Intern kontroll och riskhantering

De risker som påverkar Saga Furs Oyj:s verksamhet klassificeras som affärsverksamhetsrisker, olycks- och egendomsrisker, finansieringsrisker samt operativa risker. Inom dessa riskkategorier har bolaget definierat de för tillfället mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna enligt följande: Konjunktur- och valutakursväxlingar, image- och politiska risker relaterade till pälsdjursuppfödning och handeln med pälsskinn, förändringar i produktionen pälsskinn samt finansieringsrisker.

Bolaget strävar att behärska och begränsa riskerna via ett konsekvent tillvägagångssätt, vars målsättning är att garantera en hela koncernen omfattande och ändamålsenlig riskidentifiering, -bedömning, -hantering samt -kontroll. Det utgör en naturlig del av koncernens planerings- och ledningsprocess, beslutsfattande, dagliga ledning och verksamhet samt övervaknings- och rapporteringsförfarande. Riskhanteringsprocessen producerar information om riskerna samt om hur riskhanteringsåtgärderna framskrider. På basen av denna vidtas vid behov korrigerande åtgärder alternativt övervägs ändringar i strategin.

Ifall riskerna ändå förverkligas kan de medföra avsevärd skada på Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet och ekonomiska situation samt försämra bolagets resultat.

På grund av sin ringa storlek har bolaget inte någon skild intern granskningsorganisation. Styrelsen bekantar sig med revisorernas revisionsplan och ber i samband med detta eventuellt revisorerna göra ytterligare utredningar. I samband med revisionen analyserar revisorerna bolagets bokslut och koncernbokslut, delårsrapporter på koncernnivå samt bolagets utestående fordringar i strävan att försäkra sig om, att de rapporter som bolaget publicerar ger väsentligt korrekt information om bolagets ekonomiska ställning. I samband med revisionen lägger revisorerna även fram och har lagt fram metoder för att utveckla och förbättra bolagets interna kontroll. På basen av dessa har styrelsen förutsatt och förutsätter att bolagets ledning utvecklar bolagets operativa processer och kontroller.

Centrala förfaringssätt för insiderförvaltningen

Det insiderdirektiv som har uppdaterats av OMX Nordic Exchange Helsinki Oy (”Börsen”), Centralhandelskammaren och Näringslivets centralförbund trädde i kraft 2.6.2008 (se www.omxnordicexchange.com). Saga Furs Oyj iakttar detta nya insiderdirektiv. Bolagets insiderregister omfattar styrelsemedlemmarna samt deras suppleanter, medlemmarna i ledningsgruppen, FPF rf:s verksamhetsledare, medlemmarna av FPF rf:s ledningsgrupp, FPF rf:s styrelsemedlemmar samt deras suppleanter, FPF rf:s styrelsesekreterare, de revisorer som sköter bolagets kontinuerliga revision samt personer vilka på basen av sina arbetsuppgifter har tillgång till information som i betydande mån inverkar på värdet på bolagets aktier. Bolagets insiderregister upprätthålls i Finlands Värdepapperscentral Oy:s SIRE-system.

En förteckning över alla anmälningsskyldiga som finns i det offentliga insiderregistret för Saga Furs Oyj .

Denna tjänst uppdateras av Investis Flife Oy.

För mer information, vänligen kontakta vår ekonomiavdelning.

Uppdaterat 17.1.2014