Ohjeet nahkojen ostajille

Ohjeet nahkojen ostajalle

Saga Furs myy nahkoja rekisteröidyille asiakkailleen, joiden huutokauppaedustajilla on Saga Fursin rekisteröimä ostajanumero.

Miten rekisteröidyn asiakkaaksi?

Rekisteröityminen tapahtuu toimittamalla  meille asiakastiedot itsestäsi ja yrityksestäsi sekä vakuuden, joka kattaa vähintään 35 prosenttia suunniteltujen ostojen arvosta.

Pitkään liikesuhteessa kanssamme olleet henkilöt voivat myös päästä rekisteröityneiksi ostajiksi ja saada oman ostajanumeron.

Kun haluat lisätietoja nahkojen ostamisesta rekisteröityneiltä ostajilta tai siitä, miten ostajanumeroa haetaan, ota yhteyttä myyntiosastoomme.

Invoicing procedures

After an auction has concluded, customers have 21 days in which to pay for their purchases free of interest. After 21 days, interest will begin to accrue.

Once we receive payment, we will deliver your skins right to your door.

Banking details

We have separate accounts for EUR and USD remittances. We ask you to pay directly to the corresponding currency denominated account. In case there is a remittance to our account in a wrong currency there might be currency exchange differences and bank charges which will be deducted from your account.

For your reference, our bank account details are as follows:

OP Corporate Bank PLC
Gebhardinaukio 1, Helsinki
P.O. Box 308, FI-00013 OP
FINLAND
Tel. +358 10 252 011
EUR IBAN Account: FI32 5000 0120 0001 94
SWIFT: OKOYFIHH
USD IBAN Account: FI10 5000 0130 1005 21
SWIFT: OKOYFIHH

Our Bank details for CNY payments are:

OP Corporate Bank plc, Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH

Account with Bank of China, Shanghai,
SWIFT: BKCHCNBJS00

CNAPS-code: 1042 9000 0362

CNY IBAN Account:  FI25 5000 0130 4500 33

Business Related Reference: invoice number

to HSBCHKHH (Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong)

Myyntiehdot 

§1

Saga Furs Oyj (jäljempänä käytetään nimitystä “Yhtiö”) myy huutokaupantoimittajana eri yksityishenkilöiltä ja oikeushenkilöiltä peräisin olevia nahkoja. Myynti tapahtuu euroissa. Maksu tapahtuu euroissa tai muussa sellaisessa valuutassa, jonka Yhtiö on hyväksynyt laskutusvaluutaksi.

§ 2

Jokainen huutokaupassa tarjouksen tekevä kaikin puolin tiedostaa hyväksyvänsä sen hetkiset myyntiehdot sellaisenaan. Mikäli tarjous tehdään jonkun toisen fyysisen henkilön/oikeushenkilön puolesta, tarjouksentekijä vahvistaa, että se, jonka puolesta tarjous on tehty (ostajanumeron osoittama taho) kaikin puolin hyväksyy nämä myyntiehdot. Näiden ehtojen tarkoittama Ostaja on se taho, joka on tehnyt tai jonka puolesta tarjous on tehty.

§ 3

Nahat ja myyntierät myydään siinä kunnossa, missä ne vasaranlyöntihetkellä ovat. Kaikki huutokauppaluettelon tiedot ja nähtäväksi toimitetut näytteet esitetään sitoumuksitta, ja on tarkoitettu vain Ostajan opastukseksi tämän suorittaessa ennen huutokauppaa suositeltavaa nahkojen tarkastusta. Myyntierien kokoonpanosta tai nahkojen laadusta, kunnosta ja soveltuvuudesta tai muutoin ei anneta mitään nimenomaista tai muuta takuuta. Ostajan tulee hyväksyä ostamansa nahkaerät SIINÄ KUNNOSSA KUIN NE vasaranlyöntihetkellä OVAT mahdollisista virheistä tai puutteista riippumatta, ja Ostaja luopuu näin ollen oikeudestaan reklamoida mistä tahansa virheestä jälkikäteen.

§ 4

Ostajan tulee pyydettäessä, ennen huutokauppaa tai sen jälkeen, Yhtiön osoittamalla tavalla suorittaa sellaiset vakuustalletukset tai talletusten lisäykset, jotka Yhtiö tai jäljempänä 18 §:ssä mainittu taho saattaa pyytää ostojen vakuudeksi.

