Saga Furs Oyj halvårsrapport 1.11.2021–30.4.2022

Saga Furs Oyj halvårsrapport 29.6.2022 kl 14.05


Detta är ett sammandrag av Saga Furs Oyj:s publicerade halvårsrapport för perioden 1.11.2021–30.4.2022. Halvårsrapporten i sin helhet är bifogad detta börsmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.sagafurs.com.

Förmedlingsförsäljning och omsättningen började sjunka, resultatet uppvisade förlust

  • Den minskade konsumtionsefterfrågan i Kina på grund av coronanedstängningarna och Rysslands attack mot Ukraina ledde till en nedgång i efterfrågan på pälsskinn under vårens auktioner.
  • Värdet på Saga Furs förmedlingsförsäljning under halvårsperioden 1.11.2021–30.4.2022 sjönk med nästan 70 procent jämfört med jämförelseperioden och var 44 miljoner euro (1.11.2020–30.4.2021: 144 milj. euro).
  • Koncerns omsättning sjönk med 56 procent och uppgick till 9,3 miljoner euro (21,0  milj. euro).
  • Rörelsekostnaderna minskade och var 15,5 miljoner euro (17,7 milj. euro).
  • Koncernens rörelseresultat minskade och uppvisade en förlust på -2,3 miljoner euro (vinst på 3,9 milj. euro).
  • Koncernens nettofinansieringsintäkter minskade till 0,7 miljoner euro (3,8 milj. euro).
  • Koncernens resultat före skatt uppvisade en förlust på -1,7 miljoner euro (vinst på 7,6 milj. euro).
  • Resultatet per aktie var -0,85 (1,73) euro.
Koncernens nyckeltal 11/21-4/22 11/20-4/21 11/20-10/21
  6 mån 6 mån 12 mån
       
Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 43,7 144,0 391,9
Antalet förmedlade skinn, milj. st 1,2 3,8 10,0
Omsättning, MEUR 9,3 21,0 51,0
Rörelseresultat, MEUR -2,3 3,9 11,0
Resultat före skatter, MEUR -1,7 7,6 16,6
Resultat per aktie, EUR -0,85 1,73 3,63
Avkastning på eget kapital, (ROE) % -3,5 % 7,6 % 15,3 %
Avkastning på investerat kapital, (ROI) % -1,2 % 6,2 % 13,5 %

Väsentliga händelser efter utgången av översiktsperioden

Saga Furs anordnade den fjärde pälsauktionen under räkenskapsperioden 2021–2022 den 13–21 juni 2022 på webben. Värdet på förmedlingsförsäljningen på auktionen steg till 92 miljoner euro, vilket var över två gånger mer än på de sammanlagda auktionerna under det första halvåret av innevarande räkenskapsperiod, men mindre än hälften av försäljningen på motsvarande auktion under föregående räkenskapsperiod.

På auktionen i juni såldes 55 procent av de 5 miljoner minkskinn som bjöds ut. Prisnivån sjönk något på minkskinn med stor produktionsvolym. Av utbudet som omfattade 560 000 certifierade Saga®-rävskinn och finnsjubbskinn såldes likaså 55 procent, och prisnivån var stabil eller något lägre. De kinesiska köparna var åter aktiva på auktionen liksom under en normal auktion i juni, men skinn såldes också till andra huvudmarknader. Saga Furs anordnar nästa auktion, som samtidigt är den sista auktionen under innevarande räkenskapsperiod, i september 2022.

Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter

Vid Saga Furs’ första auktion under räkenskapsperiodens andra halvår i juni 2022 syntes tecken på att efterfrågan på pälsskinn har börjat återhämta sig från den svaga nivån vid vårens auktioner. Värdet på förmedlingsförsäljningen steg till 92 miljoner euro, vilket var mer än försäljningen under räkenskapsperiodens sex första månader sammanlagt. Största delen av auktionsinköpen gick till bolagets huvudmarknad Kina. I september ordnar bolaget räkenskapsperiodens sista auktion, men i det osäkra marknadsläget är det är inte möjligt att förutspå resultatet av auktionen. Utbudet vid auktionen i september omfattar minst 3 miljoner minkskinn och 400 000 räv- och finnsjubbskinn. Utbudens struktur motsvarar främst tidigare auktioner som ordnats i september.

Bolaget uppskattar att värdet på förmedlingsförsäljningen och omsättningen kommer att bli betydligt lägre än nivån under räkenskapsperioden 2020–2021 (2020–2021: förmedlingsförsäljning 392 miljoner euro och omsättning 51 miljoner euro). Bolaget uppskattar att resultatet under räkenskapsperioden 2021–2022 i det osäkra marknadsläget kommer att bli betydligt sämre än den föregående räkenskapsperiodens resultat och att det kommer att uppvisa förlust.

Vanda den 29.6.2022


SAGA FURS OYJ
STYRELSEN

 
Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

 


Bilagor: