Yhtiön hallinto

Saga Furs Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka A- ja C-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella listalla. Saga Fursin hallintoon sovelletaan Suomen lakeja ja niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja suosituksia niiden pörssiyhtiöihin soveltuvilta osin. Suomalaisena pörssiyhtiönä Saga Furs noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi). Yhtiö laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

Yhtiön lakisääteiset toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön toimintojen koordinoinnista ja operatiivisesta johtamisesta huolehtii lisäksi toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä, jonka jäsenet eivät ole hallituksen jäseniä. Eri toimielinten tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.