Verkställande direktör en och den övriga ledningen

Verkställande direktören

I enlighet med aktiebolagslagen utnämner styrelsen bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ansvarar för att bolagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att bolagets ekonomiska medel är ansvarsfullt skötta. Verkställande direktören får vidta från den normala verksamheten avvikande åtgärder endast med styrelsens godkännande, med undantag för sådana situationer då bolaget skulle orsakas betydande skada p.g.a. av den tid som krävs för att inhämta styrelsens godkännande. I det senare fallet bör styrelsen så fort som det är praktiskt möjligt informeras om de åtgärder som vidtagits. För verkställande direktören har uppgjorts ett skriftligt direktörskontrakt.

Markus Gotthardt (f. 1963)
EM. I bolagets tjänst sedan år 2022, verkställande direktör.

Den övriga ledningen

Bolagets ledningsgrupp bistår verkställande direktören. Ledningsgruppen förbereder ärenden som föreläggs styrelsen för behandling, bl.a. koncernens strategi, budget, politik samt de mest betydande investeringarna och företagsköp. Dessutom handhar ledningsgruppen ärenden som hänför sig till rapportering, företagsbilden, ersättningar till de anställda samt skötseln av investerarrelationer.

Till ledningsgruppen hör förutom verkställande direktören:

Mikko Hovén (f. 1974)
Studentmerkonom. I bolagets tjänst sedan år 2000, försäljningsdirektör 2015–. Inga aktieinnehav i bolaget.

Ari Kuutschin

Ari Kuutschin (s. 1962)
Juris kandidat, vicehäradshövding. I bolagets tjänst sedan år 2022, direktör (HR och IT) 2023–. Inga aktieinnehav i bolaget.

Sameli Mäkelä (f. 1976)
DI. I bolagets tjänst sedan år 2009, operativ direktör 2014–. Inga aktieinnehav i bolaget.

Taina Pallasvesa (f. 1968)
Ekonomie magister. I bolagets tjänst sedan år 2019, ekonomidirektör 2024–. Inga aktieinnehav i bolaget.

Julio Suarez Christiansen (f. 1966)
Tekn. kand. I bolagets tjänst sedan år 1987, affärsverksamhetsdirektör (brand och internationella producenter) 2015–. Inga aktieinnehav i bolaget.

Samantha Vesala (f. 1969)
EMBA. I bolagets tjänst sedan år 2014, affärsverksamhetsdirektör (marknadsföring och kundförhållanden). Inga aktieinnehav i bolaget.

 

Uppdaterad: maj 2024