Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas en gång per år senast i april. Förutom den ordinarie bolagsstämman kan bolaget även ordna extraordinarie bolagsstämmor. Bolagets styrelse besluter om sammankallandet av bolagsstämman, som kan ordnas i Vanda, Vasa, Seinäjoki eller Karleby. Bolagsstämman skall ordnas så att aktieägarna effektivt kan utnyttja sina ägarrättigheter.

Verkställande direktören, styrelsens ordförande och ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar samt revisorn skall vara närvarande vid bolagsstämman. En person som för första gången kandiderar som styrelsemedlem skall delta i den bolagsstämma som fattar beslutet om valet, såtillvida det inte finns vägande skäl till hans eller hennes frånvaro.

I enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen fattar bolagsstämman beslut i bl.a. följande ärenden:

– ändring av bolagsordningen
– fastställande av bokslut
– utdelning
– anskaffning och överlåtelse av egna aktier
– optionsprogram
– val av styrelsemedlemmar och deras arvoden
– val av revisorer och revisionsarvode

Aktieägare har rätt att kräva att ett visst ärende tas upp till behandling på bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren inkommer med skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan antecknas på möteskallelsen.

Rätt att deltaga i bolagsstämman tillkommer aktieägare vilka tio dagar före bolagsstämman är antecknade som aktieägare i aktieägarförteckningen.

Kallelsen till bolagsstämman publiceras alltid på bolagets internet-hemsidor.

 

Bolagstämman 2020

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 29.4.2020 fr.o.m. kl. 10:00 i bolagets utrymmen, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9:30.

Bolagsstämman ordnas i enlighet med myndigheternas föreskrifter angående bekämpning av coronavirusepidemin. Saga Furs uppmanar aktieägarna att allvarligt överväga att inte närvara vid bolagsstämman. Alla aktieägare uppmanas att följa bolagsstämman via nätet samt att utöva sin rösträtt genom att bemyndiga ett av de centraliserade ombuden. Specialarrangemangen redovisas närmare under punkt D i kallelsen.

Aktieägarna å sin sida uppmanas iaktta gällande myndighets¬bestämmelser och -instruktioner. Syftet med de förebyggande åtgärderna är att möjliggöra ordnandet av bolagsstämman med beaktande av aktieägarnas hälsa och säkerhet.

 

Material för bolagsstämma

Materialer ska uppdateras här efter de publiceras.

Kallelse till bolagstämma

Fullmakt med röstningsanvisningar_Hautamäki

Fullmakt med röstningsanvisningar_Tiura

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2018–31.10.2019

Ersättningspolicy

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

Tidigare bolagsstämmor