Toimielinten palkitsemispolitiikka

Palkkiot

Palkitseminen Saga Fursissa on vastuullista, suunnitelmallista, riittävän kilpailukykyistä ja johdonmukaista. Palkitsemisen kehittäminen perustuu koko henkilökunnan osalta liiketoimintalähtöisyyden, suoriutumisperusteisuuden, kilpailukyvyn ja avoimuuden periaatteisiin. Lue lisää: Saga Furs Palkitsemispolitiikka 2022

Viime vuoden palkitseminen on kuvattu tarkemmin Saga Fursin Palkitsemisraportissa 2022/2023. Raportissa esitetään hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista ohjaavat periaatteet ja palkitseminen tilikaudella.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan yhtiön kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon, kustannustehokkuuteen ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen perustuva 0–3 kuukauden palkkaa vastaava voitto- ja kannustepalkkio. Kannustinjärjestelmä perustuu lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin ja sen ansaintajakso on yhtiön tilikausi, mutta sen tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteutuminen edistää yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Palkoissa ja palkkioissa ei ole muita muuttuvia osia.

Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Markus Gotthardtin kiinteän palkan määrä on 192 000 euroa vuodessa 1.11.2023 alkaen (sisältäen tavanomaiset työsuhde-edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun, paikallisen lainsäädännön ja markkinakäytännön mukaan). Tilikaudella 2022/2023 toimitusjohtajalle maksettiin muuttuvaa palkanosuutta 5 303 euroa, joka perustuu kokonaisuudessaan yhtiön kannustinjärjestelmään. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu maksupohjaisesta eläkejärjestelystä, jonka maksut olivat 13 980 euroa tilikaudella 2022/2023.

Toimitusjohtajan sijaisen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2022/2023 oli 198 600 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen eläkejärjestely koostuu etuusperusteisesta lisäeläkevakuutuksesta, jonka maksut tilikaudella olivat 250 215 euroa.

Muun johdon palkitseminen

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Muun johtoryhmän palkitseminen, sis. palkat, palkkiot ja luontaisedut)
(pl. TJ ja TJ:n sijainen)
746 014

 

848 073

 

534 659

 

633 149

 

767 720

 

 

Muilla yhtiön johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläkejärjestelmä. Siihen kuuluvia maksuja maksettiin tilikaudella 36 628 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkka, jos irtisanojana on yhtiö.

Muun johdon irtisanomisaika on yhtiön linjauksen mukainen 6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus erokorvaukseen, joka vastaa enintään 6 kuukauden palkkaa ja 6 kuukauden irtisanomisajan palkkaa. Toimitusjohtajan sijaisen erokorvaus vastaa enintään 3 kuukauden palkkaa ja 6 kuukauden irtisanomisajan palkkaa.