Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020/2021

I Johdanto

Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2022 yhtiön internet-sivuilla samanaikaisesti tilikauden 2020/2021 toimintakertomuksen kanssa.

Saga Furs Oyj noudattaa tammikuussa 2020 voimaanastunutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivustolta www.cgfinland.fi. Saga Furs Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Poikkeavuudet koodista 

Yhtiö on poikennut koodista seuraavien suositusten osalta:

Suositus 10: Suosituksesta poiketen vain yksi hallituksen jäsenistä on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon. Yhtiön hallituksen kokoonpanosta päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

Suositus 15: Suosituksesta poiketen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntiin kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että valiokuntien työhön osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia.

Suositus 17: Suosituksesta poiketen palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistö ei ole yhtiöstä riippumattomia, koska hallituksen jäsenet muodostavat valiokunnan enemmistön.

II Hallinnointi

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiö ilmoittaa yhtiökokouskutsussa sellaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset, jotka hallitus taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennen kokouskutsun antamista tehneet. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan sekä yhtiökokouskutsussa hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot.

Vallitsevan käytännön mukaan 65 vuotta täyttänyttä henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varamiehet.

Tilikaudella 2020/2021 Saga Furs Oyj:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt yhtiökokouksesta 29.4.2021 alkaen:

 • Kenneth Ingman (s. 1970). Hallituksen jäsen 2014–. Tuotantotalouden insinööri. Turkistuottaja 2003–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Jari Isosaari (s. 1972). Hallituksen puheenjohtaja 2019–, hallituksen jäsen 2019–. Liiketalouden tradenomi KV. Turkistuottaja vuodesta 1998. Omistaa suoraan 400 C-osaketta, Isosaaren Turkis Oy omistaa 580 C-osaketta.
 • Lasse Joensuu (s. 1971). Hallituksen jäsen 2014–. Turkiskoulu. Turkistuottaja 1989–. Omistaa 110 C-osaketta.
 • Anders Kulp (s. 1973). Hallituksen jäsen 2016–. Kauppatieteiden maisteri ja tarhaajamestari. Turkistuottaja 2013–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Virve Kuusela (s. 1965). Hallituksen jäsen 2016–. Kauppatieteiden maisteri. DSV, kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Isto Kärkäinen (s. 1960). Hallituksen jäsen 2017–. Ammattikoulu, maaseutuyrittäjä. Turkistuottaja 1985–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Kennet Myllykoski (s. 1970). Hallituksen jäsen 2020–. KTM, turkistarhaaja. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Rainer Sjöholm (s. 1970). Hallituksen jäsen 2008–2020 ja 2021. KTM. Turkistuottaja vuodesta 1995. Omistaa 72 C-osaketta.

Tilikaudella yhtiökokoukseen 29.4.2021 saakka hallituksen jäsenenä toimi edellä mainittujen lisäksi:

 • Magnus Ljung (s. 1970). Hallituksen jäsen 2020–2021. ­­­­DI, toimitusjohtaja, Saga Furs Oyj. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen.

Yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet

Virve Kuusela on ko. hallinnointikoodin (suositus 10) tarkoittamalla tavalla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen. Kuudella hallituksen jäsenellä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön, lisäksi Magnus Ljung on yhtiön toimitusjohtaja.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

 • yhtiön strategiasta päättäminen
 • merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
 • budjetin käsitteleminen
 • yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
 • yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
 • yhtiön rahoitusriskien valvominen
 • yhtiön riskien valvominen
 • yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
 • yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
 • johdon toiminnan arviointi
 • yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
 • muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi saa kokouksissaan informaatiota kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraa nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa (suositus 13). Tilikauden aikana tehty itsearviointi ei johtanut merkittäviin toimenpiteisiin.

Työjärjestyksensä mukaan hallitus kokoontuu vähintään 14 kertaa tilivuoden aikana. Hallituksella oli tilikauden 2020/2021 aikana 22 kokousta. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin 100-prosenttisesti seuraavasti:

 • Kenneth Ingman 22 kertaa
 • Jari Isosaari 22 kertaa
 • Lasse Joensuu 22 kertaa
 • Anders Kulp 22 kertaa
 • Virve Kuusela 22 kertaa
 • Isto Kärkäinen 22 kertaa
 • Magnus Ljung 11 kertaa
 • Kennet Myllykoski 22 kertaa
 • Rainer Sjöholm 11 kertaa.

