Styrelsen

Styrelsen från 26.4.2024

Jari Isosaari
Styrelseordförande
f. 1972, tradenom inom företagsekonomi

Styrelsemedlem sedan år 2019
Pälsdjursuppfödare sedan år 1998

Aktier och lån: Äger direkt 400 C-aktier. Isosaaren Turkis Oy äger 580 C-aktier. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Daniel Blomqvist
f. 1988, ekonomie kandidat, pälsdjursuppfödare (grundexamen inom lantbruksbranschen)

Styrelsemedlem sedan år 2024
Pälsdjursuppfödare sedan år 2010

Centrala förtroendeuppdrag: Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f. (styrelsemedlem 2022-)

Aktier och lån: Äger 100 C-aktier.  Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Lasse Joensuu
f. 1971, pälsdjursinstitut

Styrelsemedlem sedan år 2014
Pälsdjursuppfödare sedan år 1989

Centrala förtroendeuppdrag: Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (ordförande 2012–); Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (styrelsemedlem 2011–2012, viceordförande 2012–).
Aktier och lån: 110 av bolagets C-aktier. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Jussi Kniivilä
f. 1982, redovisningstradenom, farmarmästare, ekon. stud (företagsekonomi)

Styrelsemedlem sedan år 2024
Pälsdjursuppfödare sedan år 2010

Aktier och lån: Äger 3 001 C-aktier.  Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Anders Kulp
Styrelsens viceordförande
f. 1973, ekonomie magister, farmarmästare

Styrelsemedlem sedan år 2016
Pälsdjursuppfödare sedan år 2013

Central arbetserfarenhet: Olika uppgifter hos förmögenhetsförvaltningsbolaget Estlander & Partners 1998–2014.
Aktier och lån: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Juha Kärkäinen
f. 1985, lantbruksföretagare

Styrelsemedlem sedan år 2024
Pälsdjursuppfödare sedan år 2014

Central arbetserfarenhet: Odling, förädling och marknadsföring av trädgårdsbär och grönsaker 2009-

Centrala förtroendeuppdrag: Uusimaa-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat Ry (styrelsemedlem 2011-2021, styrelseordförande 2021-)

Aktier och lån: Inga direkta aktieinnehav.  Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Erika Ottela
f. 1981, EM, MBA (Insead)

Styrelsemedlem sedan år 2024
COO och grundare, eBrands Oy

Central arbetserfarenhet: Över 15 års erfarenhet av internationella ledningsuppdrag inom konsument-, digital- och näthandelsbranschen, bl.a. hos McKinsey och Amazon, med fokus på hållbar utveckling, optimering av leveranskedjan samt brandutveckling.

Aktier och lån: Inga aktieinnehav.  Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Markus Sjöholm
f. 1984, agrolog

Styrelsemedlem sedan år 2022
Pälsdjursuppfödare sedan år 2014

Central arbetserfarenhet: Centralen för sockerbetsforskning, forskningsagrolog 2008-2014, Strube Scandinavia ApS, försäljningsrepresentant i Finland 2014-
Centrala förtroendeuppdrag: Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f. (styrelsemedlem 2017-2021, styrelseordförande 2021-2022); Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f., styrelseordförande 2022-

Aktier och lån: Inget aktieinnehav. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

 

Bolagsstämman väljer minst 5 och högst 8 styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandattid om ett år, vilken inleds då bolagsstämman avslutas och utgår vid avslutandet av den nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för att bolagets förvaltning och bolagets verksamhet sköts i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Styrelsen utnämner verkställande direktören samt en eventuell suppleant för verkställande direktören. Till styrelsens övriga uppgifter hör bl.a. att

 • besluta om bolagets strategi
 • besluta om betydande investeringar, företagsköp och avyttrande av egendom
 • behandla bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • behandla budgeten
 • fastslå bolagets utdelningspolitik samt att för bolagsstämman lägga fram förslag om den årliga utdelningen
 • behandla den försäljningspolitik som tillämpas vid bolagets auktioner
 • övervaka bolagets finansiella risker
 • övervaka bolagets risker
 • besluta om basprissättningen på de skinnförmedlingstjänster som bolaget erbjuder sina kunder
 • fastslå sammansättningen av bolagets ledningsgrupp på basen av verkställande direktörens förslag
 • utvärdera ledningens verksamhet
 • besluta om incitamentprogram riktade till personalen
 • ta upp övriga ärenden till behandling, ifall bolagets verkställande direktör anser det ändamålsenligt

I enlighet med sin arbetsordning skall styrelsen förutom ovannämnda uppgifter vid sina möten även erhålla information om det internationella marknadsläget för råa skinn, bekanta sig med intressebevakningsärenden på olika marknadsområden samt följa med skinnströmmarna till och från bolaget.

Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina verksamhetsmetoder.