Styrelsen

Styrelsen från 29.4.2020

 

Jari Isosaari
Styrelseordförande
f. 1972, tradenom inom företagsekonomi

Styrelsemedlem sedan år 2019
Pälsdjursuppfödare sedan år 1998

Aktier och lån 26.4.2019: Äger direkt 400 C-aktier. Isosaaren Turkis Oy äger 580 C-aktier. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Kenneth Ingman
Styrelsens viceordförande
f. 1970, ingenjör inom produktionsekonomi

Styrelsemedlem sedan år 2013
Pälsdjursuppfödare sedan år 2003

Central arbetserfarenhet: Olika uppgifter inom plast- och metallindustrin 1994–2003.
Centrala förtroendeuppdrag: Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (styrelseordförande 2012–); Fur Europe (styrelseordförande 2012–2016, viceordförande 2017–); International Fur Federation IFF (styrelsemedlem 2013–); Vasa Andelsbank (medlem av förvaltningsrådet 2008–).
Aktier och lån 26.4.2019: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Lasse Joensuu
f. 1971, pälsdjursinstitut

Styrelsemedlem sedan år 2014
Pälsdjursuppfödare sedan år 1989

Centrala förtroendeuppdrag: Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (ordförande 2012–); Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (styrelsemedlem 2011–2012, viceordförande 2012–).
Aktier och lån 26.4.2019: 110 av bolagets C-aktier. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Anders Kulp
f. 1973, ekonomie magister, farmarmästare

Styrelsemedlem sedan år 2016
Pälsdjursuppfödare sedan år 2013

Central arbetserfarenhet: Olika uppgifter hos förmögenhetsförvaltningsbolaget Estlander & Partners 1998–2014.
Aktier och lån 26.4.2019: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Virve Kuusela
f. 1965, ekonomie magister

Styrelsemedlem sedan år 2016
DSV, direktör med ansvar för internationell försäljning

Central arbetserfarenhet: Över 20 års erfarenhet av ledningsuppgifter inom den internationella affärsvärlden, bl.a. Nokia Mobile Phones och DHL.
Aktier och lån 26.4.2019: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Isto Kärkäinen
f. 1960, yrkesskola

Styrelsemedlem sedan år 2017
Pälsdjursuppfödare sedan år 1985, lantbruksföretagare

Centrala förtroendeuppdrag: Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinkasvattajat ry (styrelsemedlem 2003–, styrelseordförande 2007–); Finlands pälsdjursuppfödares förbund rf (styrelsemedlem 1999–2017).
Aktier och lån 26.4.2019: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Magnus Ljung
f. 1970, diplomingenjör

Styrelsemedlem sedan år 2020

Relevant arbetserfarenhet: Över 10 år inom pälsbranschen i olika chefs- och ledningspositioner inom Saga Furs Oyj och Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR. Många års erfarenhet av internationella ledningsuppdrag och verkställande direktör för bl.a. BTG-Group i Schweiz, vilken hör till Spectris Inc.- koncernen, samt för Norlic Oy. Saga Furs Oyj:s verkställande direktör fr.o.m. 6.5.2020.
Aktier och lån 29.4.2020: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Kennet Myllykoski
f. 1970, ekonomie magister

Styrelsemedlem sedan år 2020
Pälsfarmaren sedan år 1997

Aktier och lån 29.4.2020: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Bolagsstämman väljer minst 5 och högst 8 styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandattid om ett år, vilken inleds då bolagsstämman avslutas och utgår vid avslutandet av den nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för att bolagets förvaltning och bolagets verksamhet sköts i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Styrelsen utnämner verkställande direktören samt en eventuell suppleant för verkställande direktören. Till styrelsens övriga uppgifter hör bl.a. att

 • besluta om bolagets strategi
 • besluta om betydande investeringar, företagsköp och avyttrande av egendom
 • behandla bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • behandla budgeten
 • fastslå bolagets utdelningspolitik samt att för bolagsstämman lägga fram förslag om den årliga utdelningen
 • behandla den försäljningspolitik som tillämpas vid bolagets auktioner
 • övervaka bolagets finansiella risker
 • övervaka bolagets risker
 • besluta om basprissättningen på de skinnförmedlingstjänster som bolaget erbjuder sina kunder
 • fastslå sammansättningen av bolagets ledningsgrupp på basen av verkställande direktörens förslag
 • utvärdera ledningens verksamhet
 • besluta om incitamentprogram riktade till personalen
 • ta upp övriga ärenden till behandling, ifall bolagets verkställande direktör anser det ändamålsenligt

I enlighet med sin arbetsordning skall styrelsen förutom ovannämnda uppgifter vid sina möten även erhålla information om det internationella marknadsläget för råa skinn, bekanta sig med intressebevakningsärenden på olika marknadsområden samt följa med skinnströmmarna till och från bolaget.

Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina verksamhetsmetoder.