OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 - 30.11.2006

TURKISTUOTTAJAT OYJ Pörssitiedote 31.1.2007 klo 12.50


OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 - 30.11.2006


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2005 - 31.8.2006 tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Konsernin kehitys

Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista
joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua. Turkistuottajat Oyj järjesti
katsauskaudella 1.9.2006 -30.11.2006 yhden huutokaupan syyskuussa 2006.
Huutokaupassa ja syksyn aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin edellisellä
tilikaudella lajitellut 380.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla
katsauskaudella 314.000), 671.000 ketunnahkaa (582.000), 
12.000 karakul-lampaannahkaa (53.000) ja 12.000 supinnahkaa (23.000).
Nahkojen hintataso oli keskimäärin 21 prosenttia korkeampi kuin edellisellä
vastaavalla katsauskaudella. Nahkamäärien kasvusta ja hintatason noususta
johtuen myynnin arvo nousi 33 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta
ja oli 56,7 miljoonaa euroa (42,6 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella).


Huutokauppa        Myynti     Myynti      Arvo      Arvo
            1.000 kpl    1.000 kpl    EUR 1.000    EUR 1.000
            2006/2007    2005/2006    2006/2007    2005/2006
Syyskuu          1.072       968     56.493     42.398
Varastomyynti         4       10       226       217
Yhteensä          1.076       978     56.719     42.616Konsernin liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja oli 5,5 miljoonaa euroa (4,6 MEUR).
Liiketoiminnan kulut kasvoivat kahdeksan prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 7,5 miljoonaa euroa (6,9 MEUR edellisellä vastaavalla
katsauskaudella). Katsauskauden liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa eli 
35 prosenttia liikevaihdosta (-2,1 MEUR ja -45 prosenttia).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat kaksi prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 620.000 euroa (609.000 euroa). Tappio ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,3 miljoonaa euroa (-1,5 MEUR). Tulos osaketta
kohden oli 0,27 euroa tappiollinen (-0,31 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 56,8 prosenttia (marraskuun
2005 lopussa 56,2 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2006 45,1 prosenttia).
Konsernitaseen loppusumma oli 106,0 miljoonaa euroa (30.11.2005 96,9 MEUR ja
31.8.2006 133,3 MEUR).


Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 901.000 euroa 
(650.000 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella) eli 19 prosenttia
(14 %) liikevaihdosta. Investoinneista 807.000 kohdistui emoyhtiön ja
94.000 tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.


Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa
ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 
700.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.900.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 1,9 miljoonaa euroa ja 
160.000 osaketta eli kuusi prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi
oli 14,10 euroa, alin kurssi 10,82 euroa ja keskikurssi 11,85 euroa. Kauden
päätöskurssi oli 13,64 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli
30.11.2006 39,3 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 
116 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 115 henkilöä) ja
määräaikaisten työntekijöiden määrä 85 henkilöä (74 henkilöä). Katsauskauden
päättyessä konsernin palveluksessa oli 485 henkilöä (490 henkilöä).


Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6 huutokauppaa.
Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Tilikauden
aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin huutokauppoja ei järjestetä.
Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että
vertailujaksolla on järjestetty/ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja.
Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset
vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden
kehityksestä.


Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen yhden
huutokaupan 18.- 21.12.2006. Huutokaupassa myytiin 930.000 minkinnahkaa
(780.000 edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 310.000 ketunnahkaa
(340.000), 230.000 karakul-lampaannahkaa (250.000) ja
23.000 suomensupinnahkaa (18.000). Huutokaupan myynnin arvo oli
70,2 miljoonaa euroa (66,0 MEUR).

Valtaosa tilikauden aikana myytävistä nahoista myydään kuitenkin maalis- ja
kesäkuun huutokaupoissa, jotka järjestetään 25. - 30.3. ja 31.5. - 5.6. Lämpimän
syksyn ja alkutalven seurauksena turkis- ja turkissomisteisten pukineiden
vähittäismyynti on hidastunut kaikilla markkina-alueilla eikä
vähittäismyyntiporras saavuttane tavoitteitaan. Tämä heijastunee tilikauden
jäljellä oleviin huutokauppoihin ja erityisesti minkinnahkojen hintatason
ennakoidaan laskevan joulukuun huutokaupasta. Hintatason laskiessa koko
tilikauden tuloksen odotetaan jäävän alle edellistilikauden tuloksen.Konsernitase IFRS
               EUR 1.000
  
VARAT                    30.11.2006  30.11.2005  31.8.2006
  
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      24.207    24.320    23.837
Aineettomat hyödykkeet               678    1.472     783
Myytävissä olevat sijoitukset           551     494     488
Pitkäaikaiset saamiset               872    1.069     872
Laskennalliset verosaamiset             25      54      27
Eläkesaamiset                  3.670    3.234    3.482
Pitkäaikaiset varat yhteensä          30.004    30.644    29.488
  
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                  345     284     524
Laskennalliset verosaamiset            374     441      0
Asiakassaamiset ja muut saamiset        71.363    61.517    93.713
Rahavarat                    3.923    3.977    9.610
Lyhytaikaiset varat yhteensä          76.005    66.219   103.847
  
Varat yhteensä                 106.010    96.863   133.335
OMA PÄÄOMA JA VELAT             30.11.2006  30.11.2005  31.8.2006
  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma                   7.200     7.200    7.200
Ylikurssirahasto                 254      254     254
Muut rahastot                 12.230    11.905    12.230
Muuntoero                     57      58      57
Arvonmuutosrahasto                198      156     151
Kertyneet voittovarat             38.662    33.553    39.627
Oma pääoma yhteensä              58.602    53.125    59.519
  
