Intern kontroll och riskhantering

De risker som påverkar Saga Furs Oyj:s verksamhet klassificeras som affärsverksamhetsrisker, olycks- och egendomsrisker, finansieringsrisker samt operativa risker. Inom dessa riskkategorier har bolaget definierat de för tillfället mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna enligt följande: Konjunktur- och valutakursväxlingar, image- och politiska risker relaterade till pälsdjursuppfödning och handeln med pälsskinn, förändringar i produktionen pälsskinn samt finansieringsrisker.

Bolaget strävar att behärska och begränsa riskerna via ett konsekvent tillvägagångssätt, vars målsättning är att garantera en hela koncernen omfattande och ändamålsenlig riskidentifiering, -bedömning, -hantering samt -kontroll. Det utgör en naturlig del av koncernens planerings- och ledningsprocess, beslutsfattande, dagliga ledning och verksamhet samt övervaknings- och rapporteringsförfarande. Riskhanteringsprocessen producerar information om riskerna samt om hur riskhanteringsåtgärderna framskrider. På basen av denna vidtas vid behov korrigerande åtgärder alternativt övervägs ändringar i strategin.

Ifall riskerna ändå förverkligas kan de medföra avsevärd skada på Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet och ekonomiska situation samt försämra bolagets resultat.

På grund av sin ringa storlek har bolaget inte någon skild intern granskningsorganisation. Styrelsen bekantar sig med revisorernas revisionsplan och ber i samband med detta eventuellt revisorerna göra ytterligare utredningar. I samband med revisionen analyserar revisorerna bolagets bokslut och koncernbokslut, delårsrapporter på koncernnivå samt bolagets utestående fordringar i strävan att försäkra sig om, att de rapporter som bolaget publicerar ger väsentligt korrekt information om bolagets ekonomiska ställning. I samband med revisionen lägger revisorerna även fram och har lagt fram metoder för att utveckla och förbättra bolagets interna kontroll. På basen av dessa har styrelsen förutsatt och förutsätter att bolagets ledning utvecklar bolagets operativa processer och kontroller.

Insiderförvaltning

Saga Furs Oyj:s styrelse har fastslagit bolagets insiderregler den 28.6.2016 och de trädde i kraft den 3.7.2016. Insiderreglerna är baserade på förordningen om marknadsmissbruk (EU nr 596/2014, ”MAR”) och på basen av denna givna lagar och förordningar, samt Nasdaq Helsinki Oy:s regler och insiderdirektiv, som Saga Furs som börsnoterat bolag är skyldigt att följa. Saga Furs iakttar MAR:s regler om bl.a. insiderprojekt, tekniska förfaranden för publicering och senareläggning av publicering av insiderinformation, form och modell för publicering av transaktioner utförda av personer i ledande ställning samt form och metod för uppdatering av insiderförteckningar.

Saga Furs har definierat att i MAR avsedda Personer i ledande ställning med rapporteringsskyldighet om transaktioner med bolagets finansiella instrument utgörs av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören samt verkställande direktörens suppleant samt deras enligt MAR:s bestämmelserna definierade närkrets.  Personer i ledande ställning omfattas av begränsningar i handeln med Saga Furs’ finansiella instrument (stängt fönster) 30 kalenderdagar före offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké eller halvårsrapport. Förutom personerna i ledande ställning har bolaget även fastslagit att personer som regelbundet deltar utarbetandet av halvårsrapporten, bokslutskommunikén eller bokslutet omfattas av bestämmelsen om 30 kalenderdagars handelsbegränsningar (stängt fönster).

Bolaget upprätthåller ingen insiderförteckning över permanenta insiders. Alla deltagare i eventuella insiderprojekt läggs till i de projektspecifika insiderförteckningarna.

Saga Furs’ vice verkställande direktör ansvarar för koncernens insiderinformation.

Uppdaterat 14.7.2020