju należy skontaktować się z naszym działem marketingu.

Ogólne warunki dostaw i sprzedaży:

1. Oferowanie skór do sprzedaży

Saga Furs Oyj (w dalszej części nazywana Firmą) zbiera skóry futerkowe na sprzedaż.  Skóry futerkowe są sprzedawane w sposób i w czasie uznanym przez Firmę za właściwy. Skóry futerkowe będą wystawiane na sprzedaż na odpowiednich aukcjach Firmy lub wyznaczonej przez nią strony trzeciej wedle jej uznania, lub poprzez zawarcie prywatnej umowy kupna-sprzedaży przez dowolną z wyżej wymienionych stron, lub w inny sposób, który zostanie uznany przez Firmę za właściwy.

Firma dołoży wszelkich starań, aby skóry zostały wystawione na sprzedaż na pierwszej dostępnej aukcji, na której będą oferowane podobne skóry. Firma ma prawo określić minimalną cenę sprzedaży skór.

Firma nie ma żadnych zobowiązań wobec Dostawcy co do odpowiedniej wysokości ceny uzyskanej za jakąkolwiek Dostawę, ani (zależnie od okoliczności) za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Dostawcę w wyniku decyzji Firmy co do wycofania Dostawy z danej aukcji. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór sposobu sprzedaży, bez względu na to, czy skóry zostaną sprzedane na aukcji czy poprzez zawarcie prywatnej umowy kupna-sprzedaży.

2. Identyfikacja skór

Dostawca skór powinien dopilnować, aby dostarczone przez niego skóry były prawidłowo oznakowane, przyczepiając do nich etykiety z kodem kreskowym ze swoim numerem. Firma dostarczy etykiety z kodem kreskowym i instrukcje wszystkim Dostawcom. Nieoznakowane skóry futerkowe zostaną w miarę możliwości oznakowane w magazynie aukcyjnym, co może opóźnić wystawienie ich na sprzedaż.

3. Dostawa skór

Warunki dostawy obejmują dostawę do magazynu Firmy w Vantaa lub wyznaczonego przez nią punktu odbioru. Dostawca pokryje koszt transportu i wszelkie inne koszty związane z dostawą skór do magazynu Firmy w Vantaa lub wyznaczonych przez nią punktów odbioru.

4. Ubezpieczenie

Wszystkie skóry dostarczone do magazynów lub punktów odbioru Firmy zostaną automatycznie ubezpieczone do czasu ich sprzedaży od zniszczenia lub utraty wskutek pożaru, wypadku drogowego czy włamania.

Powyższe ubezpieczenie obejmuje także skóry wysłane z gospodarstwa do magazynu (lub punktu odbioru) Firmy, od momentu wysyłki do odbioru w magazynie lub punkcie odbioru Firmy. Podczas transportu nie wolno zostawiać skór bez nadzoru.

5. Zaliczki

Firma może wedle własnego uznania i w ramach oddzielnej umowy dokonywać przedpłat na skóry mające zostać dostarczone, lub dostarczone i odebrane w magazynie Firmy, jeśli otrzyma odpowiednie środki finansowe od instytucji bankowych. Skóry, których dotyczą takie przedpłaty, będą traktowane jako oddane w zastaw Firmie przez Dostawcę. Skóry, należności i dochód z ich sprzedaży, a także odszkodowanie wypłacone na podstawie ubezpieczenia, uzyskane przez Firmę na rzecz Dostawcy, zostaną zatrzymane przez Firmę jako zabezpieczenie jakichkolwiek przedpłat wypłaconych lub planowanych do wypłacenia hodowcy przez Firmę, w tym odsetek, kosztów i opłat wynikających ze sprzedaży i/lub zbiórki oraz ewentualnych zlikwidowanych szkód.

6. Informacje dotyczące skór

Rozliczenie za skóry określone w paragrafie 9 poniżej zawiera informacje o typie, płci, rozmiarze, barwie, czystości i innych parametrach każdej skóry.

7. Sortowanie skór

Skóry są sortowane zgodnie z międzynarodowymi kryteriami jakości wedle najlepszych starań Saga Furs tak, aby umożliwić ich efektywną prezentację i sprzedaż.

W razie braku innych specjalnych ustaleń między Firmą i Dostawcą, Firma może połączyć dowolną Dostawę z jedną lub kilkoma innymi Dostawami.

8. Skóry niskiej jakości

W przypadku skór, które są bezwartościowe lub nie osiągnęły minimalnej ceny sprzedaży (ustalanej okresowo przez Firmę), Firma zastrzega sobie prawo do ich zniszczenia lub wyrzucenia wedle własnego uznania, oraz do pobrania stałej opłaty od sztuki, jak określono w paragrafie 12, za każdą zniszczoną lub wyrzuconą skórę. Dostawca zostanie poinformowany o liczbie skór uznanych przez Firmę za nie nadające się do sprzedaży.

9. Rozliczenie

Firma rozliczy się z Dostawcą ze sprzedaży skór w oparciu o wylicytowaną cenę mniej więcej trzy tygodnie od ostatniego dnia danej aukcji, lub w przypadku prywatnej umowy kupna-sprzedaży, mniej więcej miesiąc od daty sprzedaży, w oparciu o cenę uzyskaną przez Firmę. Przy rozliczaniu Firma może najpierw odliczyć od ceny sprzedaży swoją prowizję oraz wszystkie należności Dostawcy względem Firmy, w tym odsetki, na dzień rozliczenia, a także wszystkie inne opłaty lub należności płatne przez Dostawcę na rzecz Firmy oraz składki członkowskie Dostawców.

