Hur du säljer genom Saga Furs

Det bästa priset för dina pälsskinn

Saga Furs är ett internationellt pälsauktionsbolag, vars kärnkompetenser är en noggrant övervakad pälsproduktionskedja, det mest omfattande utbudet av pälsar av högsta kvalitet på branschen och en verksamhet med hög kvalitet.

För dig som uppfödare garanterar det en position där den hårdaste konkurrensen sker om dina pälsskinn och det bästa priset betalas för dem.

Saga Furs – ett fullserviceföretag

Vi erbjuder högklassiga kollektioner av skinn från olika pälsdjur. Tack vare detta kan köparen göra alla sina anskaffningar från ett och samma auktionsbolag.

Personlig service och kontroll över hela försäljningskedjan från uppfödare till marknad är grundvärden för Saga Furs verksamhet.

Sorteringssystemet garanterar rätt pris

Vårt sorteringssystem för mink- och rävskinn anses vara det bästa i branschen. Finslipad sortering garanterar att du får det rätta och bästa tillgängliga priset på marknaden.

Vi är det enda auktionsbolaget i världen som har genomfört automatisk färgsortering av skinn på ett lyckat sätt.

Kvalitetsbonusprogram

Tack vare vårt kvalitetsbonusprogram kan du spara betydande summor i dina provisionsavgifter. Vårt system uppmuntrar uppfödare att sikta på så hög kvalitet och så ansvarsfull produktion som möjligt.

Vi har inga kvoter. Du kan justera flödet på dina försäljningsinkomster genom att fokusera din produktion till en särskild auktion eller genom att fördela den till flera auktioner i mindre delar.

Finansiering

Kit Advances

Kit advances are paid during the breeding season against a delivery contract in which the seller agrees to deliver a certain number of skins. Kit advances are paid either as automatic installments or on request.

Pelt Advances

Pelt advances can be paid on request against skins that have already been delivered to us.

In the major fur producing countries, advances are paid in the local currency. In the rest of the world, they are paid in either Euros or U.S. Dollars. The interest on the advances is based on international money market rates.

For more information about financing, please contact our finance department, tel. + 358 9 849 81.

Försäkring

Protecting You and Your Business

We insure all skins we receive into our warehouse and collection points. Skins are insured against damage or loss resulting from fire, vandalism, and theft until they are sold.

For more information about insurance, please contact our finance department, tel.+358 9 849 81.

Allmänna försäljningsvillkor

Saga Furs Oyj försäljningsvillkor varierar från land till land.

De försäljnings- och leveransvillkoren som tillämpas på finansieringsavtalen finns på Saga Furs Oyj:s extranet-sidor. Tilläggsuppgifter fås vid behor från finansieringsavdelningen tel. + 358 9 849 81.

Försäljnings- och leveransvillkor

1. Försäljning

Saga Furs Oyj  (nedan även bolaget) tar emot pälsskinn till försäljning. Dessa villkor gäller skinn som levereras till bolaget från farmer i Finland. Skinnen säljs på det sätt och vid den tidpunkt som bolaget finner ändamålsenligast. Skinnen säljs på bolagets auktioner eller på dess vid envar tidpunkt valda samarbetsparts auktioner eller genom deras mellanförsäljning eller annat tillämpligt försäljningssätt.

Bolaget strävar till att sälja skinnen vid närmast följande auktion, på vilken man säljer skinn motsvarande de mottagna. Bolaget har dock rätt att bestämma ett minimipris för skinnen.

Bolaget har inget ansvar gentemot leverantören beträffande det pris som uppnås för någon leverans eller (om så är fallet) för någon förlust eller skada som leverantören kan förorsakas till följd av bolagets beslut att dra tillbaka skinnen från ifrågavarande auktion. Bolaget är ej ersättningsskyldigt för val av försäljningssätt, varken då skinnen säljs vid auktion eller som mellanförsäljning.

2. Märkning av skinnen

Skinnleverantören bör märka sina skinn med streckkodsetiketter, av vilka framgår avsändarens kontonummer. Märkningstillbehör och anvisningar för märkandet sänds till alla skinnleverantörer. Omärkta skinn märks så vitt möjligt i auktionslagret, vilket dock kan leda till att de bjuds ut till försäljning vid en senare tidpunkt än avsett.