Hallituksen monimuotoisuus

Saga Fursissa monimuotoisuutta (suositus 9) pidetään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen.

Saga Fursin hallitus tai nimitysvaliokunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset, yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä mahdollisten hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Suunniteltaessa hallituksen kokoonpanoa hallitus tai nimitysvaliokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, toisiaan täydentäviä taitoja sekä kokemusta pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti. Molempien kansalliskielten tulee olla edustettuna. Lisäksi Saga Furs katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon.

Saga Fursin hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia edustettuina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii viestittämään tavoitteesta aktiivisesti osakkeenomistajille sekä huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia.

Tilikauden aikana yksi hallituksen varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varamiehensä on ollut nainen ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varamiehet ovat olleet miehiä. Yhtiön asettama tavoite molempien sukupuolten edustuksesta hallituksessa on näin ollen täyttynyt.

Hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta 

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), jonka valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallitus kokonaisuudessaan valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Ylimmän johdon nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Isosaari ja varapuheenjohtaja Kenneth Ingman, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne.

Tilikaudella 2020/2021 palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 2.6.2021 alkaen:

 • Kenneth Ingman
 • Jari Isosaari
 • Isto Kärkäinen
 • Esa Rantakangas, (s. 1972), MMM, turkistuottaja 1997–, ei osakeomistusta
 • Rainer Sjöholm
 • Kaj Wik, (s. 1962), automekaanikko, turkistuottaja 1986–, omistaa 156 C-osaketta

Valiokuntaan kuului hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia hallinnointikoodin suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ollut yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Kaikilla palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on turkistuottajina ollut asiakkuussuhde yhtiöön.

Palkitsemisvaliokunta ei kokoontunut tilikaudella 2020/2021 yhtään kertaan.

Hallitus on perustanut nimitysvaliokunnan (suositus 18a) valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta. Valiokuntaan kuuluivat tilikaudella 2020/2021 2.6.2021 alkaen:

 • Kenneth Ingman
 • Jari Isosaari
 • Isto Kärkäinen
 • Esa Rantakangas
 • Rainer Sjöholm
 • Kaj Wik

Valiokuntaan on kuulunut hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia.

Nimitysvaliokunta ei kokoontunut tilikaudella 2020/21 yhtään kertaa.

Hallitus ei ole asettanut hallinnointikoodissa tarkoitettua tarkastusvaliokuntaa (suositus 16). Sen sijaan koko hallitus käsittelee taloudellista raportointia ja valvontaa koskevat asiat. Tämä on nähty perustelluksi ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan laajuus ja se, että tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa.

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja  

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana toimii DI Magnus Ljung (s. 1970). Hänellä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Toimitusjohtajan sijaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa yhtiön talous-, tieto- ja henkilöstöhallinto sekä rahoitusliiketoiminta.

Yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimii DI Juha Huttunen (s. 1964). Hänellä ei ole osakeomistuksia yhtiössä.

Muu johtoryhmä 

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita, joita ovat konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi:

 • Mikko Hovén (s. 1974). Yo-merkonomi. Yhtiön palveluksessa 2000–, myyntijohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Sameli Mäkelä (s. 1976). DI, yhtiön palveluksessa 2009–, operatiivinen johtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Julio Suarez Christiansen (s.1966). Tekn. kand., yhtiön palveluksessa 1987–, liiketoimintajohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.
 • Samantha Vesala (s. 1969). EMBA, yhtiön palveluksessa 2014–, liiketoimintajohtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

III Sisäisen valvonnan menettelytavat ja riskienhallinnan järjestelmät 

Saga Furs Oyj:llä ei pienen kokonsa vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota (suositus 26). Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyytää tekemään lisäselvityksiä tässä yhteydessä. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat analysoivat yhtiön tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä, konsernitason puolivuosikatsauksia sekä yhtiön saatavakantaa. Tilintarkastajat raportoivat valvontatilintarkastuksessa tekemistään havainnoista hallitukselle, joka pyrkii näin varmistamaan, että hallituksen yhtiöstä antamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat myös tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehittää ja parantaa yhtiön sisäisiä kontrolleja. Tältä pohjalta hallitus on edellyttänyt ja edellyttää yhtiön johtoa kehittämään toiminnallisia prosesseja ja kontrolleja.

