Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas en gång per år senast i april. Förutom den ordinarie bolagsstämman kan bolaget även ordna extraordinarie bolagsstämmor. Bolagets styrelse besluter om sammankallandet av bolagsstämman, som kan ordnas i Vanda, Vasa, Seinäjoki eller Karleby. Bolagsstämman skall ordnas så att aktieägarna effektivt kan utnyttja sina ägarrättigheter.

Verkställande direktören, styrelsens ordförande och ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar samt revisorn skall vara närvarande vid bolagsstämman. En person som för första gången kandiderar som styrelsemedlem skall delta i den bolagsstämma som fattar beslutet om valet, såtillvida det inte finns vägande skäl till hans eller hennes frånvaro.

I enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen fattar bolagsstämman beslut i bl.a. följande ärenden:

– ändring av bolagsordningen
– fastställande av bokslut
– utdelning
– anskaffning och överlåtelse av egna aktier
– optionsprogram
– val av styrelsemedlemmar och deras arvoden
– val av revisorer och revisionsarvode

Aktieägare har rätt att kräva att ett visst ärende tas upp till behandling på bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren inkommer med skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan antecknas på möteskallelsen.

Rätt att deltaga i bolagsstämman tillkommer aktieägare vilka tio dagar före bolagsstämman är antecknade som aktieägare i aktieägarförteckningen.

Kallelsen till bolagsstämman publiceras alltid på bolagets internet-hemsidor.

 

Bolagsstämman 2022

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ordnas fredagen den 29 april 2022 kl. 10:00 i bolagets utrymmen, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda.

Bolagets styrelse har beslutat om särskilt mötesförfarande enligt den tillfälliga lag som riksdagen godkänt den 7.5.2021. För att begränsa spridningen av COVID 19-pandemin har bolaget beslutat att vidta de åtgärder som den tillfälliga lagen möjliggör så att bolagsstämman kan ordnas på ett förutsägbart sätt med beaktande av aktieägarnas, bolagets personals och andra intressentgruppers hälsa och säkerhet. Därför går det inte att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen.

Saga Furs Oyj:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum fredagen den 29 april 2022 fr.o.m. kl. 10:00 i bolagets utrymmen, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Aktieägaren eller dennes ombud kan inte delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i stämman och använda sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand samt genom att komma med motförslag och ställa frågor på förhand. Anvisningarna för aktieägarna finns i del C ”Anvisningar för deltagare i stämman”.

Aktieägarna kan även följa bolagsstämman som en webbsändning på det sätt som beskrivs nedan i del C punkt 5. Detta förutsätter att anmälan och förhandsröstning har utförts på det sätt som beskrivs i denna kallelse. Aktieägarna ombeds beakta att följandet av bolagsstämman via webbsändningen inte innebär deltagande i bolagsstämman och att aktieägaren inte kan använda sin enligt aktiebolagslagen vid bolagsstämman tillkommande fråge- och rösträtt via webbsändningen. Webbsändningen ordnas endast ifall den kan ordnas med beaktande av de myndighetsbestämmelser och -begränsningar som givits för att bekämpa covid 19-pandemin.

 

Motförslag

Aktieägare som äger minst en hundradel av bolagets alla aktier har rätt att göra ett motförslag till beslutsförslagen på bolagsstämmans agenda, vilket tas till omröstning. Sådana motförslag bör lämnas in till bolaget per e-post till anna.saloranta@sagafurs.com senast den 11 april 2022 kl. 16.00. För närmare information se Kallelsen till bolagsstämman.

Saga Furs Abp har inom tidsfristen för motförslag erhållit motförslag till kallelsens punkter 12 och 14 från aktieägaren Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP), som äger mer än en hundradedel av bolagets alla aktier.

Motförslag till kallelsens punkter 12 och 14

 

Röstning

Anmälningen och förhandsröstningen börjar den 13 april 2022 kl. 12, då den utsatta tiden för motförslag som tas till omröstning har gått ut. En aktieägare antecknad i företagets aktieägarförteckning som vill delta i bolagsstämman genom att förhandsrösta bör anmäla sig till bolagsstämman och förhandsrösta senast fredagen den 22 april 2022 kl. 16.00, vid vilken tidpunkt anmälningen och rösterna senast bör vara framme. För närmare information se Kallelsen till bolagsstämman.

 

Frågor

Aktieägare kan ställa i aktiebolagslagen 5 kap. 25 § avsedda frågor om ärenden som behandlas vid bolagsstämman senast den 13 april 2022 kl. 16.00 per e-post på adress anna.saloranta@sagafurs.com.

 

Viktiga datum:

Tidsfristen för aktieägarnas motförslag löper ut den 11.4.2022 kl. 16:00

Anmälan och förhandsröstning börjar, publicering av de motförslag som tas till omröstning 13.4.2022 (kl. 12:00)

Tidsfristen för aktieägarnas frågor löper ut den 13.4.2022 kl. 16:00

Bolagsstämmans avstämningsdag 19.4.2022

Publicering av aktieägarnas frågor och ledningens svar 21.4.2022

Anmälning och förhandsröstning avslutas 22.4.2022 klo 16.00

Anmälning av förvaltarregistrerade aktier och förhandsröstning avslutas 26.4.2022 kl. 10:00

 

Kallelse till bolagsstämman

Styrelsens verksamhetsberattelse och bokslut 1.11.2020-31.10.2021

Ersättningspolicyn

Forhandsrostningsblankett

Fullmakt

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

 

Tidigare bolagsstämmor