TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 - 28.2.2007

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 - 28.2.2007

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen IAS 34
Osavuosikatsaus -standardia ja tilinpäätöksessä 31.8.2006 noudatettuja
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita lukuun ottamatta tilikauden 
1.9.2006 - 31.8.2007 alusta käyttöön otettuja standardeja ja tulkintoja
(IFRS 7 ja IAS 1:n pääoman esittämistä koskevat liitetiedot sekä IFRIC 4 - 10), 
joilla ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta konsernin katsauskauden lukuihin.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Konsernin kehitys

Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2006 - 28.2.2007 aikana kaksi
huutokauppaa, ensimmäisen syyskuussa ja toisen joulukuussa. Välitetyn 
nahkamäärän ja hintatason nousun ansiosta välitysmyynnin arvo kasvoi 16
prosenttia
ja oli 127,0 miljoonaa euroa (109,3). Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana
tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 1,3 miljoonaa minkinnahkaa 
(1,1 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella), 1,0 miljoonaa
ketunnahkaa (930.000), 240.000 karakul-lampaannahkaa (320.000) ja
35.000 suomensupinnahkaa (41.000). Yhdysvaltain dollari oli suhteessa euroon 
syyskuun huutokaupan aikaan viisi prosenttia heikompi ja joulukuun huutokaupan
aikaan 12 prosenttia heikompi kuin edellisen vuoden vastaavissa huutokaupoissa. 
Minkinnahkojen USD-hintataso oli 18 prosenttia ja eurohintataso 
kahdeksan prosenttia korkeampi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.
Ketunnahkojen USD-hinnat nousivat 14 prosenttia ja eurohinnat kuusi prosenttia.


             Myynti     Myynti
            1.000 kpl    1.000 kpl Arvo EUR 1.000 Arvo EUR 1.000
Huutokauppa      2006/2007    2005/2006    2006/2007    2005/2006
Syyskuu          1.072       968     56.493     42.398
Joulukuu          1.497      1.394     70.153     65.994
Varastomyynti         10       26       334       899
Yhteensä          2.580      2.388     126.980     109.291
Konsernin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 13,5 miljoonaa euroa (12,0
MEUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12 prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 18,4 miljoonaa euroa (16,5 MEUR edellisellä
vastaavalla
katsauskaudella). Katsauskauden liiketappio oli 4,8 miljoonaa euroa (-4,3
MEUR).


Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 50 prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,1 MEUR). Tappio ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,3 miljoonaa euroa  (-3,3 MEUR). Tulos
osaketta kohden oli 0,67 euroa tappiollinen (-0,68 euroa).


Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,5 prosenttia (helmikuun
2006 lopussa 51,3 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2006 45,1 prosenttia).
Konsernitaseen loppusumma oli 113,5 miljoonaa euroa (28.2.2006 100,3 MEUR ja
31.8.2006 133,3 MEUR) ja oma pääoma osaketta kohden 14,93 euroa 
(28.2.2006 13,74 euroa ja 31.8.2006 16,53 euroa).Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,0 MEUR edellisellä
vastaavalla katsauskaudella) eli 11 prosenttia (yhdeksän prosenttia)
liikevaihdosta. Investoinneista 70 prosenttia kohdistui emoyhtiössä tapahtuvaan
nahkojen varastointiin ja käsittelyyn, mm. ketunnahkojen uuden
varastointijärjestelmän laajentamiseen. Konserni on myös tehnyt päätöksen
minkkilajittelukeskuksen laajentamisesta.


Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa
ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 
900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa ja 
527.000 osaketta eli 20 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 
14,20 euroa, alin kurssi 10,75 euroa ja keskikurssi 12,50 euroa. Kauden 
päätöskurssi oli 10,96 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli
28.2.2007 39,5 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin
116 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 115 henkilöä) ja 
määräaikaisten työntekijöiden määrä 233 henkilöä (213 henkilöä). 
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 449 henkilöä
(426 henkilöä).


Varsinainen yhtiökokous

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.1.2007. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkona 0,95 euroa osakkeelta,
yhteensä 3.420.000 euroa ja siirtää 730.000 euroa suhdannerahastoon. Osinko
maksettiin 23.1.2007.

Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
turkistarhaaja Jorma Kauppila, turkistarhaaja Markku Koski, turkistarhaaja Erik
Karls, turkistarhaaja Pentti Lipsanen, turkistarhaaja Esa Rantakangas ja johtaja
Helena Walldén. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen
Jorma Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Yhtiön
tilintarkastajana
jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg.


Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6 huutokauppaa.
Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Tilikauden
aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin huutokauppoja ei järjestetä.
Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että
vertailujaksolla on järjestetty/ei ole järjestetty vastaavaa määrää
huutokauppoja.
Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset
vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden
kehityksestä.


Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen yhden
huutokaupan 25.-30. maaliskuuta 2007. Huutokaupassa myytiin 
2,2 miljoonaa minkinnahkaa (2,3 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa 
huutokaupassa), 590.000 ketunnahkaa (860.000), 86.000 karakul-lampaannahkaa
(100.000) ja 27.000 suomensupinnahkaa (43.000). Epävarmaksi muuttuneessa
markkinatilanteessa nahkojen hintataso jäi edellisvuoden vastaavaa
huutokauppaa alhaisemmaksi ja osa tarjotuista nahoista jäi myymättä.
Nahkamäärän ja hintatason laskun johdosta huutokaupan myynnin arvo
jäi 44 prosenttia vuoden takaista alhaisemmaksi ja oli
99,4 miljoonaa euroa (176,1 MEUR).

Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvan tilikauden viimeisen huutokaupan 
31. toukokuuta - 5. kesäkuuta 2007. Huutokaupassa tarjotaan 
2,3 miljoonaa minkinnahkaa (2,3 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa
huutokaupassa) ja 860.000 ketunnahkaa (940.000). Tilikaudella välitettävän
nahkamäärän, myynnin arvon ja liikevaihdon odotetaan laskevan edellisestä
tilikaudesta. Tilikauden tuloksen säilyminen voitollisena riippuu
kesäkuun huutokaupan myyntituloksista.Konsernitase IFRS
  EUR 1.000
VARAT                    28.02.2007  28.02.2006  31.8.2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      24.279    24.153    23.837
Aineettomat hyödykkeet               579    1.243     783
Myytävissä olevat sijoitukset           596     506     488
Pitkäaikaiset saamiset               576    1.069     872
Laskennalliset verosaamiset             23      45      27
Eläkesaamiset                  3.859    3.442    3.482
Pitkäaikaiset varat yhteensä          29.911    30.458    29.488
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                  611    1.429     524
Laskennalliset verosaamiset            918     965      0
Asiakassaamiset ja muut saamiset        80.947    65.286    93.713
Rahavarat                    1.063    2.196    9.610
Lyhytaikaiset varat yhteensä          83.539    69.876   103.847
Varat yhteensä                 113.450   100.334   133.335


OMA PÄÄOMA JA VELAT             28.02.2007  28.02.2006  31.8.2006
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma                   7.200     7.200    7.200
Ylikurssirahasto                 254      254     254
Muut rahastot                 12.960    12.230    12.230
Muuntoero                     58      57      57
Arvonmuutosrahasto                231      165     151
Kertyneet voittovarat             33.062    29.562    39.627
Oma pääoma yhteensä              53.765    49.468    59.519
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat            4.173     4.058    4.069
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat                44.698    36.488    60.904
Ostovelat ja muut velat            10.814    10.319    8.843
                        55.512    46.807    69.747
Velat yhteensä                 59.685    50.865    73.816
Oma pääoma ja velat yhteensä         113.450    100.334   133.335


Konsernin tuloslaskelma 1.12.2006- 1.9.2006- 1.12.2005- 1.9.2005- 1.9.2005-
EUR 1.000         28.2.2007 28.2.2007  28.2.2006 28.2.2006 31.8.2006
               3 kk    6 kk    3 kk    6 kk   12 kk
Liikevaihto          7.953   13.452    7.387   12.022   42.066
Liiketoiminnan muut
tuotot              88    157     69    128    338
Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö        8    -574     137    -243   -1.849
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut      -5.047   -6.993   -4.439   -6.064  -12.757
Poistot ja arvon-
alentumiset          -645   -1.272    -751   -1.487   -3.017
Liiketoiminnan muut
kulut            -5.264   -9.597   -4.634   -8.691  -17.109
Liiketulos          -2.907   -4.827   -2.231   -4.335   7.673
Rahoitustuotot ja
-kulut             955   1.574     443   1.052   2.716
Voitto/tappio ennen
veroja            -1.952   -3.252   -1.788   -3.283   10.389
Tuloverot            503    838     463    850   -2.757
Katsauskauden tulos     -1.450   -2.415   -1.325   -2.433   7.632
Tulos/osake, euroa      -0,40   -0,67    -0,37   -0,68    2,12


