Saga Furs Oyj BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.11.2021–31.10.2022

Saga Furs Oyj bokslutskommuniké 26.1.2023 kl. 13.15

Detta är ett sammandrag av den bokslutskommuniké som Saga Furs Oyj har publicerat. Bokslutskommunikén i sin helhet finns som bilaga till detta meddelande samt på bolagets internetsidor www.sagafurs.com.

Resultatet före skatter uppvisade vinst trots den starka minskningen av förmedlingsförsäljningen i början av räkenskapsperioden

 

 • På grund av den minskade mängden förmedlade skinn och de sänkta skinnpriserna minskade värdet på Saga Furs förmedlingsförsäljning med 30 procent från föregående räkenskapsperiod till 273 miljoner euro (2020–2021: 392 milj. euro).
 • Koncernens omsättning minskade med 24 procent till 39 miljoner euro (51 milj. euro).
 • Rörelsekostnaderna var på samma nivå som under jämförelseperioden, 43 miljoner euro (43 milj. euro).
 • Koncernens rörelseresultat försämrades och uppvisade 0.3 miljoner euro förlust (11 milj. euro).
 • Koncernens nettofinansieringsintäkter minskade till 1,4 miljoner euro (5,6 milj. euro).
 • Koncernens resultat före skatter uppvisade en vinst om 1,2 miljon euro (17 milj. euro vinst).
 • Resultat per aktie var 0,29 (3,63) euro.
 • Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolaget i utdelning betalar ut 0,14 euro per A-aktie och 0,14 euro per C-aktie.

 

Halvårsperiod 1.5 – 31.10.2022

 

 • Under halvårsperioden 1.5.2022–31.10.2022 var bolagets förmedlingsförsäljning livligare och uppgick till 229 miljoner euro, men var mindre än under jämförelseperioden (248 milj. euro).
 • Koncernens omsättning minskade med en procent och utgjorde 30 miljoner euro (30 miljoner euro).
 • Rörelsekostnaderna ökade till 28 miljoner euro (25 milj. euro).
 • Koncernens rörelseresultat sjönk till 2,1 miljoner euro (7,2 milj. euro).
 • Koncernens resultat före skatter minskade till 2,8 miljoner euro (9,0 milj. euro).

 

 

Koncernens nyckeltal

5/22-10/22

11/21-10/22

5/21-10/21

11/20-10/21

 

6 mån

12 mån

6 mån

12 mån

 

 

 

 

 

Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR

228,9

272,7

247,8

391,9

Antalet förmedlade skinn, milj. st

8,1

9,3

6,2

10,0

Omsättning, MEUR

29,5

38,8

29,9

51,0

Rörelseresultat, MEUR

2,1

-0,3

7,2

11,0

Resultat före skatter, MEUR

2,8

1,2

9,0

16,6

Resultat per aktie, EUR

1,15

0,29

1,90

3,63

Avkastning på eget kapital, (ROE) %

4,9 %

1,2 %

7,7 %

15,3 %

Avkastning på investerat kapital, (ROI) %

3,0 %

1,9 %

8,6 %

13,5 %

 

Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter

I den allt hårdare konkurrensen har Saga Furs Oyj en stark marknadsposition i förmedlingen av pälsskinn. Under innevarande räkenskapsperiod ordnar bolaget auktioner i mars, juni och september 2023.

Bolaget uppskattar att utbuden under räkenskapsperiodens auktioner kommer att omfatta 14 miljoner mink-, 1,3 miljoner räv- och 70 000 finnsjubbskinn. Mängderna inkluderar 4,8 miljoner färdigt sorterade minkskinn, 660 000 rävskinn och 36 000 finnsjubbsskinn som överförts från föregående räkenskapsperiod. Dessutom bjuder bolaget ut 130 000 lammskinn. Från och med innevarande säsong kommer nordamerikanska svarta minkskinn att marknadsföras under namnet Royal Black i stället för det tidigare namnet BLACKGLAMA.

Koncernens personalkostnader beräknas öka då de periodiserade sorteringskostnaderna påförs resultatet i samband med skinnförsäljningen. Energipriserna och de allmänna höjningarna av kostnadsnivåerna förväntas öka de övriga rörelsekostnaderna. Finansieringsvolymerna torde fortsättningsvis sjunka, vilket minskar koncernens netto finansiella intäkter. Räkenskapsperiodens resultat är beroende av de kommande auktionernas försäljningsresultat, som är omöjliga att förutspå i det nuvarande marknadsläget.

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolaget i utdelning betalar ut 0,14 euro per A-aktie och 0,14 euro per C-aktie.


Vanda 26.1.2023

SAGA FURS OYJ
Styrelsen

Tilllägsinformation:

Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com


 

Bilagor: