Hur du säljer genom Saga Furs

Det bästa priset för dina pälsskinn

Saga Furs är ett internationellt pälsauktionsbolag, vars kärnkompetenser är en noggrant övervakad pälsproduktionskedja, det mest omfattande utbudet av pälsar av högsta kvalitet på branschen och en verksamhet med hög kvalitet.

För dig som uppfödare garanterar det en position där den hårdaste konkurrensen sker om dina pälsskinn och det bästa priset betalas för dem.

Saga Furs – ett fullserviceföretag

Vi erbjuder högklassiga kollektioner av skinn från olika pälsdjur. Tack vare detta kan köparen göra alla sina anskaffningar från ett och samma auktionsbolag.

Personlig service och kontroll över hela försäljningskedjan från uppfödare till marknad är grundvärden för Saga Furs verksamhet.

Sorteringssystemet garanterar rätt pris

Vårt sorteringssystem för mink- och rävskinn anses vara det bästa i branschen. Fullständig sortering garanterar att du får rätt och bästa tillgängliga pris på marknaden.

Vi är det enda auktionsbolaget i världen som har lyckats implementera automatisk färgsortering av skinn.

Kvalitetsbonusprogram

Tack vare vårt kvalitetsbonusprogram kan du spara betydande summor i provisionsavgifter. Vårt system uppmuntrar uppfödare att sikta på möjligast hög kvalitet och ansvarsfull produktion.

Vi har inga kvoter. Du kan justera flödet på dina försäljningsinkomster genom att fokusera din produktion till en särskild auktion eller genom att fördela den till flera auktioner i mindre delar.

Vi erbjuder farmare som säljer via oss och andra skinnleverantörer många finansieringsalternativ till flexibla villkor.

Toppkvaliteter rentav utan provision

Hög skinnkvalitet är en allt viktigare faktor för den internationella modeindustrin, och priset på de bättre skinnkvaliteterna stiger fortsättningsvis i förhållande till andra skinn. Farmare som säljer toppkvalitets skinn via oss får rabatt på försäljningsprovisionerna, som till många delar är betydligt fördelaktigare än hos andra auktionsbolag. Ju bättre kvalitet du producerar och ju fler skinn du skickar in till försäljning, desto mindre är försäljningskostnaderna.

Bonusen betalas ut is slutet av säsongen i en rat.

Finansiering

Valpförskott

Valpförskott betalas under uppfödningssäsongen i enlighet med ett leveransavtal mellan farmaren och bolaget. I avtalet förbinder sig farmaren att leverera en viss mängd skinn till bolaget för försäljning. Valpförskotten betalas antingen automatiskt eller på begäran.

Skinnförskott

Skinnförskott kan betalas på begäran mot redan inlämnade skinn.

Förskotten betalas i den lokala valutan, euro eller dollar. Räntan som debiteras för förskotten baseras på den internationalla räntenivån.

Finansieringsavdelningen ger tillläggsinformation, +358 9 84981 eller finance@sagafurs.com

Försäkring

Skydd för din företagsverksamhet

Vi försäkrar alla skinn som tagits emot i våra lager eller insamlingspunkter. Försäkringen omfattar skada eller förlust av skinn som en följd av brand, skadegörelse eller stöld fram till försäljningstidpunkten.

Finansieringsavdelningen ger tillläggsinformation om försäkringar, +358 9 84981 eller finance@sagafurs.com

Pälsning – Furfix

Köptjänst underlättar arbetet

Furfix har erbjudit pälsningstjänster redan under mer än 20 år. Pälsningsmaskinerna uppgraderas årligen för att garantera att de inhemska farmarnas skinn hanteras med marknadens modernaste pälsningsmaskiner. På så sätt strävar vi för vår del att förbättra de finska minkfarmar har uppdaterats under åren för att säkerställa att inhemska producenternas skinn behandlas med marknadens modernaste utrustning. På så sätt strävar vi för vår del att förbättra de finska minkfarmarnas konkurrenskraft.

Nya pälsningpriser säsongen 2022-2023

Hanar                                                                  3,25 €

Honor                                                                 2,90 €

Tvätt / skinn                                                       0,50 €

Special, sortering och förpackning / skinn     0,10 €

Borstning / frysskinn                                         0,10 €

Pris för insamlingstransport
För insamlingstransporterna debiteras insamlingsavgift 0,20 € / mink samt stopavgift 50 € / stopp.
Moms 24 % läggs på alla priser.

Tilläggsinformation:

Furfix Oy Saga Furs Oyj
Jan Lillsund 050 308 4766 Tomas Wikblom 050 344 6529
Kontor 06 8612800 Björn Eriksson 050 557 5197

Allmänna försäljningsvillkor

Saga Furs Oyj försäljningsvillkor varierar från land till land.