§ 5

Nahat tarjotaan ja myydään myyntierissä. Tarjoukset koskevat yhtä nahkaa ja myyntierän hinnaksi tulee tehty tarjous kerrottuna erän kappalemäärällä. Yhtiö voi määrätä tarjouksen vähimmäiskorotuksen. Myyntierä annetaan eniten tarjonneelle. Mikäli kaksi tai useampia ostajia on tehnyt ylimmän tarjouksen, tai jos tarjouksesta syntyy erimielisyyttä, huutokaupanpitäjä kehottaa tekemään lisätarjouksia. Mikäli tämä ei johda tulokseen, hän ratkaisee lopullisesti, kenet katsotaan korkeimman tarjouksen tekijäksi.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa myyntijärjestystä ja vetää takaisin myyntieriä ennen huutokauppaa tai sen aikana. Yhtiö voi siihen erityistä syytä ilmaisematta kieltäytyä hyväksymästä kenen tahansa Ostajan tekemän tarjouksen.

Vasaranlyöntihetkellä hyväksytyn tarjouksen tehnyt henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa näin ostettujen nahkojen maksusta ja on henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti vastuussa myyntihinnan maksamisesta sen ostajanumeron osoittaman yksityishenkilön tai oikeushenkilön – Ostajan – kanssa, jonka puolesta tarjous on annettu.

Vasaranlyöntihetkellä nahat siirtyvät Ostajan lukuun ja vastuulle, mutta niitä ei luovuteta Ostajalle ennen kuin hänen kaikki maksuvelvollisuutensa ovat täytetyt. Yhtiö ei vastaa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka liittyvät luovuttamatta oleviin nahkoihin, muutoin kuin mitä jäljempänä 14 §:ssä mainitaan.

§ 6

Mahdollisesta tarjoamisessa tehdystä virheestä on Ostajan tai hänen puolestaan toimivan huomautettava Yhtiölle välittömästi ja viimeistään ennen kuin kaksikymmentä seuraavaa luettelonumeroa on tarjottu myytäväksi. Myöhemmillä reklamaatioilla ei ole oikeudellista vaikutusta.

§ 7

Kauppahinnan lisäksi Ostaja maksaa välityspalkkion, jonka määrä on mainittu kyseessä olevassa Yhtiön julkaisemassa huutokauppaluettelossa, tai joka on ilmoitettu muulla tavalla ennen kyseistä huutokauppaa. Edelleen Ostaja maksaa kaikki korot ja kulut, kuten varastointikustannukset, jotka voivat aiheutua myynnin jälkeen koskien ostettuja nahkoja.

Nahat myydään vapaasti rahdinkuljettajalla. Yhtiö toimittaa Suomen tullia varten vientiselvitetyt nahat Yhtiön varastolle Vantaalle. Yhtiö on vastuussa nahkojen lastaamisesta Ostajan rahtiajoneuvoon. Ostaja vastaa kaikista kuljetukseen liittyvistä kustannuksista, kuten vientilisensseistä, kohdemaan tullauksesta, komissioista, ALV:sta (soveltuvin osin) ja vastaavista kauppaan liittyvistä kuluista (mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen alkuperäistodistukset ja eläinlääkärin antamat todistukset, jos tarpeen,). Ostaja maksaa rahtikustannukset ja muut rahdin toimittamiseen liittyvät kulut.

§ 8

Maksun eräpäivä (prompt-päivä) on 21. päivä viimeisestä huutokauppapäivästä lukien, ja Ostajan kaikkien maksuvelvoitteiden tulee olla täytettyinä ennen eräpäivän päättymistä, Yhtiön vastaanottama täysi maksusuoritus mukaan lukien.

