Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokousten koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus, ja ne voidaan pitää Vantaalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan.

Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja ovat läsnä kokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • tilinpäätöksen hyväksyminen
  • voitonjako
  • omien osakkeiden hankinta ja luovutus
  • optio-ohjelmat
  • hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa
  • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio

Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aina yhtiön internet-kotisivuilla.

 

Yhtiökokous 2022

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 29. huhtikuuta 2022 klo 10.00 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät Yhtiökokouskutsun osasta C ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus myös seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä, kuten jäljempänä kokouskutsun osan C kohdassa 5 on kerrottu, edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen on tehty kutsussa ilmoitetulla tavalla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetys pidetään vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

 

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com viimeistään 11.4.2022 klo 16.00 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet Yhtiökokouskutsusta.

Saga Furs Oyj on vastaehdotusten toimittamisajan puitteissa saanut kutsun kohtiin 12 ja 14 vastaehdotuksia osakkeenomistajalta Svenska Österbottens Pälsdjursodlarföreningiltä (SÖP), joka omistaa yli sadasosan yhtiön kaikista osakkeista.

Vastaehdotuksia kutsun kohtiin 12 ja 14

 

Äänestäminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.4.2022 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään perjantaina 22.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Katso tarkemmat ohjeet Yhtiökokouskutsusta.

 

Kysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 13.4.2022 klo 16:00 asti sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com.

 

Tärkeitä päivämääriä:

Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika päättyy 11.4.2022 klo 16.00

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa, äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisu 13.4.2022 (klo 12.00)

Osakkeenomistajien kysymysten määräaika päättyy 13.4.2022 klo 16:00

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 19.4.2022

Osakkeenomistajien kysymysten ja johdon vastausten julkaisu 21.4.2022

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 22.4.2022 klo 16.00

Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 26.4.2022 klo 10.00

 

 

Yhtiokokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpaatos 1.11.2020-31.10.2021

Palkitsemispolitiikka

Ennakkoaanestyslomake

Valtakirja

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

 

Aiemmat yhtiökokoukset