Bolagsstyrningsrapporter

Saga Furs Abp publicerar årligen den utredning om förvaltnings- och styrningssystemet som Värdepappersmarknadsföreningens förvaltningskod förutsätter. Publicerade rapporter visas nedan som PDF-filer.

Saga Furs har avvikit från koden gällande följande rekommendationer:

Rekommendation 10: Endast en av bolagets styrelseledamöter är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Bolaget anser att affärsverksamhetens natur förutsätter att majoriteten av styrelseledamöterna är grundligt insatta och engagerade i pälsnäringen. I praktiken har alla pälsfarmare en kundrelation till bolaget. Den ordinarie bolagsstämman fastslår årligen styrelsens sammansättning.

Rekommendation 15: I ersättnings- och nomineringskommittéerna ingår förutom styrelseledamöter även representanter för bolagets viktigaste aktieägare. Bolagets styrelse har ansett att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att fastän utskotten har grundats av styrelsen, motsvarar de till sin sammansättning aktieägarnas nomineringskommitté i enlighet med rekommendation 19. Detta är bästa sättet att säkerställa att utskottens förslag godkänns i bolagsstämman samt bolagsverksamhetens transparens.

Rekommendation 17: Ersättningskommitténs medlemmar är inte oberoende av bolaget, vilket avviker från rekommendationen.

Rekommendation 18: Nomineringskommitténs medlemmar är inte oberoende av bolaget, vilket avviker från rekommendationen, eftersom kommittén motsvarar till sin sammansättning aktieägarnas nomineringskommitté i enlighet med rekommendation 19.

Bolagsstyrningsrapport 2022/2023
Bolagsstyrningsrapport 2021/2022
Bolagsstyrningsrapport 2020/2021
Bolagsstyrningsrapport 2019/2020
Bolagsstyrningsrapport 2018/2019
Bolagsstyrningsrapport 2017/2018
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2011
Bolagsstyrningsrapport 2010
Bolagsstyrningsrapport 2009