Jeśli skóry zostały sprzedane za pośrednictwem wyznaczonej przez Firmę strony trzeciej, ta strona trzecia zawsze rozlicza się z Firmą, odliczając swoją prowizję. Następnie Firma, po otrzymaniu pierwszego rozliczenia, rozlicza się z Dostawcą, odejmując jego składki członkowskie i wszelkie inne opłaty i należności, lub ich część, płatne przez Dostawcę na rzecz Firmy.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed Dostawcą (za zaniedbanie, itp.) za lub w związku z kursem walutowym, po którym dokonano przeliczenia dowolnej płatności, ani za zagwarantowanie, że jakakolwiek płatność zostanie dokonana zgodnie z dowolnymi przepisami obowiązującymi w kraju Dostawcy.

10. Uszkodzenia powstałe przy wyprawianiu

Dostawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie procesu wyprawiania,          wynikające z nieprofesjonalnego przygotowania surowych skór albo  takiego traktowania skór, które nie jest zgodne z instrukcjami Firmy. Decyzje Firmy w sprawie wniosków o odszkodowanie są wiążące dla Dostawcy.

11. Przygotowanie skór

Wszystkie skóry przeznaczone na sprzedaż powinny być odpowiednio i profesjonalnie wymizdrowane, wysuszone i oczyszczone, zgodnie z instrukcjami podanymi przez Firmę. Firma może odrzucić, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności, dowolną Dostawę, która zostanie przez nią uznana za nie do przyjęcia. Odrzucone skóry zostaną odesłane na koszt Dostawcy.

12. Prowizja od sprzedaży

Firma pobierze prowizję od sprzedaży oraz opłatę marketingową. Prowizja zależy między innymi od rodzaju skóry, jej pochodzenia oraz waluty sprzedaży. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących prowizji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

13. Zwrot skór

Na mocy umowy zastawu, określonej w paragrafie 5 powyżej, prawo własności do skór zostaje przeniesione na Firmę. Dostawca nie jest upoważniony do odzyskania skór przed całkowitym wypełnieniem wszystkich zobowiązań, zgodnie z wymienionym paragrafem. Ponieważ bezpośrednim celem Dostawców jest sprzedaż skór poprzez Firmę, co wymaga sortowania, Dostawca pokryje również wszystkie koszty powstałe w wyniku ewentualnego zwrotu skór. Skóry stanowią również zabezpieczenie takich kosztów. (Należy pamiętać, że koszty zwrotu skór mogą przekraczać wartość samych skór.)

14. Dobrostan zwierząt i warunki hodowli

Firma wymaga przestrzegania na wszystkich fermach zaleceń Rady Europy dotyczących hodowli zwierząt futerkowych, lub opowiednich regulacji/norm krajowych lub lokalnych.

Firma zastrzega sobie prawo wstrzymania się od sprzedaży i sortowania takich skór, które:

– są zlokalizowane w kraju lub na obszarze, w którym nie istnieją właściwe regulacje prawne dotyczące hodowli zwierząt futerkowych lub odpowiednie normy określone powyżej,

– biorą udział ( Dostawca lub właściciele ) w działalności wspierającej hodowlę zwierząt futerkowych w kraju lub na obszarze, w którym nie istnieją regulacje prawne dotyczące hodowli zwierząt futerkowych lub odpowiednie normy określone powyżej  ( np. poprzez sprzedaż zwierząt hodowlanych do, lub w celu dostawy do takiego kraju ).

Firma może według własnego uznania usunąć skóry pochodzące z takich ferm ze swojej oferty/sortowni. Na żądanie Firmy Dostawca jest zobowiązany zorganizować na własny koszt odbiór skór z magazynu Firmy. Jeśli skóry nie zostaną odebrane w odpowiednim, określonym przez Firmę czasie, Firma zastrzega sobie prawo do zniszczenia tych skór na koszt Dostawcy.

15. Firma finansująca

Firma ma prawo przekazać swoje prawa i obowiązki, w całości lub częściowo, firmie finansującej, kontrolowanej przez nią lub przez stronę trzecią. W razie przekazania, odniesienia do Firmy, jeśli wymaga tego kontekst, będą dotyczyć takiego cesjonariusza.

16. Zmiany warunków

Niniejsze warunki obowiązują od 1.11.2011   roku i mogą być okresowo zmieniane przez Firmę, która poinformuje o tym Dostawcę pocztą.

17. Odstępstwo

Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie którychkolwiek z jej zobowiązań, jeśli przyczyną były okoliczności będące poza jej kontrolą, których nie mogła uwzględnić w czasie uzgadniania jej obowiązków w ramach niniejszych Warunków, a także nie mogła ich uniknąć lub pokonać, wraz z wynikłymi z tego konsekwencjami, poprzez podjęcie racjonalnych środków.

18. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki należy wypełniać i interpretować zgodnie z prawem fińskim. Wszelkie spory mające związek z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane w Sądzie Okręgowym w Vantaa w Finlandii lub we właściwym sądzie okręgu, w którym pozwany ma swoją siedzibę, wedle uznania Firmy.