Informationsgivningspolicy

Saga Furs Oyj:s målsättning är att producera tillförlitlig, tillräcklig och aktuell information om utvecklingen av Saga Furs-koncernens affärsverksamhet och ekonomiska ställning som bas för prissättningen av bolagets aktier.

För att uppnå målsättningen
• publicerar vi en halvårsrapport, en bokslutskommuniké samt bokslut och verksamhetsberättelse
• i samband med varje auktion publicerar vi ett börsmeddelande minst den sista försäljningsdagen
• publicerar vi ett pressmeddelande om de beslut som fattats vid bolagsstämman
• informerar vi vid behov om faktorer som inverkar på utvecklingen av aktiens värde, såsom väsentliga organisationsförändringar, centrala utnämningar och betydande affärstransaktioner
• publicerar vi aktuella meddelanden och upprätthåller ett meddelandearkiv på internet på adressen www.sagafurs.com

Vi strävar att garantera alla våra intressentgrupper enhetlig tillgång till information objektivt och utan onödig fördröjning i enlighet med värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen. All information som bolaget ger ut publiceras på finska och svenska. Därutöver strävar vi att via informationspolicyn stöda och stärka Saga Furs-koncernens företagsbild. Våra centrala intressentgrupper är investerare, representanter för massmedia, kunder, vår personal, myndigheter och samarbetspartners.

Vi iakttar gällande lagstiftning, förordningar utgivna av myndigheter och marknadsplatser samt inom investerarinformationen välbeprövade principer. Våra centrala informationskanaler är NASDAQ OMX Helsinki och internet.

Bolagets informationsavdelning ansvarar för genomförandet av informationsförmedlingen och de dagliga kontakterna, medan bolagets verkställande direktör ansvarar för informationen om bolaget.