Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma i Vanda den 27 april 2017 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som löpte från den 1.11.2015 till den 31.10.2016. Bolagsstämman beslöt att utbetala 0,20 euro per aktie, eller totalt 720 000 euro. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är den 2.5.2017 och dividenden utbetalas den 9.5.2017. Därutöver beslöt bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om en tilläggsutdelning på högst 0,30 euro per A- och C-aktie. Bemyndigandet är i kraft fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma.

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma beslöt, att de aktier som är på gemensamt värdeandelskonto förverkas till bolaget. Förverkningen skulle i enlighet med aktiebolagslagens 4 kapitel 10 § 2 moment gälla de aktier som ännu är på det gemensamma kontot och för vilka registrering av aktierättigheter inte har krävts innan bolagstämmans beslut i ärendet. Beslutet gäller således högst på bolagstämmans kallelsedatum 27.3.2017 på det nämnda gemensamma kontot registrerade 1.450 A-aktier och 61.794 C-aktier. Från ovannämnda aktieantal minskas det antal aktier som på behörigt sätt har krävts att bli registrerade senast före bolagstämmans beslut i ärendet och för vilka kravet på omvandling blir fullständig senast den 31.7.2017. Styrelsen bemyndigades även att besluta om aktieemission genom avyttring av egna aktier. Bemyndigandet omfattar högst 1.450 A-aktier samt 61.794 C-aktier. De till bolaget ankomna egna aktierna kan enligt styrelsens omdöme behållas, ogiltigförklaras eller avyttras med stöd av ovannämnda bemyndigande.

Till styrelsen valdes Kenneth Ingman (personlig suppleant Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Jorma Kauppila (Kari Manninen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Pertti Fallenius), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen) och Rainer Sjöholm (Stefan Wik). Till revisor valdes Ernst & Young Oy.

Vid styrelsens konstituerande möte som hölls efter bolagsstämman valdes Jorma Kauppila till styrelsens ordförande och Kenneth Ingman till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation: Affärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 802 0878