§ 9

Mikäli Ostaja haluaa siirtää ostamansa nahat toiselle, hänen on ilmoitettava siitä Yhtiölle, joka harkitsee, hyväksytäänkö siirto. Tällöin Siirronsaaja saa kaikki Ostajan kauppaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat yhdenmukaisia näiden ehtojen ja muiden Yhtiön ja Ostajan välillä sovittujen ehtojen kanssa. Ostaja vastaa kuitenkin edelleen kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista siihen saakka, kunnes maksu kokonaisuudessaan on suoritettu, ja hänen on Yhtiön niin kehottaessa täytettävä kaikki nämä velvollisuudet ilman erillistä ennakkoilmoitusta siitä, että Siirronsaaja on laiminlyönyt velvollisuutensa tai muista kyseessä olevien nahkojen ostamisen kannalta merkityksellisistä seikoista. Ostaja ei kuitenkaan ole vastuullinen, mikäli 35% vakuustalletuksen määrästä maksetaan eräpäivään (prompt -päivä) mennessä niin, että Yhtiö on vastaanottanut kyseisen summan kokonaisuudessaan, tai, mikäli Yhtiö ei ole ilmoittanut Ostajalle neljän viikon kuluessa eräpäivästä (prompt -päivä) Siirronsaajan laiminlyöneen maksuvelvoitteensa. 35% vakuustalletuksen määrä lasketaan kokonaismäärästä, joka koostuu siirretyn oston kauppahinnasta sekä 7 §:n mukaisesta välityspalkkiosta.

Mikäli Siirronsaaja ei ole eräpäivään mennessä, tai seitsemän päivän kuluessa Yhtiön antamasta kehotuksesta, suorittanut erääntynyttä kauppahintaa, on kaupasta vielä vastuussa oleva Ostaja oikeutettu purkamaan siirron ilmoittamalla siitä sekä Siirronsaajalle että Yhtiölle.

Yhtiö sitoutuu olemaan antamatta lykkäystä tai muita maksuhelpotuksia Siirronsaajalle ilmoittamatta asiasta Ostajalle. Nahkojen siirtäminen yhdeltä Ostajalta (ostajanumero) toiselle myynnin aikana tai sen jälkeen on kielletty.

§ 10

Mikäli Ostaja ei ole täyttänyt velvoitteitaan eräpäivään mennessä, hänen on maksettava Yhtiön vahvistamaa korkoa ylimenevältä ajalta eräpäivästä (prompt -päivä) lähtien. Korkoprosentti ilmoitetaan ennen kutakin huutokauppaa ja sitä voidaan Yhtiön toimesta muuttaa ilmoittamalla muutoksesta Ostajalle 21 päivää etukäteen. Koron vastaanottaminen ei vähennä 11 §:ssä ja 12 §:ssä mainittuja Yhtiön oikeuksia.

§ 11

Omistusoikeus myytyihin nahkoihin siirtyy Ostajalle vasta kun kaikki kauppaan perustuvat velvollisuudet Yhtiötä kohtaan on täytetty.

Mikäli Ostajan maksuvelvollisuuksia ei ajallaan täytetä, tai jos Ostaja tulee maksukyvyttömäksi tai joutuu konkurssi-, yrityssaneeraus-, tai velkajärjestelytilaan tai lakkauttaa maksunsa tai maksukyvyttömyys tai konkurssi muutoin käy ilmeiseksi, Yhtiöllä on oikeus pidättää kaikki sille tehdyt vakuustalletukset ja mahdolliset maksusuoritukset. Yhtiöllä on oikeus purkaa kauppa ja Ostajalle ennalta ilmoittamatta myydä nahat huutokaupalla tai varastomyyntinä (ns. välimyynti), ja pidättää itsellään myyntituotot. Ostaja on velvollinen korvaamaan Yhtiölle aiheutuneen vahingon yhdessä mahdollisten muiden aiheutuvien kulujen kanssa, korko mukaan lukien.

§ 12

Saataviensa vakuudeksi Yhtiöllä on kaikkiin myytyihin nahkoihin kohdistuva panttioikeus ja tässä tarkoituksessa oikeus avustajineen pitää hallussaan Ostajalle kuuluvia nahkoja.  Yhtiön panttioikeus nahkoihin turvaa kaikkien Ostajan avoimien maksuvelvollisuuksien suorittamista Yhtiölle. Ellei Ostaja suorita velvoitteitaan eräpäivään mennessä, Yhtiö on oikeutettu realisoimaan pantin noudattamatta laissa muutoin määrättyä menettelytapaa, ilmoitusvelvollisuutta taikka määräaikoja. Yhtiö on panttia realisoidessaan vapaa määräämään nahkoista ja järjestämään panttimyynnin parhaaksi katsomallaan tavalla joko Yhtiön järjestämässä huutokaupassa tai ns. välimyyntinä ilmoittamatta Ostajalle erikseen myynnistä taikka muulla tavalla. Ostaja on velvollinen korvaamaan Yhtiölle aiheutuneen vahingon yhdessä mahdollisten muiden aiheutuvien kulujen kanssa, korko mukaan lukien