3. Insändande av skinn

Leveransvillkor är fritt bolagets lager i Vanda eller av bolaget anvisad uppsamlingspunkt. Skinnleverantören står för transportkostnaderna samt andra kostnader i samband med leverans av skinn till bolagets lager i Vanda eller till av bolaget anvisad uppsamlingspunkt .

4. Försäkring

Alla skinn som mottagits i bolagets lager i Vanda eller vid uppsamlingspunkter är automatiskt försäkrade mot skada eller förlust orsakad av eld, trafikolycka, inbrott eller skadegörelse tills skinnen är sålda.

5. Förskott

Bolaget kan enligt separat finansieringskontrakt bevilja farmarna förskottsbetalningar mot kommande skinnleveranser eller mot till bolagets lager inlämnade skinn. Detta kan ske under förutsättning att bolaget kan erhålla motsvarande medel från bankerna. Alla levererade skinn, med skinnens försäljning förknippade fordringar och betalningar ävensom ersättningar utbetalade på basen av på bolagets försorg åt farmaren tecknade försäkringar utgör bolagets handfångna pant för alla förskottsbetalningar som farmaren tidigare erhållit eller senare erhåller av bolaget, för räntor samt indrivnings- och realiseringskostnader ävensom för eventuellt avtalsvite.

6. Uppgifter om skinnen

I redovisningen enligt punkt 9 nedan ges uppgifter om skinnens art, kön, storlek, färg, färgens renhetsgrad och övriga för skinnens kvalitet väsentliga faktorer.

7. Skinnsorteringen

Skinnen sorteras i enlighet med de samnordiska kvalitetskriterierna på det sätt bolaget finner mest ändamålsenligt, så att de effektivt kan förevisas och försäljas. Bolaget kan samsortera levererade skinn med en eller flera försändelser, om inte annat särskilt överenskommits mellan bolaget och leverantören.

8. Skinn av svag kvalitet

Bolaget har rätt att bränna alla sådana skinn, vilka enligt bolagets åsikt är värdelösa, eller sådana skinn, vilka bjudits ut på auktion utan att man erhållit av bolaget fastställt minimipris (enligt bolagets bedömning från fall till fall) och att debitera styckeavgift (se punkt 12) för varje skinn som förstörts. Leverantören informeras om antalet sådana skinn.

9. Redovisning

Bolaget redovisar till farmaren skinnförsäljningen enligt hammarpris inom en månad från auktionens sista försäljningsdag eller vid mellanförsäljning inom ca en månad efter mellanförsäljningsdag enligt av bolaget erhållet pris. Från redovisningen avdras auktionsbolagets förmedlingsprovision och farmarens medlemsavgifter till föreningarna samt bolagets fordringar på farmaren, eller delar av dem jämte upplupen ränta intill redovisningsdagen.

Om skinnen har sålts av ett av auktionsbolaget valt annat auktionsbolag, redovisar detta andra bolag alltid för skinnens försäljning till auktionsbolaget med avdrag av sin provision. Efter att ha fått denna redovisning redovisar auktionsbolaget för de sålda skinnen åt farmaren med avdrag av farmarens medlemsavgift till föreningarna samt bolagets fordringar på farmaren, eller delar av dem jämte upplupen ränta intill redovisningsdagen.

I0. Beredningsskador

Avsändaren är ansvarig för alla eventuella beredningsskador, vilka beror på oförsiktig behandling av råa skinn. Bolagets beslut i eventuella reklamationsfall är bindande för skinnleverantören.

11. Behandling av skinn

Skinn som insänds till försäljning bör vara omsorgsfullt skrapade, torkade och rengjorda. Bristfälligt eller felaktigt behandlade skinn, vilka inte anses tåla lagring, returneras till leverantören på dennes bekostnad.

