Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoimintariskeihin, vahinko- ja omaisuusriskeihin, rahoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Näissä riskikategorioissa yhtiö on määritellyt merkittävimmiksi riskeikseen ja epävarmuustekijöikseen tällä hetkellä suhdanteiden ja valuuttakurssien vaihtelut, turkiseläinten kasvatukseen ja turkisnahoilla käytävään kauppaan liittyvät imagoriskit ja poliittiset riskit, muutokset turkisnahkojen tuotannossa sekä rahoitusriskit.

Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskejään johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on luonnollinen osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä tai harkitaan strategian muutoksia.

Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

Yhtiöllä ei pienen kokonsa vuoksi ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyytää tekemään lisäselvityksiä tässä yhteydessä. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat analysoivat yhtiön tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä, konsernitason osavuosikatsauksia sekä yhtiön saatavakantaa ja näin pyritään varmistamaan, että yhtiön julkistamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Valvontatilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat myös tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehittää ja parantaa yhtiön sisäisiä kontrolleja. Tältä pohjalta hallitus on edellyttänyt ja edellyttää yhtiön johtoa kehittämään toiminnallisia prosesseja ja kontrolleja.

Sisäpiirihallinto

Saga Furs Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön sisäpiiriohjeen 28.6.2016 ja se tuli voimaan 3.7.2016. Sisäpiiriohje perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (EU No 596/2014, ”MAR”) ja sen nojalla annettuihin lakeihin ja viranomaissäännöksiin, sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja sisäpiiriohjeisiin, joita Saga Furs listayhtiönä on velvollinen noudattamaan. Saga Furs noudattaa MAR:n asetuksia muun muassa sisäpiirihankkeista, sisäpiiritiedon julkistamisen ja julkistamisen lykkäämisen teknisistä menettelytavoista, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamisen ja julkistamisen muodosta ja mallista sekä sisäpiiriluetteloiden muodosta ja päivitystavasta.

Saga Furs on määritellyt MAR:n tarkoittamiksi yhtiön rahoitusvälineillä tehtävien liiketoimien ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä, toimitusjohtajan sekä varatoimitusjohtajan mukaan lukien heidän MAR:n mukainen lähipiirinsä. Johtohenkilöitä koskee kaupankäyntirajoitus (suljettu ikkuna) Saga Fursin rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkaisemista, sekä kaupankäyntirajoitus huutokauppojen esittely- ja myyntipäivien aikana. Johtohenkilöiden lisäksi yhtiö on määritellyt 30 kalenteripäivän kaupankäyntirajoituksen (suljettu ikkuna) piiriin kuuluvaksi henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti puolivuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen valmisteluun.

Yhtiö ei pidä yllä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa. Kaikki mahdollisiin sisäpiirihankkeisiin osallistuvat lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin.

Saga Fursin sisäpiirihallinnosta vastaa konsernin varatoimitusjohtaja.

Päivitetty: 14.7.2020