Saga Furs Oyj – ordinarie bolagsstämmans beslut

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, 28.4.2023 kl. 11.55

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades den 28.4.2023, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2021–31.10.2022 samt beviljade ansvarsfrihet till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att till aktieägarna i dividend utbetala 0,14 euro per A-aktie och 0,14 euro per C-aktie, totalt ca 495.168 euro. Dividendutdelningens avstämningsdag är den 3.5.2023 och betalningsdagen är den 10.5.2023.

Dessutom beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens på bolagsordningens 3 § baserade förslag, att överföra tio (10) procent av räkenskapsperiodens vinst, dvs. 250 euro, till konjunkturfonden under fritt eget kapital.

Ersättningsrapporten för bolagets organ fastställdes.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om styrelseledamöternas arvoden i enlighet med ersättningskommitténs rekommendation.

Bolagsstämman godkände styrelsens på basen av nomineringskommitténs rekommendation framlagda förslag att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta (8). Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Jari Isosaari (suppleant Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Kennet Myllykoski (Pasi Keskinen), Markus Sjöholm (Mikael Knuts) och Rainer Sjöholm (Johan Ljung).

Bolagsstämman beslöt att till revisorn betala arvode enligt av bolaget godkänd räkning. Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman godkände inte aktieägarnas förslag att stryka bestämmelsen i bolagsordningen 3 § 7 moment ur bolagsordningen. Bolagsstämman godkände heller inte aktieägarnas förslag att stryka bestämmelsen om B-aktier i bolagsordningens 5 § ur bolagsordningen.

Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari Isosaari till styrelsens ordförande och Anders Kulp till vice ordförande.

 

 

SAGA FURS OYJ

Styrelsen


 

Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 5120 326

 

www.sagafurs.com