Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti 2020/2021

Johdanto

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen uuden hallinnointikoodin mukainen toimielinten palkitsemisraportti, joka on annettu erillisenä raporttina ja joka on saatavilla Saga Furs Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Tämä palkitsemisraportti on käsitelty Saga Furs Oyj:n hallituksen kokouksessa 26.1.2022 ja esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.4.2022.

Saga Fursin toimielinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, joka esitettiin yhtiökokoukselle 29.4.2021. Esitetty palkitsemispolitiikka on luettavissa yhtiön internet-sivuilla ko. yhtiökokouksen aineistoista. Yhtiökokous ei vahvistanut esitettyä palkitsemispolitiikkaa, mutta päätti, että hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen perustuu esitettyyn palkitsemispolitiikkaan, kunnes tarkistettu palkitsemispolitiikka on käsitelty viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Saga Furs Oyj:n yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot. Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen rahallinen palkitseminen koostuu kiinteästä ja muuttuvasta osasta. Muuttuva palkitseminen sidotaan ennaltamäärättyihin ja mitattavissa oleviin suorituskriteereihin. Näiden toimielinten kilpailukykyisen palkitsemisen tavoitteena on kannustaa johtoa edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Saga Fursin vakituisen henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan samaa palkitsemisen periaatetta kuin johdon palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on niin ikään kannustaa henkilöstöä edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Saga Furs on maksanut yhtiön aiemmalle toimitusjohtajalle lisäeläkettä. Saga Fursin ottama etuuspohjainen lisäeläkevakuutus pohjautuu suunniteltuun 60 vuoden eläkeikään ja tavoitteeseen, että työkyvyttömyys- ja vanhuuseläke lakisääteisen eläketurvan kanssa on 60 % sopimuksen mukaisesta eläkepalkasta. Eläkepalkka lasketaan huomioiden henkilön kymmenen vuoden keskiarvopalkka ennen 60 vuoden ikää. Lisäeläke-etuus ei koske konsernin nykyistä toimitusjohtajaa, mutta koskee toimitusjohtajan sijaista, jolle etuus on aiemmin tehdyllä päätöksellä myös myönnetty.

Saga Fursin liiketoiminta on luonteeltaan syklistä, ja yhtiön liiketulos on viimeisen viiden tilikauden aikana ollut useana vuonna tappiollinen. Tämä on vaikuttanut ennen kaikkea johdon ja henkilöstön palkitsemiseen, koska palkitsemisen muuttuvaa osaa ei tappiollisesta tuloksesta johtuen ole maksettu. Samana aikana myös hallituksen palkkioiden kokonaissumma on hieman laskenut.

Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2020/2021

Vuoden 2021 huhtikuun yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2020/2021 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 142 475 euroa.

Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2020/2021 jakautuivat seuraavasti:
Kenneth Ingman 20 650 euroa
Jari Isosaari 47 450 euroa
Lasse Joensuu 12 850 euroa
Anders Kulp 16 600 euroa
Virve Kuusela 13 900 euroa
Isto Kärkäinen 12 850 euroa
Rainer Sjöholm 5 325 euroa
Kennet Myllykoski 12 850 euroa

Valiokuntien jäsenille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen jäsenet eivät saaneet muita taloudellisia etuuksia.

Hallituksen palkkioiden kehitys viimeisen viiden tilikauden aikana

Tilikausi Palkkiot yhteensä, EUR
2020/2021 142 475
2019/2020 195 900
2018/2019 189 252
2017/2018 208 100
2016/2017 219 833

 

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilikaudella 2020/2021

Toimitusjohtaja Magnus Ljungin palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudella 2020/2021 oli 186 204,19 euroa. Rahapalkan lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtaja Ljungilla ei ole yhtiön maksamaa lisäeläkevakuutusta. Ljungilla on irtisanomistilanteessa oikeus 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisen tapahtuessa ennen 6.5.2022. Tilikaudella maksettiin vielä edellisen toimitusjohtajan eläkevakuutuksen tarkistusmaksua 31 000 euroa.

Toimitusjohtajan sijaisen, varatoimitusjohtaja Juha Huttusen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2020/2021 oli 189 000 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen lisäeläkkeen kustannukset olivat 256 000 euroa.

 

Muut palkitsemista koskevat tiedot