Revisorer

Vid den ordinarie bolagsstämman väljs 1-3 revisorer samt personliga suppleanter för dessa för att granska bolagets förvaltning och konton. Ifall till revisor väljs ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund (CGR-samfund) väljs dock ingen suppleant.

Bolaget uppger förslaget till revisor på sina internet-hemsidor samt i kallelsen till bolagsstämman.

Vid bolagsstämman 29.4.2020 valdes CGR-samfundet Ernst & Young Oy till ordinarie revisor på nytt. Som huvudansvarig revisor fungerar CGR Jukka Rajala.

Under räkenskapsperioden  2019-2020  har i revisionsarvoden erlagts totalt 76 000 euro. Därutöver betalades 16 000 euro för tjänster som inte hänför sig till revisionen. Revisors mandatperiod utgår vid avslutandet av den nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman.

 

uppdaterad 2021