De försäljnings- och leveransvillkoren som tillämpas på finansieringsavtalen finns på Saga Furs Oyj:s extranet-sidor. Tilläggsuppgifter fås vid behor från finansieringsavdelningen tel. + 358 9 849 81.

Försäljnings- och leveransvillkor

1. Försäljning

Saga Furs Oyj  (nedan även bolaget) tar emot pälsskinn till försäljning. Dessa villkor gäller skinn som levereras till bolaget från farmer i Finland. Skinnen säljs på det sätt och vid den tidpunkt som bolaget finner ändamålsenligast. Skinnen säljs på bolagets auktioner eller på dess vid envar tidpunkt valda samarbetsparts auktioner eller genom deras mellanförsäljning eller annat tillämpligt försäljningssätt.

Bolaget strävar till att sälja skinnen vid närmast följande auktion, vid vilken man säljer skinn motsvarande de mottagna. Bolaget har dock rätt att bestämma ett minimipris för skinnen.

Bolaget har inget ansvar gentemot leverantören beträffande det pris som uppnås för någon leverans eller (om så är fallet) för någon förlust eller skada som leverantören kan förorsakas till följd av bolagets beslut att dra tillbaka skinnen från ifrågavarande auktion. Bolaget är ej ersättningsskyldigt för val av försäljningssätt, varken då skinnen säljs vid auktion eller som mellanförsäljning.

2. Märkning av skinnen

Skinnleverantören bör märka sina skinn med streckkodsetiketter, av vilka framgår avsändarens farmkontonummer. Märkningstillbehör och anvisningar för märkandet sänds till alla pälsproducenter som levererar skinn. Omärkta skinn märks så vitt möjligt i auktionslagret, vilket dock kan leda till att de bjuds ut till försäljning vid en senare tidpunkt än avsett.

3. Insändande av skinn

Leveransvillkor är fritt bolagets lager i Vanda eller av bolaget anvisad uppsamlingspunkt. Skinnleverantören står för alla konstnader relaterade till transport av skinnen till bolagets lager i Vanda eller av bolaget anvisad uppsamlingspunkt .

4. Försäkring

Alla kroppar/skinn, som på ovannämnt sätt är avsedda att levereras till bolaget för försäljning, är försäkrade mot skada eller förlust orsakad av eld, trafikolycka, inbrott eller skadegörelse tills skinnen är sålda. För ytterligare information om försäkringarna, vänligen kontakta finance@sagafurs.com.

5. Förskott

Bolaget kan enligt separat förskottsbetalningsavtal betala pälsproducenterna förskottsbetalningar bland annat mot kommande skinnleveranser eller mot till bolagets lager inlämnade skinn. Detta kan ske under förutsättning att bolaget kan erhålla finansiering för utbetalning av förskottsbetalningar från bankerna.

6. Säkerhet

Alla levererade skinn, med skinnens försäljning förknippade fordringar och betalningar ävensom ersättningar utbetalade på basen av på bolagets försorg åt pälsproducenten tecknade försäkringar utför bolagets handfångna pant för all förskottsbetalning som pälsproducenten tidigare erhållit eller senare erhåller av bolaget, för accessoriska kostnader såsom förskottskostnader samt indrivnings- och realisering kostnader ävensom för eventuellt avtalsvite och för pälsproducentens andra förpliktelser mot bolaget.

7. Skinnsorteringen och uppgifter om skinnen

Skinnen sorteras i enlighet med de samnordiska kvalitetskriterierna på det sätt bolaget finner mest ändamålsenligt, på att de effektivt kan förevisas och säljas. Bolaget kan samsortera levererade skinn med en eller flera försändelser, om inte annat särskilt överenskommits mellan bolaget och leverantören. I redovisningen enligt punkt 9 nedan ges uppgifter om skinnens art, kön, storlek, färg, färgens renhetsgrad och övriga för skinnens kvalitet väsentliga faktorer.

8. Skinn av svag kvalitet

Skinnen sorteras i enlighet med de samnordiska kvalitetskriterierna på det sätt bolaget finner mest ändamålsenligt, så att de effektivt kan förevisas och försäljas. Bolaget kan samsortera levererade skinn med en eller flera försändelser, om inte annat särskilt överenskommits mellan bolaget och leverantören.

9. Redovisning

Bolaget redovisar inkomsterna från skinnförsäljningen till pälsproducenten enligt uppnått pris senast ca en månad efter den sista försäljningsdagen för den auktion, vid vilken pälsproducentens skinn har sålts. Vid mellanförsäljning sker redovisningen ca en månad efter den sista försäljningsdagen för bolagets nästpåföljande auktion. Om betalning inte erhålls i sin helhet från köparen eller om försäljningen hävs eller ogiltigförklaras, kan bolaget sälja skinnpartiet till en annan köpare och pälsproducenten har endast rätt till den redovisning som pälsproducenten redan fått en gång. Från redovisningen avdras bolagets förmedlingsprovision och pälsproducentens medlemsavgifter till föreningarna samt bolagets fordringar på pälsproducenten, eller delar av dem jämte intill redovisningsdagen uppkomna förskottskostnader och eventuella övriga accessoriska kostnader.

