Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas en gång per år senast i april. Förutom den ordinarie bolagsstämman kan bolaget även ordna extraordinarie bolagsstämmor. Bolagets styrelse besluter om sammankallandet av bolagsstämman, som kan ordnas i Vanda, Vasa, Seinäjoki eller Karleby. Bolagsstämman skall ordnas så att aktieägarna effektivt kan utnyttja sina ägarrättigheter.

Verkställande direktören, styrelsens ordförande och ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar samt revisorn skall vara närvarande vid bolagsstämman. En person som för första gången kandiderar som styrelsemedlem skall delta i den bolagsstämma som fattar beslutet om valet, såtillvida det inte finns vägande skäl till hans eller hennes frånvaro.

I enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen fattar bolagsstämman beslut i bl.a. följande ärenden:

– ändring av bolagsordningen
– fastställande av bokslut
– utdelning
– anskaffning och överlåtelse av egna aktier
– optionsprogram
– val av styrelsemedlemmar och deras arvoden
– val av revisorer och revisionsarvode

Aktieägare har rätt att kräva att ett visst ärende tas upp till behandling på bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren inkommer med skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan antecknas på möteskallelsen.

Rätt att deltaga i bolagsstämman tillkommer aktieägare vilka tio dagar före bolagsstämman är antecknade som aktieägare i aktieägarförteckningen.

Kallelsen till bolagsstämman publiceras alltid på bolagets internet-hemsidor.

 

Bolagsstämman 2021

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ordnas torsdagen den 29 april 2021 kl. 10:00 i bolagets utrymmen, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda.

Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i stämman och använda sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och/eller komma med motförslag och/eller ställa frågor på förhand. Aktieägare eller deras ombud kan inte delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Mer noggranna anvisningar för aktieägarna finns i del C ”Anvisningar för deltagare i stämman”.

Aktieägarna kan följa bolagsstämman som en webbsändning under förutsättning att anmälan och förhandsröstning har utförts på sätt som beskrivs i denna kallelse. Aktieägarna ombeds beakta att följandet av bolagsstämman via webbsändningen inte innebär deltagande i bolagsstämman och att aktieägare inte kan använda sin enligt aktiebolagslagen vid bolagsstämman tillkommande fråge- och rösträtt via webbsändningen. Webbsändningen ordnas endast ifall den är möjligt med beaktande av de myndighetsbestämmelser och -begränsningar som givits för att bekämpa COVID 19-pandemin.

Bolagets styrelse har beslutat om särskilt mötesförfarande enligt den tillfälliga lag som riksdagen godkänt den 15 september 2020 för att begränsa spridningen av COVID 19-pandemin samt för att säkra aktieägarnas, personalens och andra intressentgruppers hälsa och säkerhet.

 

Inkomna motförslag

Saga Furs Abp har inom tidsfristen för motförslag erhållit ett motförslag till kallelsens punkt 14 från aktieägarna Carl-Magnus Schauman och Ab Schauman Capital Oy. Motförslaget finns här.

 

Röstning

Anmälningen till bolagsstämman och förhandsröstningen avslutades den 23 april 2021. Anmälning av förvaltarregistrerade aktier och förhandsröstning avslutades den 26 april 2021.

 

Aktieägarnas frågor och ledningens svar

Äktieägarna har på förhand ställt i aktiebolagslagen 5 kap 25 § avsedda frågor om ärenden som behandlas vid bolagsstämman. Frågor och ledningens svar finns här.

 

Övriga ärenden

Saga Furs Abp erhöll även från aktieägarna Carl-Magnus Schauman och Ab Schauman Capital Oy två förslag till kallelsens punkt 17 som inte tagits till omröstning. Förslag finns här.

 

Viktiga datum:

  • Tidsfristen för aktieägarnas motförslag löper ut den 30.3.2021 kl. 16:00.
  • Publicering av de motförslag som tas till omröstning 31.3.2021
  • Anmälan och förhandsröstning börjar 1.4.2021 (kl. 12:00)
  • Tidsfristen för aktieägarnas frågor löper ut den 15.4.2021 kl. 16:00
  • Bolagsstämmans avstämningsdag 19.4.2021
  • Publicering av aktieägarnas frågor och ledningens svar 20.4.2021
  • Anmälning och förhandsröstning avslutas 23.4.2021
  • Anmälning av förvaltarregistrerade aktier och förhandsröstning avslutas 26.4.2021 kl. 10:00

 

Kallelse till bolagsstämman

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2019-31.10.2020

Ersättningspolicyn

Förhandsröstningsblankett

Fullmakt

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

Tidigare bolagsstämmor