FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) berör även Saga Furs’ affärsverksamhet

FN-dagen är en bra påminnelse om FN:s Globala målen för hållbar utveckling (SDG), som bereder vägen för den typ av värld vi vill leva i år 2030. Om du trodde att detta var något som inte rörde oss får du tänka om!

Saga Furs är medlem i FN:s Global Compact sedan tio år tillbaka och utvärderar frivilligt hur bolaget presterat och rapporterar därom till Global Reporting Initiative. Detta åtagande, kombinerat med företagets övergripande hållbarhetsstrategi och -program, har redan haft en betydande övergripande inverkan på företagets möjlighet att leva upp till SDG. För att uppmärksamma FN-dagen (den 24 oktober) genomförde vi på Saga Furs en studie av våra verksamhetsområden och deras effekter på hållbarhetsarbetet i en SDG-kontext.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla
• Saga Furs verkar för en säker, öppen och inkluderande arbetsplats som inspirerar medarbetare till personlig utveckling och professionella resultat.
• Vår uppförandekod är ett ramverk för all företagsverksamhet och fungerar som en standard för alla anställdas uppförande.
• Saga Furs partners i värdenätverket bidrar alla till det värde vi skapar genom vår kärnverksamhet, dvs. pälsauktioner. Kumpanerna skapar anställningsmöjligheter för både finska medborgare och utländska arbetstagare på avlägsna geografiska områden och bland vår egen personalstyrka. Via sysselsättningen genereras löne-, skatte- och dividendinkomster som stöder hela samhället i över 40 länder.
• På landsbygden växer ekonomiska system upp runt pälsfarmarna, till exempel när dessa köper tjänster från fodertillverkare, som i sin tur köper råvaror från lokala säd-, kött- och fiskleverantörer. Ur det här ekonomiska systemets perspektiv sysselsätts i Finland tre gånger så många personer indirekt jämfört med direkt.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
• Saga Furs har, genom sitt hållbarhetsprogram, förbundit sig till hållbar konsumtion och produktion. Som en del av uppförandekoden förbinder sig våra anställda sig att minska de ekologiska effekterna av sitt eget arbete genom att minska mängden avfall, öka energieffektiviteten och förebygga utsläpp.

•I vårt leverantörscertifieringsprogram, som i Finland implementeras av vårt moderförbund ProFur, uppmanas pälstillverkare att ta i bruk arbetsmetoder som är energieffektiva och har låga koldioxidutsläpp. Genom att till djurfoder använda biprodukter från kött- och fiskeindustrin bidrar även pälsfarmerna i Finland till att avsevärt minska mängden matsvinn.

•Päls är i sig en långlivad produkt med stor vintagepotential i generationer, och vid livscykelns slut bryts pälsen ner naturligt och snabbt, till skillnad från plastbaserade konstgjorda alternativ. Modedesigner har också utvecklat ett högt kvalificerat hållbart tillvägagångssätt för att skära päls så att inget går till spillo.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
• Företaget har nyligen påbörjat ett projekt med målet att installera LED-belysning i lagerlokaler, vilket skulle leda till stora energibesparingar. Saga Furs använder 100 % förnybar energi till uppvärmning.
• Saga Furs minskar koldioxidutsläppen under transporter. Under 2017 minskade vi antalet lastbilar med 20 % på årsbasis, vilket resulterade i minskade transportkostnader, bränsleförbrukning och utsläpp.
• För att spara utrymme packar vi även skinnen för leverans så effektivt som möjligt genom att komprimera dem till hälften av deras ursprungliga storlek. Detta ökar lastkapaciteten per transportcontainer vilket minskar koldioxidutsläppen och energiförbrukningen.
• Saga Furs leverantörer producerar egen förnybar energi från animaliskt avfall, såsom biodiesel och biogas. På taket på vissa skugghus installeras även solceller. Dessa metoder är kärnan i pälsindustrins cirkulära ekonomi.

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt
• Saga Furs hjälper till att rengöra Östersjön. Detta gör vi genom att våra leverantörer på pälsfarmarna, som en del av en överenskommelse mellan ProFur och Baltic Sea Action Group, tillverkar pälsdjursfoder av sådan fisk som inte duger till människoföda.
• Päls är ett material som, till skillnad från petroleumbaserad fuskpäls, bryts ner naturligt i slutet av produktens livscykel. Päls förvärrar därför inte ytterligare den globala föroreningskrisen orsakad av mikroplaster i havet.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hejda och vrida tillbaka markutarmningen
• Gödsel från pälsdjur är rikare på kväve och fosfor än något annan djurgödsel. Som del av vårt leverantörscertifieringsprogram förbinder sig pälsfarmerna att hantera gödsel, avfall och vattensystem på ett korrekt sätt, vilket också utgör grunden för finsk miljölagstiftning. Såbäddar med gödsel från pälsdjur absorberar mycket vatten och ger växterna näringsämnen under hela växtsäsongen.

”Under studien fann vi att Saga Furs’ och dess partners verksamhet berör nästan alla de 17 globala målen”, berättar Charlie Ross, Saga Furs affärsverksamhetsdirektör med ansvar för hållbarhet och hantering av leveranskedjan. ”Vi maximerar vårt bidrag till SDG, men vi har bestämt oss för att fokusera våra ansträngningar på ovanstående fem mål, som vi anser är de mest relevanta för vårt affärs- och värdenätverk och de mål där vi kan ha störst inverkan.”

De globala målen för hållbar utveckling, som lanserades 2015, fungerar som ritningar för en bättre och mer hållbar framtid: ”För att ens vara nära att uppnå dessa mål”, säger Ross, ”kommer vi att behöva en aldrig tidigare skådad ansträngning från alla sektorer i regeringen och samhället – och naturligtvis måste företagen anta en ledande roll.”