Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj, pörssitiedote 30.3.2023 klo 14.40

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Saga Furs Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 28.4.2023 alkaen klo 10.00 Fur Centerin tiloissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00. Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas.

Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään ilmoittautuneille osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 1.11.2021–31.10.2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2021–31.10.2022 osinkoa maksetaan 0,14 euroa A-osaketta ja 0,14 euroa C-osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.5.2023.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden voitosta siirretään kymmenen (10) prosenttia eli 250 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
 2. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.11.2021–31.10.2022 on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Yhtiön palkitsemisvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, Yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan Verohallinnon päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan (8).

 1. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksensä valitaan uudelleen yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Harri Kuorikoski Kaustisen kunnasta;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Jouni Koskinen Kaustisen kunnasta;

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

Virve Kuusela Helsingin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marja Tiura Lohjan kaupungista;

Isto Kärkäinen Ypäjän kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;

Kennet Myllykoski Kauhavan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pasi Keskinen Seinäjoen kaupungista;

Markus Sjöholm Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Mikael Knuts Pedersören kunnasta; ja

Rainer Sjöholm Pietarsaaren kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Johan Ljung Pedersören kunnasta.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jukka Rajala, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 muuttaminen

Yhtiön osakkeenomistajat Carl-Magnus Schauman ja Ab Schauman Capital Oy ehdottavat yhtiökokoukselle, että:

Yhtiöjärjestyksen 3 § 7:n momentin määräys voiton osan siirrosta suhdannerahastoon poistetaan yhtiöjärjestyksestä.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

"3 §

Yhtiön vähimmäispääoma on 4.000.000 euroa ja enimmäispääoma 16.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 2 euroa.

Osakkeet jakautuvat kantaosakkeisiin, joita ovat A-sarjan osakkeet, ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, joita ovat C-sarjan osakkeet.

A-sarjan osakkeiden enimmäismäärä on 2.500.000 kappaletta. C-sarjan osakkeiden enimmäismäärä on 7.500.000 kappaletta.

Osakepääoman korotuksessa A-sarjan osakkeet oikeuttavat merkitsemään A-sarjan osakkeita ja C-sarjan osakkeet C-sarjan osakkeita entisessä suhteessa. Osakepääoman korotuksessa voidaan kuitenkin antaa myös vain tietynlajisia osakkeita, jolloin vain A-sarjan osakkeita annettaessa niitä ovat oikeutetut merkitsemään A sarjan osakkeiden omistajat entisessä suhteessa ja vain C-sarjan osakkeita annettaessa niitä ovat oikeutetut merkitsemään A- ja C-sarjan osakkeiden omistajat erikseen näiden osakelajien mukaisessa entisessä suhteessa. Tässä kappaleessa mainittuja etuoikeutta koskevia määräyksiä voidaan soveltaa erillisinä uusmerkinnän ja rahastoannin osalta.

Osakepääoman alentamisessa tulee vähentää kaikkien sarjojen osakkeita samassa suhteessa.

C-sarjan osakkeet tuottavat etuoikeuden ennen A-sarjan osakkeita saada jaettavissa olevista varoista vuotuinen osinko, jonka määrä on seitsemän (7) prosenttia osakkeiden nimellisarvosta, ellei yhtiökokous päätä korkeammasta osingosta. Siinä tapauksessa, että jonakin vuonna sellaista osinkoa ei voida jakaa, etuoikeutetut osakkeet tuottavat lisäksi oikeuden lähinnä seuraavan vuoden voitonjakoon käytettävissä olevista varoista saada puuttuva määrä, ennen kuin A-sarjan osakkeille voidaan jakaa osinkoa.

Yhtiökokouksessa tuottavat A-sarjan osakkeet kaksitoista (12) ääntä ja C-sarjan osakkeet yhden (1) äänen osaketta kohden."

 

 1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 5 muuttaminen

Yhtiön osakkeenomistajat Carl-Magnus Schauman ja Ab Schauman Capital Oy ehdottavat yhtiökokoukselle, että:

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n määräykset B-osakkeista poistetaan tarpeettomina yhtiöjärjestyksestä.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

"5 §

A-osakkeiden siirtyessä muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla yhtiöön ennestään kuulumattomalle järjestölle tai henkilölle, siirronsaajan on 14 päivän kuluessa siirrosta lukien ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, jonka tulee viipymättä antaa siirrosta tieto yhtiön osakkaille ilmoituksella, joka on julkaistava vähintään kolmessa Helsingin kaupungissa ilmestyvässä, yhtiön toimialueella leviävässä sanomalehdessä.

Osakkailla on kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta oikeus lunastaa osake siitä arvosta, mikä sillä viimeksi tehdyn tilinpäätöksen mukaan on. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, lunastusoikeus heidän välillään ratkaistaan arvalla."

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu, Saga Furs Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla Yhtiön pääkonttorissa sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan niitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.5.2023 alkaen.

 1. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 30.3.2023. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 25.4.2023 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)     puhelimitse numeroon (09) 8498 313/ Anna Saloranta;

b)     sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com; tai

c)     kirjallisesti osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai mahdollisen asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjeitse osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa, tai sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com. Valtakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on viimeistään oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.4.2023 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 30.3.2023 yhteensä 900.000 A-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 10.800.000 ääntä, sekä yhteensä 2.700.000 C-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 2.700.000 ääntä. Yhteensä Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.600.000 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 13.500.000 ääntä.

 

Vantaalla 30.3.2023

SAGA FURS OYJ

Hallitus