Saga Furs Oyj:s resultat för räkenskapsperioden 2015-2016 förväntas bli förlustbringande

Den ekonomiska nedgången har påverkat detaljhandeln i Kina, och plagg har sålts antingen med ytterst låga vinstmarginaler eller rentav med förlust för att minska lagren. Detaljhandelsvolymerna beräknas minska från fjolårets utmärkta nivå till då föregående detaljhandelssäsongs nivå. I Kina finns även jämfört med tidigare år större lager av skinn av vilka inte har tillverkats plagg.

Utmaningarna inom den ryska ekonomin och den kraftigt försvagade rubeln påverkar förutom de ryska kundernas köpkraft, ävenså övriga kunder som tillverkar plagg för de ryska marknaderna. Även om de senaste detaljhandelssäsongerna i Nordamerika har varit lyckade och den ekonomiska tillväxten har kommit igång, har det exceptionellt varma vintervädret dämpat detaljhandeln. Även i Västeuropa har det varma vintervädret dämpat detaljhandeln med vinterplagg.

På basen av försäljningssäsongens 2015-2016 första internationella auktioner är det ytterst svårt att bedöma den sannolika prisutvecklingen under räkenskapsperiodens kommande auktioner. Den internationella prisnivån på både mink- och rävskinn förväntas dock vara lägre jämfört med föregående försäljningssäsong. Räkenskapsperiodens resultat beräknas bli klart sämre än under föregående räkenskapsperiod och sannolikt uppvisa förlust.

27 jan. 2016