Hallitus  

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

 • yhtiön strategiasta päättäminen
 • merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
 • budjetin käsitteleminen
 • yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
 • yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
 • yhtiön rahoitusriskien valvominen
 • yhtiön riskien valvominen
 • yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
 • yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
 • johdon toiminnan arviointi
 • yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
 • muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan, johon kuuluvat Jorma Kauppila, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Virve Kuusela ja Esa Rantakangas.

Hallitus päätti perustaa palkitsemisvaliokunnan, johon kuuluvat:

Jorma Kauppila

Lasse Joensuu

Ulf Eriksson, (s. 1962), ammattikoulu, turkistuottaja vuodesta 1979, ei osakeomistusta,

Isto Kärkäinen,

Esa Rantakangas, (s. 1972), maatalous- ja metsätieteen maisteri, turkistuottaja vuodesta 1997, ei osakeomistusta,

ja Rainer Sjöholm,

valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia.  Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Kaikilla palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön. Palkitsemisvaliokunta on kokoontunut tilikaudella 2015-2016 kerran.

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi saa kokouksissaan informaatiota kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraa nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiö ilmoittaa yhtiökokouskutsussa sellaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset, joita hallitus taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennen kokouskutsun antamista tehneet. Ehdotuksissa mainittujen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan yhtiön internet-sivuilla. Vallitsevan käytännön mukaan henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varamiehet.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksella oli tilivuoden 2015-2016 aikana 26 kokousta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 95-prosenttisesti.

Saga Furs Oyj:n hallitus alkaen 27.4.2017

Osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä

Palvelua ylläpitää Quartal Flife.

 

päivitetty huhtikuussa 2016