Verkställande direktören och den övriga ledningen

Verkställande direktören

I enlighet med aktiebolagslagen utnämner styrelsen bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ansvarar för att bolagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att bolagets ekonomiska medel är ansvarsfullt skötta. Verkställande direktören får vidta från den normala verksamheten avvikande åtgärder endast med styrelsens godkännande, med undantag för sådana situationer då bolaget skulle orsakas betydande skada p.g.a. av den tid som krävs för att inhämta styrelsens godkännande. I det senare fallet bör styrelsen så fort som det är praktiskt möjligt informeras om de åtgärder som vidtagits. För verkställande direktören har uppgjorts ett skriftligt direktörskontrakt.

Diplomingenjör Magnus Ljung (f. 1970) verkar som Saga Furs Oyj:s verkställande direktör fr.o.m. den 6.5.2020. Ljung är före detta pälsfarmare redan i tredje generationen och hans släkt äger fortfarande en pälsfarm. Han har verkat i över 10 är inom pälsbranschen i olika chefs- och ledningspositioner inom Saga Furs Oyj och Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR. Dessutom har han många års erfarenhet av internationella ledningsuppdrag och har verkat som verkställande direktör för bl.a. BTG-Group i Schweiz, vilken hör till Spectris Inc.- koncernen, samt för Norlic Oy. Inget aktieinnehav i bolaget. Ej penninglån från bolaget eller dess dotterbolag.

Den övriga ledningen

Bolagets ledningsgrupp bistår verkställande direktören. Ledningsgruppen förbereder ärenden som föreläggs styrelsen för behandling, bl.a. koncernens strategi, budget, politik samt de mest betydande investeringarna och företagsköp. Dessutom handhar ledningsgruppen ärenden som hänför sig till rapportering, företagsbilden, ersättningar till de anställda samt skötseln av investerarrelationer.

Till ledningsgruppen hör förutom verkställande direktören:

Mikko Hovén (f. 1974)
Studentmerkonom. I bolagets tjänst sedan år 2000, försäljningsdirektör 2015. Inga aktieinnehav i bolaget.

Juha Huttunen (f. 1964)
DI. I bolagets tjänst sedan år 1987, vice verkställande direktör (ekonomi) och suppleant för verkställande direktören 2009, styrelsesekreterare. Inga aktieinnehav i bolaget.

Sameli Mäkelä (f. 1976)
DI. I bolagets tjänst sedan år 2009, produktionsdirektör 2014. Inga aktieinnehav i bolaget.

Julio Suarez Christiansen (f.1966)
Tekn. kand. I bolagets tjänst sedan år 1987, affärsverksamhetsdirektör 2015, tjänsterna till farmare i Europa-området. Inga aktieinnehav i bolaget.

Samantha Vesala (f. 1969)
EMBA. I bolagets tjänst sedan år 2014, affärsverksamhetsdirektör, marknadsföring och kundförhållanden. Inga aktieinnehav i bolaget.

 

Uppdaterad: november 2020