Om skinnen har sålts av ett av auktionsbolaget valt annat auktionsbolag, redovisar detta andra bolag alltid för skinnens försäljning till auktionsbolaget med avdrag av sin provision. Efter att ha fått denna redovisning redovisar auktionsbolaget för de sålda skinnen åt pälsproducenten med avdrag av pälsproducentens medlemsavgift till föreningarna samt bolagets fordringar på pälsproducenten, eller delar av dem jämte intill redovisningsdagen uppkomna förskottskostnader och eventuella övriga accessoriska kostnader.

10. Reklamationsersättningar

Skinnleverantören är ansvarig för alla eventuella beredningsskador vilka beror på bristfällig, felaktig eller oförsiktig behandling av de råa skinnen, eller på att skinnen inte har behandlats i enlighet med av bolaget givna instruktioner. Bolagets beslut i eventuella reklamtionsfall är bindande för skinnleverantören.

11. Behandling av skinn

Skinn som insänds till försäljning bör vara i enlighet med av bolaget givna instruktioner och omsorgsfullt skrapade, torkade och rengjorda i enlighet med av bolaget givna instruktioner. Bristfälliga eller felaktigt behandlade skinn, vilka ej anses tåla lagring, returneras till skinnleverantören på dennes bekostnad.

12. Förmedlingsprovision

Bolaget debiterar som förmedlingsprovision en fast styckeavgift. Den fasta styckeavgiften är beroende av bl.a. skinntyp, ursprung och valuta. För ytterligare information om förmedlingavgifterna, vänligen kontakta finance@sagafurs.com.

13. Djurens välbefinnande och uppfödningsförhållanden

Bolaget förutsätter att alla pälsfarmer följer Europarådets rekommendationer om pälsdjursfarmning eller motsvarande nationella eller lokala förordningar/standarder.

Bolaget förbehåller sig rätten att vägra sälja eller samsortera skinn härstammande från farmer, som
– befinner sig i länder/områden vilka saknar gällande lagstiftning om pälsdjursfarmning eller andra standarder som uppfyller ovanstående krav,

– inte följer gällande lagstiftning om pälsdjursfarmning eller andra gällande standarder, eller

– som (eller vars ägare) genom åtgärder t.ex. genom överlåtelse av avelsdjur till sådana länder eller för leverans till sådana länder) stöder pälsdjursfarmning i länder/områden som saknar ovannämnda lagstiftning och/eller standarder.

Skinn härstammande från ovan specificerade farmer kan på bolagets försorg avlägsnas från försäljningen/sorteringen. Skinnleverantören svarar för dstruktionskostnaderna.

14. Retur av skinn

I och med pantsättningen enligt punkt 6 ovan övergår besittningsrätten till skinnen till bolaget. Detta innebär att pälsproducenten inte kan kräva tillbaka skinnen innan samtliga åligganden gentemot bolaget enligt ovannämnda punkt 6 till fullo har erlagts. Emedan det är pälsproducentens uttryckliga avsikt att skinnen säljs på bolagets försorg och detta krävar samsortering, skall pälsproducenten ersätta även de kostnader som uppstår vid retur av skinnen och skinnen utgör pant även för dessa förpliktelser mot bolaget. Kostnaderna relaterade till återställning a samsortering och retur av skinnen kan t.om. överstiga de returnerade skinnens värde.

15. Ändring av villkoren

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller tillsvidare. Om eventuella ändringar meddelas i Finsk Pälstidskrift och/eller i bulletinerna.

16. Finansieringsbolag

Bolaget kan överföra de rättigheter och skyldigheter som uppkommer på basen av dessa villkor helt eller delvis till ett finansieringsbolag som ägs av bolaget eller av utomstående. Vid sådan överföring skall alla hänvisningar till bolaget i dessa villkor i tillämpliga delar gälla ovannämnt finansieringsbolag.

17. Force majeure

Bolaget är inte ansvarigt för bristande uppfyllande av förpliktelser, om detta beror på sådana omständigheter eller sådant hinder som bolaget inte kunnat inverka på och som bolaget vid avtalets uppgörande inte rimligtvis kunnat beakta, eller vars följder med rimliga åtgärder inte kunnat undvikas eller övervinnas.

18. Tillämplig lag och forum

På dessa villkor tillämpas finsk lag. Samtliga tvistemål som hänför sig till dessa villkor handläggs av tingsrätten i Helsingfors eller vid annan av bolaget vald behörig domstol.