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(EUR 1.000)               
           Osake-      
           pääoma Yli-          Arvon- Kertyneet Oma   

               kurssi- Muut  Muunto- muutos- voitto-  pääoma
               rahasto rahastot  erot rahasto varat   yhteensä
Oma pääoma 1.9.2005  7.200   254 11.905   57   137  34.660   54.213
Katsauskauden tulos                      -2.433   -2.433
Osingonjako                          -2.340   -2.340
Muut rahastot              325           -325      0
Muuntoeron muutos                 1              1
Arvonmuutosrahasto                    27          27
Oma pääoma
28.2.2006       7.200   254 12.230   58   164  29.562   49.468
Oma pääoma 1.9.2006  7.200   254 12.230   57   151  39.627   59.519
Katsauskauden tulos                      -2.415   -2.415
Osingonjako                          -3.420   -3.420
Muut rahastot              730           -730      0
Muuntoeron muutos                 1              1
Arvonmuutosrahasto                    80          80
Oma pääoma
28.2.2007       7.200   254 12.960   58   231  33.062   53.765Konsernin rahavirtalaskelma


EUR 1.000                    2006/2007 2005/2006  2005/2006
                           6 kk    6 kk    12 kk
Liiketoiminnan rahavirta:
 Välitysmyynnistä ja muusta myynnistä saadut
 maksut                      165.944  141.481   390.144
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut    141    128     285
 Maksut liiketoiminnan kuluista         -161.292  -136.671  -391.430
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
 ja veroja                     4.792   4.939   -1.001
 Maksetut korot ja maksut muista
 liiketoiminnan
 rahoituskuluista                 -1.188    -940   -2.553
 Saadut korot ja muut rahoitustuotot
 liiketoiminnasta                  3.454   2.788    4.988
 Saadut osingot liiketoiminnasta            0     7     19
 Maksetut välittömät verot              -611    -932   -2.524
Liiketoiminnan rahavirta (A)            6.448   5.862   -1.072
Investointien rahavirta:
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
 hyödykkeisiin                   -1.523   -1.023   -1.789
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
 luovutustuotot                    29     37     103
Investointien rahavirta (B)            -1.494    -986   -1.686
Rahoituksen rahavirta:
 Lyhytaikaisten lainojen nostot             0     0   10.624
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut      -10.147   -4.427      0
 Muuntoeron muutos                   1     0      0
 Maksetut osingot                 -3.356   -2.294   -2.297
Rahoituksen rahavirta (C)             -13.502   -6.721    8.327
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-)                    -8.548   -1.845    5.569
Rahavarat jakson lopussa              1.063   2.196    9.610
Rahavarat jakson alussa              -9.610   -4.041   -4.041
Rahavarojen muutos                 -8.548   -1.845    5.569Tunnusluvut

                      2006/2007  2005/2006  2005/2006
                        6 kk     6 kk    12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa           126.980  109.291    407.252
Liikevaihto, 1.000 euroa            13.452   12.022     42.066
Liikevoitto/tappio, 1.000 euroa         -4.827   -4.335     7.673
Voitto/tappio ennen veroja, 1.000 euroa     -3.252   -3.283     10.389
Tulos/osake, euroa                -0,67   -0,68      2,12
Oma pääoma/osake                 14,93   13,74     16,53
Oman pääoman tuotto (ROE) -%           -4,3%   -4,7%     13,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%        -1,9%   -2,6%     11,9 %
Omavaraisuusaste, %               48,5%   51,3%     45,1 %
Gearing                      0,81    0,69      0,86
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa         1.523   1.023     1.789
% liikevaihdosta                 11,3%    8,5%     4,3 %
Henkilöstö keskimäärin               349    328      309
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
ja pantattu saamisia
                      28.2.2007   28.2.2006  31.8.2006
EUR 1.000
Lainat rahalaitoksilta             25.227   20.789    35.705
Annettu kiinteistökiinnityksiä         54.071   54.071    54.071
Annettu yrityskiinnityksiä            2.691    2.691     2.691
Pantatut saamiset                25.246   21.813    13.574
Muut vastuut ja sitoumukset
Takaukset muiden puolesta            2.845      0     2.597
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit                21.717   12.665    57.186Vantaalla 27.4.2007
Hallitus

Liitteet