Ersättningsrapporter

I Saga Furs Oyj:s ersättningsrapport behandlas ersättningen till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören samt tillämpningen av institutionernas ersättningspolitik. Publicerade rapporter visas nedan som PDF-filer.

Ersättningsrapport 2022/2023
Ersättningsrapport 2021/2022
Ersättningsrapport 2020/2021
Ersättningsrapport 2019/2020
Ersättningsrapport 2018/2019
Ersättningsrapport 2017
Ersättningsrapport 2016

Arvoden

Ersättningen inom Saga Furs är ansvarsfull, planmässig, tillräckligt konkurrenskraftig och konsekvent. Utvecklingen av ersättningen baseras för hela personalen på principerna för affärsinriktad, prestationsbaserad, konkurrenskraftig och öppen verksamhet. Läs mer: Saga Furs Ersattningspolicy 2022

Förra årets ersättning beskrivs närmare i Saga Furs Ersättningsrapport 2022/2023. Rapporten presenterar principerna som styr ersättningen och ersättningen som betalas till styrelseledamöterna, verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant under räkenskapsperioden.

Styrelsens ersättning

Till styrelseledamöterna betalas för mandatperioden följande månadsarvoden:

  • styrelseordförande 2 800 euro i månaden,
  • styrelsens viceordförande 1 400 euro i månaden,
  • övriga styrelseledamöter 750 euro i månaden.

Förutom månadsarvodena betalas i mötesarvode för deltagande i styrelsemötena 200 euro/möte om mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro/möte ifall mötet räcker mer än 2 timmar.

Ifall styrelsens ordförande, viceordförande, bolagets verkställande direktör eller ledande tjänsteman kallar en förtroendevald person att sköta en viss uppgift, betalas till den förtroendevalda 250 euro i kompensation för förlorad arbetstid, under förutsättning att det för uppgiften i fråga inte erläggs mötesarvode. Person som står i arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. erhåller inte månadsarvode och inte heller mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid. För de betalade arvodena betalas ArPL-pensionsförsäkringsavgifter. Till styrelseledamöterna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor, och till styrelseordförande och viceordförande betalas ersättning för till tjänsten hörande telefon- och postkostnader. Mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetstid betalas inte för resetid. Styrelseledamöterna omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Ersättnings- och nomineringskommittéernas styrelseledamöter erhåller samma mötesarvode som styrelseledamöterna.

Verkställande direktörens ersättning

Till bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens suppleant och ledningsgruppens övriga medlemmar kan man enligt bolagets bonussystem betala vinst- och lönebonus motsvarande 0–3 månaders lön som baserar sig på koncernens avkastning på eget kapital, kostnadseffektiviteten och uppfyllandet av styrelsens mål. Bonussystemet baseras på kortsiktiga prestationer och resultat och tjänas in under bolagets räkenskapsperiod, men dess mål har fastställts så att deras uppfyllnad främjar bolagets konkurrenskraft på lång sikt. Löner och arvoden har inga andra rörliga delar.

Bolagets verkställande direktör och övriga ledning omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Verkställande direktör Markus Gotthardts fasta lönebelopp är 192 000 euro per år från och med 1.11.2023 (inklusive gängse anställningsförmåner, såsom bilförmån och mobiltelefonförmån, enligt lokal lagstiftning och marknadspraxis). Under räkenskapsperioden 2022/2023 betalades till verkställande direktören en rörlig löneandel på 5 303 euro, som i sin helhet baseras på bolagets bonussystem. Verkställande direktörens pensionsarrangemang består av ett avgiftsbaserat pensionsarrangemang, vars avgifter var 13 980 euro under räkenskapsperiodens 2022/2023.

Det sammanlagda värdet av verkställande direktörens suppleants lön, arvoden och naturaförmåner var under räkenskapsperioden 2022/2023 198 600 euro. Verkställande direktörens suppleants pensionsarrangemang består av en förmånsbaserad tilläggspensionsförsäkring, vars avgifter för räkenskapsperioden var 250 215 euro.

Den övriga ledningens ersättning

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Övriga ledningsgruppens ersättning, inkl. löner, arvoden och naturaförmåner)
(exkl. VD och VD:s suppleant)
746 014

 

848 073

 

534 659

 

633 149

 

767 720

 

Övriga medlemmar i bolagets ledningsgrupp har en premiebaserad tilläggspension. Dess premier utgjorde under räkenskapsperioden 36 628 euro.

Verkställande direktörens uppsägningstid är 6 månader. Avgångsvederlaget är 6 månaders lön, om uppsägaren är bolaget.

Den övriga ledningens uppsägningstid är 6 månader i enlighet med bolagets riktlinjer. Ledningsgruppens medlemmar har rätt till avgångsersättning, som motsvarar högst 6 månaders lön och 6 månaders avgångsvederlag. Verkställande direktörens suppleants avgångsersättning motsvarar högst 3 månaders lön och 6 månaders avgångsvederlag.