Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokousten koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus, ja ne voidaan pitää Vantaalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan.

Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja ovat läsnä kokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • tilinpäätöksen hyväksyminen
  • voitonjako
  • omien osakkeiden hankinta ja luovutus
  • optio-ohjelmat
  • hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa
  • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio

Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aina yhtiön internet-kotisivuilla.

 

Yhtiökokous 2020

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020 alkaen klo 10:00 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo. 9:30.

Yhtiökokous järjestetään koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Saga Furs kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouksesta poisjäämistä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja
käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla yhden keskitetyistä asiamiehistä. Erikoisjärjestelyt selostetaan tarkemmin kutsun kohdassa D.

Osakkeenomistajia pyydetään omalta osaltaan noudattamaan vallitsevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Ennaltaehkäisevillä toimilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden.

 

Yhtiökokousmateriaalit

Materiaalit päivittyvät sivulle niiden valmistuessa.

Yhtiökokouskutsu

Valtakirja äänestysohjeilla_Hautamäki

Valtakirja äänestysohjeilla_Tiura

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2018-31.10.2019

Palkitsemispolitiikka

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

 

Aiemmat yhtiökokoukset