§ 13

Nahkojen toimitus Yhtiön varastolla tapahtuu, ellei muuta sovita, aikaisintaan huutokaupan päättymisen jälkeisenä työpäivänä vuorojärjestyksessä edellyttäen, että Ostaja on täyttänyt velvollisuutensa.

Jos toimitus estyy lakon, levottomuuksien, viranomaisten väliintulon tai jonkin muun Yhtiöstä riippumattoman seikan vuoksi, joka ei ole kohtuudella Yhtiön voitettavissa, Ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa eikä vaatia korvausta, vaan hänen on täytettävä velvollisuutensa niin pian kuin toimituseste on poistunut.

§ 14

Yhtiön varastossa olevat nahat vakuutetaan Yhtiön toimesta ja kustannuksella palon ja varkauden varalta, mutta Yhtiö ei ota niistä minkäänlaista muuta vastuuta, vaan hyvittää Ostajaa – edellyttäen, että tämä on täyttänyt velvollisuutensa – sillä määrällä, jonka vakuutusyhtiö harkintansa mukaan korvauksena maksaa. Mikäli Yhtiö, Ostajan täytettyä velvollisuutensa, säilyttää nahkoja varastossaan Ostajan puolesta, Ostaja on velvollinen maksamaan Yhtiön kulloinkin ilmoittamat varastointi- ja vakuutuskustannukset.

Yhtiö ei missään tapauksessa vastaa mahdollisesta menetetystä voitosta, eikä muusta välillisestä tai seurannaisvahingosta. Yhtiön korvausvastuu ei milloinkaan voi ylittää Yhtiön laskun osoittamaa ko. myyntierän arvoa.

§ 15

Nämä ehdot ovat sitovia. Niistä voidaan poiketa vain mikäli Yhtiö – tapauskohtaisesti – kirjallisesti siihen suostuu.

§ 16

Yhtiön suorittamaan myyntiin ja kaikkiin siihen perustuviin sopimussuhteisiin Yhtiön ja Ostajan tai kolmannen osapuolen, jolle Ostaja on siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa, tai muun osapuolen, joka on vastuussa kauppahinnasta, välillä sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (L 795/88) (ns. YK:n kauppalaki). Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena, ellei Yhtiö halua käsittelyn tapahtuvan jossakin toisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Yhtiöllä on oikeus vaatia riitaisuuksista aiheutuneiden oikeudellisten ja muiden kulujen korvaamista (oikeudenkäyntikulut ja kohtuullinen asianajopalkkio mukaan lukien).

§ 17

Mikäli Yhtiö jättää käyttämättä jonkin tai joitakin näiden myyntiehtojen mukaisista oikeuksistaan, se ei vähennä Yhtiön oikeutta, vaan myyntiehtojen mukaiset oikeudet jäävät edelleen voimaan.

§ 18

Yhtiö on oikeutettu siirtämään myyntiin perustuvat saatavansa Ostajalta sekä muut nahkojen myyntiin perustuvat oikeutensa, kokonaan tai osittain, Yhtiön tai ulkopuolisen tahon omistamalle rahoitusyhtiölle. Siirto sitoo Ostajaa, kun Ostajalle on ilmoitettu siirrosta. Siirtotapauksessa viittaukset näissä ehdoissa Yhtiöön tarkoittavat soveltuvin osin viittausta siirronsaajana olevaan rahoitusyhtiöön.

§ 19

Nämä ehdot on laadittu suomenkielisinä ja käännetty englanninkielelle. Mikäli ehtojen ja niiden käännöksen tulkinnasta ilmenee erimielisyyttä, suomenkielistä tekstiä pidetään ratkaisevana.

 

Nämä myyntiehdot ovat voimassa joulukuun 1. päivästä 2015 lähtien, kunnes toisin ilmoitetaan.

SAGA FURS OYJ