Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokousten koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus, ja ne voidaan pitää Vantaalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan.

Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja ovat läsnä kokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista:

 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • tilinpäätöksen hyväksyminen
 • voitonjako
 • omien osakkeiden hankinta ja luovutus
 • optio-ohjelmat
 • hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa
 • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio

Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aina yhtiön internet-kotisivuilla.

 

Yhtiökokous 2021

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29. huhtikuuta 2021 klo 10.00 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsun osasta C ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä, edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen on tehty tässä kutsussa ilmoitetulla tavalla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetys pidetään vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisista kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi sekä osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

 

Saapuneet vastaehdotukset

Saga Furs Oyj on vastaehdotusten toimittamisajan puitteissa saanut kutsun kohtaan 14 vastaehdotuksen osakkeenomistajilta Carl-Magnus Schauman ja Ab Schauman Capital Oy. Vastaehdotus löytyy täältä.

 

Äänestäminen 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys päättyivät 23.4.2021. Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät 26.4.2021.

 

Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset

Osakkeenomistajat ovat ennakkoon esittäneet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset ja johdon vastaukset löytyvät täältä.

 

Muut asiat

Saga Furs Oyj vastaanotti myös osakkeenomistajilta Carl-Magnus Schauman ja Ab Schauman Capital Oy kaksi ehdotusta kutsun kohtaan 17, joita ei otettu äänestykseen. Ehdotukset löytyvät täältä.

 

Tärkeitä päivämääriä:

 • Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika päättyy 30.3.2021 klo 16.00
 • Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internet-sivuilla 31.3.2021
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 1.4.2021 (klo 12.00)
 • Osakkeenomistajien kysymysten määräaika päättyy 15.4.2021 klo 16.00
 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 19.4.2021
 • Osakkeenomistajien kysymysten ja johdon vastausten julkaisu 20.4.2021
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 23.4.2021
 • Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 26.4.2021 klo 10.00

 

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2019-31.10.2020

Palkitsemispolitiikka

Ennakkoäänestyslomake

Valtakirja

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

 

 

Aiemmat yhtiökokoukset