Revisorer

Vid den ordinarie bolagsstämman väljs 1-3 revisorer samt personliga suppleanter för dessa för att granska bolagets förvaltning och konton. Ifall till revisor väljs ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund (CGR-samfund) väljs dock ingen suppleant.

Bolaget uppger förslaget till revisor på sina internet-hemsidor samt i kallelsen till bolagsstämman.

Vid bolagsstämman i april 2015 valdes CGR-samfundet Ernst & Young Oy till ordinarie revisor. Som huvudansvarig revisor fungerar CGR Johanna Winqvist-Ilkka.

Under räkenskapsperioden  2014-2015  har i revisionsarvoden erlagts totalt 141 343 euro. Därutöver betalades 40 355 euro för tjänster som inte hänför sig till revisionen. Revisors mandatperiod utgår vid avslutandet av den nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman.

 

uppdaterad 29.1.2014

päivitetty 2016