Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset 26.4.2024 klo 12.20

Saga Furs Oyj:n 26.4.2024 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2022−31.10.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa osakkeenomistajille osinkoa 0,66 euroa A-osaketta ja 0,66 euroa C-osaketta kohden, yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2024 ja osingon maksupäivä 8.5.2024.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:ään perustuvan hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikauden voitosta 519.101,20 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Toimielinten palkitsemisraportti vahvistettiin.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Saga Furs Oyj:n hallitukseen valittiin Daniel Blomqvist (varahenkilö Johan Ljung), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Jussi Kniivilä (Esa Rantakangas), Anders Kulp (Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen (Pentti Lipsanen), Erika Ottela (Marja Tiura) ja Markus Sjöholm (Mikael Knuts).

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 630 A-osaketta ja 61 458 C-osaketta, joiden enimmäismäärä vastaa noin 1,75 % yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, ja valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, 26.4.2027 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7 §:n, 10 §:n, 13 §:n ja 14 §:n muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa 7 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa. Yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskevaa 10 §:ää muutetaan vastaamaan yhtiön nykyistä käytäntöä siten, että yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja yhtiön nykyistä käytäntöä tilintarkastajan valintaan liittyen. Yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen fyysisen kokouspaikan lisäksi niin sanottuna etäkokouksena.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Isosaari ja varapuheenjohtajaksi Anders Kulp.

 

SAGA FURS OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markus Gotthardt, puh. 0500 812 851, markus.gotthardt@sagafurs.com