Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous Vantaalla 27.4.2017 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.11.2015 alkaneelta ja 31.10.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 0,20 euroa osakkeelta, eli yhteensä 720.000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2017 ja osingon maksupäivä 9.5.2017. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta A- ja C-osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Saga Furs Oyj:n yhtiökokous päätti, että yhteistilillä olevat osakkeet menetetään yhtiölle. Menettämisseuraamus koskee osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan niitä vielä yhteistilillä olevia osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä. Päätös koskee siten enimmillään kokouskutsun päivänä 27.3.2017 mainitulla yhteistilillä olevia 1.450 A-osaketta ja 61.794 C-osaketta.  Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen nyt tehtyä asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.7.2017. Hallitus myös valtuutettiin päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittää enintään 1.450 A-osaketta ja 61.794 C-osaketta. Yhtiölle tulleet omat osakkeet voidaan hallituksen harkinnan mukaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai mainitun valtuutuksen perusteella luovuttaa edelleen.

Hallitukseen valittiin Kenneth Ingman (henkilökohtainen varamies Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Jorma Kauppila (Kari Manninen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Pertti Fallenius), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen) ja Rainer Sjöholm (Stefan Wik). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Muotiliiketoimintajohtaja Tia Matthews, puh. 040 802 0878, sagafurs.com