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoiminta- ja strategiariskeihin, rahoitusriskeihin ja muihin riskeihin. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden katsotaan kaikkien olevan liiketoimintariskejä: kysyntään ja tarjontaan liittyvät riskit, imagoriskit ja poliittiset riskit, valuuttakurssien vaihtelut sekä rahoitusriskit.

Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskejään johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai harkitaan strategian muutoksia. Yhtiön suurimmat liiketoimintariskit liittyvät tuottaja- ja ostajarahoitukseen. Hallitus edellyttää johdolta dokumentoitua seurantaa saatavatilanteesta sekä seuraa ja valvoo saatavakannan ja suurimpien rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti. Hallitus ottaa näiden kehityksen huomioon päättäessään tuottaja- ja ostajarahoitukseen liittyvistä linjauksista kuten rahoituksen suuruudesta tai vaadittavista vakuuksista. Hallitus edellyttää myös yhtiön johdolta kirjallista raportointia muihin liiketoimintariskeihin oleellisesti vaikuttavista tekijöistä kuten markkinatilanteen tai nahkatuotannon muutoksista, poliittisesta kehityksestä yhtiön kannalta tärkeimmillä markkina-alueilla tai kilpailevien yhtiöiden toiminnasta voidakseen edellyttää tältä pohjalta toimenpiteitä tai harkita strategian muutosta.

Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

IV Muut annetut tiedot 

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Yhtiö on määrittänyt lähipiiriin kuuluviksi yhtiön hallituksen jäsenet, heidän henkilökohtaiset varamiehensä, yhtiön johtoryhmän sekä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n. Yhtiön noudattamien periaatteiden mukaan mahdolliset yhtiön liiketoimintaan kuuluvat ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin tehtävät liiketoimet yhtiön ja lähipiirin välillä ovat hyväksyttäviä ilman hallituksen päätöstä. Hallitus seuraa ja käsittelee yhtiön ja sen lähipiirin välisiä sopimuksia tai muita oikeustoimia kahdesti vuodessa. Epätavanomaisista yhtiön ja lähipiirin välisistä liiketoimista päättää aina yhtiön hallitus. Päätöksenteossa noudatetaan esteellisyyssäännöksiä.

Mahdolliset lähipiiritoimet tunnistaa, niitä valvoo ja niistä raportoi yhtiön Group Controller. Mikäli hän havaitsee lähipiiritoimissa poikkeamia tavanomaisesta liiketoiminnasta, sopimusehdoista tai muista yhtiön noudattamasta lähipiiritoimia koskevista periaatteista, hän raportoi niistä hallitukselle hallituksen sihteerin välityksellä.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Saga Furs Oyj:n sisäpiiriohje perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, ”MAR”) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) sisäpiiri- ja muihin ohjeisiin ja Finanssivalvonnan (”Fiva”) ohjeisiin. Jos Sisäpiiriohjeen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten välillä on eroavaisuutta, noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä määräyksiä. Yhtiön työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä muistutetaan siitä, että he ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa soveltuvan lainsäädännön ja siihen liittyvän ohjeistuksen noudattamisesta.

Saga Fursin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön varatoimitusjohtaja.

Sisäpiiriläiset

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Saga Furs Oyj ei jatkossa ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Suljettu ajanjakso 

MAR:n mukaan Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai kunkin osavuosikatsauksen julkistamista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa katsauskauden päättymisen ja yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavan päivän välillä (”Suljettu ikkuna”). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja julkistamispäivän. Kaupankäynti on kielletty myös yhtiön järjestämien huutokauppojen esittely- ja myyntipäivinä.

Johtohenkilöiden liiketoimet 

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Fivalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset tiedot pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Saga Furs Oyj:n liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty yhtiön hallitus, heidän varamiehensä sekä yhtiön toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Tilintarkastaja 

Yhtiökokous valitsi 29.4.2021 varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Rajala.

Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2020/2021 oli 109 000 euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin 3 000 euroa.