Det globala läget avspeglades på Saga Furs’ auktion, och bolaget ger en resultatvarning

Saga Furs, börsmeddelande 27.4.2022

Saga Furs’ online-minkauktion avslutades idag. Bolaget har länge årligen ordnat fyra auktioner, men som en följd av de ökade skinnmängderna beslöt bolaget att i år ordna en femte auktion, dvs. den nu avslutade auktionen.

”Mars- och aprilauktionerna planerades som en helhet, så att vissa minktyper bjöds ut endast vid den ena av dessa auktioner. Därför beslöts att ordna auktionen trots det svåra marknadsläget och erbjuda pälsplaggstillverkarna möjlighet att köpa alla typers minkskinn. De fortfarande ökande kraftiga coronarestriktionerna i Kina avspeglades i form av ökad osäkerhet. Dessutom har kriget i Ukraina ytterligare försvårat läget för mode- och pälsindustrin, som redan lidit stort av coronapandemin, i form av stigande kostnader och logistiska utmaningar. Effekterna av det globala läget återspeglades redan i resultaten från Saga Furs’ marsauktion, så försäljningen vid aprilauktionen motsvarade våra blygsamma förväntningar,” säger Saga Furs’ vice verkställande direktör Juha Huttunen.

Auktionsutbudet omfattade 1,6 miljoner minkskinn, varav 10 procent såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 5 miljoner euro.

I det rådande osäkra marknadsläget förväntas räkenskapsperiodens resultat försvagas väsentligt jämfört med föregående räkenskapsperiod och uppvisa förlust, om inte läget förbättras märkbart på bolagets huvudmarknadsområde Kina.

Saga Furs ordnar nästa auktion i juni, då utbuden omfattar både mink-, räv- och finnsjubbskinn.