Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas en gång per år senast i april. Förutom den ordinarie bolagsstämman kan bolaget även ordna extraordinarie bolagsstämmor. Bolagets styrelse besluter om sammankallandet av bolagsstämman, som kan ordnas i Vanda, Vasa, Seinäjoki eller Karleby. Bolagsstämman skall ordnas så att aktieägarna effektivt kan utnyttja sina ägarrättigheter.

Verkställande direktören, styrelsens ordförande och ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar samt revisorn skall vara närvarande vid bolagsstämman. En person som för första gången kandiderar som styrelsemedlem skall delta i den bolagsstämma som fattar beslutet om valet, såtillvida det inte finns vägande skäl till hans eller hennes frånvaro.

I enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen fattar bolagsstämman beslut i bl.a. följande ärenden:

– ändring av bolagsordningen
– fastställande av bokslut
– utdelning
– anskaffning och överlåtelse av egna aktier
– optionsprogram
– val av styrelsemedlemmar och deras arvoden
– val av revisorer och revisionsarvode

Aktieägare har rätt att kräva att ett visst ärende tas upp till behandling på bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren inkommer med skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan antecknas på möteskallelsen.

Rätt att deltaga i bolagsstämman tillkommer aktieägare vilka tio dagar före bolagsstämman är antecknade som aktieägare i aktieägarförteckningen.

Kallelsen till bolagsstämman publiceras alltid på bolagets internet-hemsidor.

 

Bolagstämman 2020

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma ska ordnas onsdagen den 29.4.2020 i ett ställe som skall senare detaljeras i kallelse till bolagstämman. Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per post till adressen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, Mårtensbyvägen 48, 01720 Vanda, eller per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 29.2.2020.

 

Material för bolagsstämma

Materialer ska uppdateras här efter de publiceras

Kallelse till bolagstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2018–31.10.2019

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

Tidigare bolagsstämmor