Turkistuottajien kyselyn tulokset: Tyytyväisyys Saga Fursin palveluihin on hyvällä tasolla

 

Saga Fursin tarhaajien tyytyväisyyskysely toteutettiin elokuussa 2018. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä tarhaajat ovat Saga Fursin palveluihin. Yhteensä 466 tarhaajaa vastasi kyselyyn, mikä on selvästi enemmän kuin vuonna 2017. Tästä huolimatta kyselyyn vastanneiden tarhaajien määrä ei ole suuri, joten tulokset ovat usein vain suuntaa-antavia.

Kokonaistyytyväisyys kasvoi hieman viime vuodesta. Kaiken kaikkiaan 69 prosenttia tarhaajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Saga Fursiin. Tyytyväisyys vaihtelee paljon maittain.

Tyytyväisyys Saga Fursin palveluihin on hyvällä tasolla. Esimerkiksi 66 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että rahoituspalveluiden taso on erinomainen tai hyvä. Yleisesti mielipide Saga Fursin palveluista ja toiminnoista parani hieman. Tarhaajat olivat esimerkiksi erittäin tyytyväisiä turkisten keräily helppouteen. Yksi suurimmista myönteisistä muutoksista edellisiin vuosiin verrattuna oli se, että tarhaajat ovat aiempaa selvästi tyytyväisempiä Saga Fursin kenttätyöhön.

Vaikka tulokset ovatkin parantuneet, on palveluissa vielä kehittämisen varaa. Suurin syy tarhaajien tyytymättömyydelle oli pettymyksiä aiheuttaneet huutokauppahinnat.

Muihin huutokauppayhtiöihin verrattuna Saga Fursin suurimmat vahvuudet ovat sen kettutarjonta ja suomalaisuus. Vastaajat arvostivat myös monipuolista tarjontaa. Heikkoudet liittyvät pääosin rajalliseen minkkitarjontaan ja huutokauppojen määrään.

Suomalaisille tarhaajille viisi tärkeintä syytä huutokauppayhtiötä valittaessa ovat kilpailukykyiset hinnat, turkisten lajittelu, tarjotut palvelut, myyntiproviisio ja palkkiot sekä henkilökohtainen palvelu.

Tällä hetkellä joka neljäs tarhaaja suunnittelee toimintansa laajentamista. Niiden tarhaajien osuus, jotka suunnittelevat toimintansa supistamista tai tarhauksen lopettamista, laski selvästi edellisvuosista.