12. Provision

Bolaget debiterar som förmedlingsprovision en fast styckeavgift. Den fasta styckeavgiften är beroende av bl.a. skinntyp, ursprung och valuta. För ytterligare information om förmedlingavgifterna, vänligen kontakta infosaga@sagafurs.com.

13. Djurens välbefinnande och uppfödningsförhållanden

Bolaget förutsätter att alla pälsfarmer följer Europarådets rekommendationer om pälsdjursfarmning eller motsvarande nationella eller lokala förordningar/standarder.

Bolaget förbehåller sig rätten att vägra sälja eller samsortera skinn härstammande från farmer, som
– befinner sig i länder/områden vilka saknar gällande lagstiftning om pälsdjursfarmning eller andra standarder som uppfyller ovanstående krav,
– som (eller vars ägare) genom åtgärder (t.ex. genom överlåtelse av avelsdjur till sådana länder eller för leverans till sådana länder) stöder pälsdjursfarmning i länder/områden som saknar ovannämnda lagstiftning och/eller standarder.

Skinn härstammande från ovan definierade farmer kan på bolagets försorg avlägsnas från försäljningen/sorteringen. Skinnleverantören svarar i så fall för avhämtning av skinnen från bolagets lager samt destruktionskostnaderna.

14. Retur av skinn

I och med pantsättningen enligt punkt 5 ovan övergår besittningsrätten till skinnen till bolaget. Detta innebär att farmen inte kan kräva tillbaka skinnen innan samtliga åligganden gentemot bolaget enligt ovannämnda punkt 5 till fullo har erlagts. Emedan det är farmarens uttryckliga avsikt att skinnen säljs på bolagets försorg och detta krävar samsortering, skall farmaren ersätta även de kostnader som uppstår vid retur av skinnen. De levererade skinnen utgör pant även för dessa kostnader (kostnaderna för retur av skinnen kan t.o.m. överstiga skinnens värde).

15. Finansieringsbolag

Bolaget kan överföra de rättigheter och skyldigheter som uppkommer på basen av dessa villkor helt eller delvis till ett finansieringsbolag som ägs av bolaget eller av utomstående. Vid sådan överföring skall alla hänvisningar till bolaget i dessa villkor i tillämpliga delar gälla ovannämnt finansieringsbolag.

16. Ändring av villkoren

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller tillsvidare. Om eventuella ändringar meddelas i Finsk Pälstidskrift och/eller i bulletinerna.

17. Force majeure

Bolaget är inte ansvarigt för bristande uppfyllande av förpliktelser, om detta beror på sådana omständigheter som bolaget inte kunnat inverka på och som bolaget vid uppgörandet av avtalet rimligtvis inte kunnat beakta, eller vilken omständighet eller vars följder med rimliga åtgärder inte kunnat undvika eller övervinna.

18. Tillämplig lag och forum

På dessa villkor tillämpas finsk lag. Samtliga tvistemål som hänför sig till dessa villkor handläggs av tingsrätten i Vanda eller vid annan av bolaget vald behörig domstol.

 

Pälsning – Furfix

Med köpservice lättnad för arbete

Njut av pålitlig pälsningstjänst nära dig!

Furfix har erbjudit pälsningstjänst i snart 20 år. Pälsningsutrustning har uppdaterats under åren för att säkerställa att inhemska producenternas skinn behandlas med marknadens modernaste utrustning. På detta vis sträver vi att förbättra de finska minkproducenternas konkurrenskraft.

Nya priser säsongen 2019-2020

Han pris    3,00 € + moms 24 %
Hon pris    2,70 € + moms 24 %

Över 1 milj.

Han pris    2,90 € + moms 24 %
Hon pris    2,60 € + moms 24 %

Tvättning av skinn / mink 0,50 € + moms 24 %

Special, sortering och förpackning  / skinn 0,15 € + moms 24 %

Transportkostnader
För insamlingstransport debiteras insamlingsavgift 0,15 € / mink, samt stopavgift 20 € / stop
+ moms 24 %

Mera information:

Furfix Oy Saga Furs Oyj
Jan Lillsund 050 308 4766 Tomas Wikblom 050 344 6529
Kontor 06 8612800 Johnny Majabacka 040 573 4852