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat            4.121     4.014    4.069
  
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat                33.355    31.708    60.904
Ostovelat ja muut velat             9.931     8.015    8.843
                        43.286    39.723    69.747
  
Velat yhteensä                 47.408    43.738    73.816
  
Oma pääoma ja velat yhteensä         106.010    96.863   133.335
Konsernin tuloslaskelma           2006/2007  2005/2006  2005/2006
EUR 1.000                     3 kk     3 kk    12 kk
  
Liikevaihto                   5.499    4.635    42.066
Liiketoiminnan muut tuotot             68      60     338
  
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö          -582     -381    -1.849
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut      -1.946    -1.625   -12.757
Poistot ja arvonalentumiset            -627     -736    -3.017
Liiketoiminnan muut kulut            -4.333    -4.057   -17.109
  
Liiketulos                   -1.920    -2.104    7.673
  
Rahoitustuotot ja – kulut             620     609    2.716
  
Voitto/tappio ennen veroja           -1.300    -1.495    10.389
  
Tuloverot                     335     388    -2.757
  
Katsauskauden tulos                -965    -1.107    7.632
  
  
Tulos/osake, euroa                -0,27    -0,31     2,12
  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
  
                            
(EUR 1.000)          Yli-         Arvon-        
               kurs-          muu-  Kerty-
                si-  Muut      tos-   neet    Oma
           Osake- rahas- rahas- Muunto- rahas-  voitto-   pääoma
           pääoma   to   tot  erot   to   varat  yhteensä
  
Oma pääoma 1.9.2005  7.200   254 11.905   57   137  34.660   54.213
Katsauskauden tulos                      -1.107   -1.107
Muuntoeron muutos                 1              1
Arvonmuutosrahasto                    18          18
Oma pääoma
30.11.2005      7.200   254 11.905   58   156  33.553   53.125
  
  
Oma pääoma 1.9.2006  7.200   254 12.230   57   151  39.627   59.519
Katsauskauden tulos                       -965    -965
Muuntoeron muutos                 1              1
Arvonmuutosrahasto                    47          47
Oma pääoma
30.11.2006      7.200   254 12.230   58   198  38.662   58.602


Konsernin rahavirtalaskelma

EUR 1.000                    2006/2007 2005/2006  2005/2006
                           3 kk    3 kk    12 kk
Liiketoiminnan rahavirta:
 Välitysmyynnistä ja muusta myynnistä saadut
 maksut                      95.607   71.505   390.144
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut     68     59     285
 Maksut liiketoiminnan kuluista          -78.484  -62.146  -391.430
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
 ja veroja                     17.192   9.419   -1.001
 Maksetut korot ja maksut muista
 liiketoiminnan rahoituskuluista           -689    -438   -2.553
 Saadut korot ja muut rahoitustuotot
 liiketoiminnasta                  1.918   1.818    4.988
 Saadut osingot liiketoiminnasta            0     0     19
 Maksetut välittömät verot              -340    -537   -2.524
Liiketoiminnan rahavirta (A)            18.081   10.262   -1.072
  
Investointien rahavirta:
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
 hyödykkeisiin                    -901    -650   -1.789
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
 luovutustuotot                     8     19     103
Investointien rahavirta (B)             -893    -631   -1.686
  
Rahoituksen rahavirta:
 Lyhytaikaisten lainojen nostot             0     0   10.624
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut      -22.874   -9.695      0
 Muuntoeron muutos                   0     0      0
 Maksetut osingot                    0     0   -2.297
Rahoituksen rahavirta (C)             -22.874   -9.695    8.327
  
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-)                    -5.687    -64    5.569
  
Rahavarat 31.8.                   9.610   -3.977    4.041
Rahavarat 1.9.                   -3.923   4.041   -9.610
Rahavarojen muutos                 5.687     64   -5.569Tunnusluvut
                       2006/2007  2005/2006  2005/2006
                         3 kk     3 kk    12 kk
  
Myynnin arvo, 1.000 euroa            56.719   42.616    407.252
Liikevaihto, 1.000 euroa             5.499   4.635     42.066
Liikevoitto/tappio, 1.000 euroa         -1.920   -2.104     7.673
Voitto/tappio ennen veroja, 1.000 euroa     -1.300   -1.495     10.389
Tulos/osake, euroa                -0,27   -0,31      2,12
Oma pääoma/osake                 16,28   14,76     16,53
Oman pääoman tuotto (ROE) -%           -1,6%   -2,0%     13,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%        -0,6%   -1,2%     11,9 %
Omavaraisuusaste, %               56,8%   56,2%     45,1 %
Gearing                      0,50    0,52      0,86
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa          901    650     1.789
% liikevaihdosta                16,4 %   14,3 %     4,3 %
Henkilöstö keskimäärin               201    189      309
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
ja pantattu saamisia
                      30.11.2006  30.11.2005  31.8.2006
EUR 1.000
  
 Lainat rahalaitoksilta             13.268   16.245    35.705
 Annettu kiinteistökiinnityksiä         54.071   50.072    54.071
 Annettu yrityskiinnityksiä           2.691    2.691     2.691
 Pantatut saamiset               15.191   21.086    13.574
  
Muut vastuut ja sitoumukset
 Takaukset muiden puolesta                         2.597
  
Johdannaissopimukset
  
 Valuuttatermiinit               21.091   15.975    57.186
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 31.1.2007
Hallitus