Bolagets förvaltning

Fr.o.m. räkenskapsperioden som börjar den 1.11.2015 tillämpar Saga Furs Oyj den förvaltningskod för finska börsbolag som godkändes av Värdepappersmarknadsföreningen r.f. den 1.10.2015 och som trädde i kraft den 1.1.2016.

I enlighet med stadgandena i Finlands aktiebolagslag och bolagets bolagsordning är bestämmanderätten i bolaget och dess förvaltning uppdelad mellan de aktieägare som är representerade vid bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören bistås av direktörer som är medlemmar i bolagets ledningsgrupp.