Ersättningsrapport

Ersättningsrapport 2019/2020

Inledning

Detta är en ersättningsrapport för organen uppgjord i enlighet med Värdepappersmarknadsföreningen rf:s nya förvaltningskod, vilken trädde i kraft den 1.1.2020. Ersättningsrapport har lämnats som en skild berättelse och finns tillgänglig på Saga Furs Oyj:s internetsidor www.sagafurs.com. Denna ersättningsrapport har behandlats av Saga Furs Oyj:s styrelsemöte den 26.1.2021 och presenteras för den ordinarie bolagsstämman den 29.4.2021.

Ersättningen till Saga Furs’ organ baserar sig på den ersättningspolicy som presenterades för bolagsstämman den 29.4.2020. Den presenterade ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets internetsidor under ifrågavarande bolagsstämmas material. Bolagsstämman omfattade inte ersättningspolicyn men beslöt, att ersättningen till styrelsen, verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant baseras på den presenterade ersättningspolicyn tills den reviderade ersättningspolicyn har behandlats senast vid nästa ordinarie bolagsstämma.

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma godkänner årligen de månads- och mötesarvoden som erläggs till styrelseledamöterna. Den finansiella ersättningen till bolagets verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant består av en fast och en rörlig del. Den rörliga ersättningen är bunden till förutbestämda och mätbara prestationskriterier. Målet med en konkurrenskraftig ersättning till dessa organ är att uppmuntra ledningen att främja företagets långsiktiga ekonomiska framgång.

Ersättningen till Saga Furs’ fast anställda personal följer samma ersättningsprincip som ledningens ersättning. Syftet med ersättningssystemet är ävenså att uppmuntra personalen att främja företagets långsiktiga ekonomiska framgång.

Saga Furs har betalat tilläggspension till den föregående verkställande direktören. Den förmånsbaserade kompletterande tilläggspensionsförsäkring som Saga Furs har tagit baseras på en planerad pensionsålder på 60 år med målsättningen att invaliditets- och ålderspensionen och det lagstadgade pensionsskyddet tillsammans motsvarar 60 procent av den avtalsenliga pensionslönen. Pensionslönen beräknas på basen av personens genomsnittslön under tio år före 60 års ålder. Tilläggspensionsförmånen gäller även för verkställande direktörens suppleant.

Saga Furs verksamhet är till sin karaktär cyklisk, och under de senaste fem räkenskapsåren har företagets rörelseresultat under flera år uppvisat förlust. Detta har i första hand påverkat ersättningen till ledningen och personalen, eftersom den rörliga delen av ersättningen inte har betalats ut på grund av det förlustbringande resultatet. Under samma period har även totalbeloppet av ersättningarna till styrelsens minskat något.

 

Styrelseledamöternas ersättning under räkenskapsperioden 2019/2020

I april 2020 fastställde bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att styrelseledamöterna, under den mandatperiod som inleds då bolagsstämman avslutas och upphör vid avslutande av den ordinarie bolagsstämman år 2021, erhåller månadsarvode enligt följande:

  • styrelseordförande 2 800 euro i månaden,
  • styrelsens viceordförande 1 400 euro i månaden,
  • övriga styrelseledamöter 750 euro i månaden.

Förutom månadsarvodena betalas i mötesarvode för deltagande i styrelsemötena 200 euro/möte om mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro/möte ifall mötet räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelsens ordförande, viceordförande, bolagets verkställande direktör eller ledande tjänsteman kallar en förtroendevald person att sköta en viss uppgift, betalas till den förtroendevalda 250 euro i kompensation för förlorad arbetstid under förutsättning att det för uppgiften i fråga inte erläggs mötesarvode. Person som står i arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. erhåller inte månadsarvode och heller inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid. För de betalade arvodena betalas ArPl-pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelseledamöterna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor, och till styrelseordförande och viceordförande betalas ersättning för till tjänsten hörande telefon- och postkostnader. Mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetstid betalas inte för resetid.

Ersättnings- och nomineringskommittéernas styrelseledamöter erhåller samma mötesarvode som styrelseledamöterna.

Styrelseordförandes och styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid den ordinarie bolagsstämman utan skild uppsägningstid, avgångsvederlag eller andra på basen av uppsägning erlagda ersättningar.

Styrelseledamöterna omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Under räkenskapsperioden 2019/2020 har till styrelseordförande och -ledamöterna utbetalats totalt 195 900 euro i ersättningar.

Styrelseledamöternas löner och arvoden under räkenskapsperioden 2019/2020 fördelades enligt följande:

Kenneth Ingman 26 600 euro
Jari Isosaari 56 450 euro
Lasse Joensuu 19 800 euro
Anders Kulp 21 500 euro
Virve Kuusela 19 550 euro
Isto Kärkäinen 18 500 euro
Hannu Sillanpää 13 212,50 euro
Rainer Sjöholm 13 212,50 euro
Kennet Myllykoski 7 075 euro

Kommittéledamöter har inte erhållit löner eller arvoden för deltagande i kommittémöten. Styrelseledamöterna har inte erhållit andra ekonomiska förmåner.

Utvecklingen av styrelseledamöternas ersättning under de fem senaste räkenskapsperioderna

RäkenskapsperiodErsättning totalt, EUR
2019/2020195 900
2018/2019189 252
2017/2018208 100
2016/2017219 833
2015/2016223 129

 

Ersättning till verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant räkenskapsperioden 2019/2020

Under räkenskapsperioden 2019/2020 har verkställande direktör Pertti Fallenius (fram till den 6.5.2020) erhållit lön, arvoden, naturaförmåner och avgångsvederlag till ett värde om totalt 572 303 euro. Under räkenskapsperioden uppgick kostnaderna för Fallenius’ tilläggspension till 242 544 euro. Kostnaderna för tilläggspensionen består av granskningsavgiften för år 2019 och premierna för säsongen 2020.

Under räkenskapsperioden 2019/2020 har verkställande direktör Magnus Ljung under perioden 6.5.2020-31.10.2020 erhållit lön, arvoden och naturaförmåner till ett värde om totalt 82 336 euro. Signeringsbonus betalades inte. Förutom penninglön har han bil- och telefonförmån. Verkställande direktör Ljung har inte av bolaget betald tilläggspensionsförsäkring. I fall av uppsägning har Ljung rätt till ersättning motsvarande sex månaders lön ifall uppsägningen sker före den 6.5.2022.

Under räkenskapsperioden 2019/2020 erhöll verkställande direktörens suppleant Juha Huttunen lön, arvoden och naturaförmåner till ett värde om 191 535 euro. Kostnaderna för tilläggspensionen för verkställande direktörens suppleant var 108 969 euro.

 

Övriga uppgifter om ersättningar