YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa myös Saga Fursin liiketoimintaa

Yhdistyneiden kansakuntien päivä on hyvä muistutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, jotka viitoittavat tietä sille, minkälaisen haluamme maailman olevan vuonna 2030. Jos luulit, etteivät tavoitteet koske meitä ja liiketoimintaamme, mietipä uudestaan!

Saga Furs on ollut YK:n Global Compact ‑aloitteen jäsen jo 10 vuotta, eli Saga Furs arvioi suoriutumistaan vapaaehtoisesti ja raportoi siitä Global Reporting Initiative ‑järjestölle. Tällä sitoumuksella sekä yrityksen kokonaisvaltaisella kestävän kehityksen strategialla ja ohjelmilla on jo ollut merkittävä vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Yhdistyneiden kansakuntien päivänä 24. lokakuuta Saga Furs tutki omia liiketoiminta-alueitaan ja niiden vaikutuksia kestävään kehitykseen YK:n tavoitteiden kontekstissa.

Kestävän kehityksen tavoite nro 8: Säällistä työtä ja talouskasvua

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
• Saga Furs pyrkii luomaan turvallisen ja avoimen työpaikan, joka kannustaa henkilökohtaiseen kasvuun ja ammatillisiin tuloksiin.
• Eettiset toimintaohjeemme muodostavat viitekehyksen yhtiön kaikelle toiminnalle, ja ne asettavat käyttäytymisnormit kaikille työntekijöille.
• Saga Fursin arvoverkoston kumppanit lisäävät ydinliiketoimintaamme, eli turkishuutokauppoihin, perustuvaa arvoamme. Kumppanit luovat työllistymismahdollisuuksia sekä Suomen kansalaisille että siirtotyöntekijöille syrjäseuduilla ja oman työvoimamme parissa. Työllistymisen kautta saadaan palkka‑, vero‑ ja osinkotuloja, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa noin 40 eri maassa.
• Maaseudulla ekosysteemit kasvavat turkistilojen ympärille, esimerkiksi kun tilat ostavat palveluita rehun valmistajilta, jotka taas vuorostaan ostavat raaka-aineita paikallisilta viljan‑, lihan‑ ja kalantuottajilta. Kun tarkastellaan tätä ekosysteemiä kokonaisuutena, Suomessa työllistetään kolme kertaa enemmän ihmisiä epäsuorasti kuin suorasti.

Kestävän kehityksen tavoite nro 12: Kestävää kulutusta ja tuotantoa

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
• Kestävän kehityksen ohjelmansa kautta Saga Furs on sitoutunut kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Osana yhtiön eettisiä toimintaohjeita Saga Fursin työntekijät sitoutuvat pienentämään oman työnsä ympäristövaikutuksia vähentämällä jätteen määrää, parantamalla energiatehokkuutta ja estämällä päästöjä.
• Toimittajien sertifiointi- ja auditointiohjelmassamme turkistuottajia kannustetaan siirtymään energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin käytäntöihin. Emoyhdistyksemme ProFur toteuttaa ohjelman Suomessa. Käyttämällä eläin‑ ja kalatalouden sivutuotteita eläinten rehuksi suomalaiset tarhaajat myös vähentävät huomattavasti ruokahävikkiä.
• Turkis itsessään on pitkäikäinen tuote, joka voi vintage‑esineenä olla käytössä sukupolvelta toiselle. Elinkaarensa lopussa turkis maatuu luonnollisesti ja nopeasti toisin kuin muovipohjaiset tekoturkisvaihtoehdot. Myös vaatesuunnittelijoiden osaaminen turkiksen leikkaamisessa on kehittynyt niin, että jätettä ei juuri tule. Tämäkin on yksi kestävän tuotannon tapa.

Kestävän kehityksen tavoite nro 13: Ilmastotoimet

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
• Yritys on hiljattain käynnistänyt suunnitelman, jonka tarkoituksen on vaihtaa varastoihin LED‑valaistus. Se vähentäisi sähkönkulutusta. Saga Fursin lämmitys tulee 100 prosenttisesti vihreistä uusiutuvan energian lähteistä.
• Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen liikenteessä Vuonna 2017 vähensimme rekkojen määrää 20 prosentilla, mikä leikkasi kuljetuskustannuksia, öljyn kulutusta ja päästöjä.
• Tilan säästämiseksi pakkaamme nahat kuljetusta varten niin tehokkaasti kuin mahdollista ja tiivistämme ne puoleen alkuperäisestä koosta. Tämä lisää konttikohtaista kapasiteettia ja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta.
• Saga Fursin toimittajat tuottavat omaa uusiutuvaa energiansa, kuten biodieseliä ja biopolttoainetta, eläinten jätöksistä. Lisäksi aurinkoenergiapaneeleita suunnitellaan eläinsuojien katoille. Nämä käytännöt ovat turkistoimialan kiertotalouden ytimessä.

Kestävän kehityksen tavoite nro 14: Pinnanalainen elämä

Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
• Saga Furs auttaa puhdistamaan Itämerta. Tämän tekevät tarhaajamme osana ProFurin ja Baltic Sea Action Groupin välistä sopimusta, johon kuuluu turkiseläinten ruokkiminen rehulla, joka on tehty ihmisille kelpaamattomasta kalasta.
• Toisin kuin öljypohjainen tekoturkis, turkis materiaalina maatuu luonnollisesti elinkaarensa päätteeksi eikä pahenna maailman merien mikromuovikriisiä.

Kestävän kehityksen tavoite nro 15: Elämä maan päällä

Pysäyttää maaperän köyhtyminen ja korjata sen seurauksia
• Turkiseläinten lannassa on enemmän typpeä ja fosforia kuin minkään muun eläimen lannassa. Osana toimittajiemme sertifiointiohjelmaa tarhaajat sitoutuvat lannan oikeaoppiseen käsittelyyn, jätteenkäsittelyyn ja kastelujärjestelmiin, jotka ovat myös Suomen ympäristölainsäädännön perusta. Turkiseläimen lannasta tehdyt kylvöalustat imevät paljon vettä ja antavat ravinteita koko kasvukauden ajan.

”Tutkimuksen aikana huomasimme, että Saga Fursin ja sen kumppaneiden tekemä työ risteää melkein kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen kanssa”, selittää Charlie Ross, Saga Fursin kestävän kehityksen ja toimitusketjun hallinnan liiketoimintapäällikkö. ”Jotta voimme tehdä niin paljon kuin mahdollista tavoitteiden saavuttamiseksi, olemme valinneet viisi yllä mainittua tavoitetta, joihin panostamme erityisesti. Nämä tavoitteet ovat meidän liiketoiminnallemme ja arvoverkostollemme kaikista tärkeimpiä ja niissä meillä on parhaat vaikutusmahdollisuudet.”

Kestävän kehityksen tavoitteet julkaistiin vuonna 2015 ja ne toimivat paremman ja kestävämmän tulevaisuuden piirustuksina: ”Jotta tavoitteiden saavuttaminen olisi lähelläkään”, kertoo Ross, ”tarvitaan ennennäkemättömiä ponnistuksia niin kaikilta hallituksen osa-alueilta kuin kansalaisyhteiskunnaltakin. Lisäksi liiketoiminnan on otettava johtorooli.”