Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas en gång per år senast i april. Förutom den ordinarie bolagsstämman kan bolaget även ordna extraordinarie bolagsstämmor. Bolagets styrelse besluter om sammankallandet av bolagsstämman, som kan ordnas i Vanda, Vasa, Seinäjoki eller Karleby. Bolagsstämman skall ordnas så att aktieägarna effektivt kan utnyttja sina ägarrättigheter.

Verkställande direktören, styrelsens ordförande och ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar samt revisorn skall vara närvarande vid bolagsstämman. En person som för första gången kandiderar som styrelsemedlem skall delta i den bolagsstämma som fattar beslutet om valet, såtillvida det inte finns vägande skäl till hans eller hennes frånvaro.

I enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen fattar bolagsstämman beslut i bl.a. följande ärenden:

– ändring av bolagsordningen
– fastställande av bokslut
– utdelning
– anskaffning och överlåtelse av egna aktier
– optionsprogram
– val av styrelsemedlemmar och deras arvoden
– val av revisorer och revisionsarvode

Aktieägare har rätt att kräva att ett visst ärende tas upp till behandling på bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren inkommer med skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan antecknas på möteskallelsen.

Rätt att deltaga i bolagsstämman tillkommer aktieägare vilka tio dagar före bolagsstämman är antecknade som aktieägare i aktieägarförteckningen.

Kallelsen till bolagsstämman publiceras alltid på bolagets internet-hemsidor.

 

Bolagsstämman 2024

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ordnades fredagen 26.4.2024 från och med kl. 10.00 i Fur Centers utrymmen på adressen Mårtensbyvägen 48, Vanda.

Aktieägare som önskade delta i bolagsstämman var att anmäla sig senast 23.4.2024 kl. 10.00. Kallelsen till bolagsstämman finns nedan.

Kallelse till bolagsstämman

Bilaga 1 Ändring av bolagsordningen

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2022−31.10.2023

Ersättningsrapport 2022/2023

Fullmakt

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

Tidigare bolagsstämmor