Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet 29.11.2010

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet – Corporate Governance Statement 2010

Denna utredning över Turkistuottajat Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse den 29.11.2010 och har publicerats den 30.11.2010 på bolagets Internet-sidor samtidigt som verksamhetsberättelsen.

Turkistuottajat Oyj tillämpar den förvaltningskod för finska börsbolag som godkändes av Värdepappersmarknadsföreningen r.f. i juni 2010 och som trädde i kraft i oktober 2010.

Avvikelser från koden
Bolaget har avvikit från koden gällande följande rekommendation:

REKOMMENDATION 14: Endast en av sex styrelsemedlemmar är oberoende. Bolaget anser att affärsverksamhetens natur förutsätter att majoriteten av styrelsemedlemmarna är grundligt insatta i och förbundna till pälsnäringen.

Turkistuottajat Oyj:s förvaltningskod är tillgänglig på bolagets nätsidor www.ffs.fi / Svenska / Bolaget / Investerare

Styrelsens sammansättning

Bolagsstämman väljer minst 5 och högst 8 styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandattid om ett år, vilken inleds då bolagsstämman avslutas och utgår vid avslutandet av nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen lägger fram ett förslag om styrelsens sammansättning efter att ha hört de största aktieägarna. Styrelsekandidaternas personuppgifter publiceras både på bolagets Internet-sidor samt i kallelsen till bolagsstämman.

I enlighet med gällande praxis kan en person som har fyllt 65 år inte väljas till styrelsemedlem. För varje styrelsemedlem väljs en personlig suppleant.

Turkistuottajat Oyj:s styrelse fr.o.m. 21.1.2010

Jorma Kauppila (f. 1961)
Styrelsemedlem och ordförande sedan år 2003. Grundskola. Pälsuppfödare sedan år 1976.

Markku Koski (f. 1948)
Styrelsemedlem sedan år 1994 och viceordförande sedan år 2001. Grundskola. Pälsuppfödare sedan år 1969.

Pentti Lipsanen (f. 1963)
Styrelsemedlem sedan år 2007. Grundskola. Pälsuppfödare sedan år 1980.

Esa Rantakangas (f. 1972)
Styrelsemedlem sedan år 2005. Agr. o. forst. mag. Pälsuppfödare sedan år 1997.

Rainer Sjöholm (f. 1970)
Styrelsemedlem sedan år 2008. Ekonomie magister. Pälsuppfödare sedan år 1995.

Helena Walldén (f. 1953)
Styrelsemedlem sedan år 2004. Diplomingenjör. Styrelseproffs.

Styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget eller dess mest betydande aktieägare

Av styrelsemedlemmarna är Helena Walldén på sätt som avses i ifrågavarande kod oberoende av bolaget och dess mest betydande aktieägare, de övriga styrelsemedlemmarna har i sin egenskap av pälsuppfödare ett kundförhållande gentemot bolaget.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för att bolagets förvaltning och bolagets verksamhet sköts i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Styrelsen utnämner verkställande direktören samt en eventuell suppleant för verkställande direktören. Till styrelsens övriga uppgifter hör bl.a. att

besluta om bolagets strategi

besluta om betydande investeringar, företagsköp och avyttrande av egendom

behandla bokslutet och verksamhetsberättelsen

behandla budgeten

fastslå bolagets utdelningspolitik samt att för bolagsstämman lägga fram förslag om den utdelning som årligen betalas till aktieägarna

behandla den försäljningspolitik som tillämpas vid bolagets auktioner

besluta om basprissättningen på de skinnförmedlingstjänster som bolaget erbjuder sina kunder

övervaka bolagets risker

fastslå sammansättningen av bolagets ledningsgrupp på basen av verkställande direktörens förslag

utvärdera ledningens verksamhet

besluta om incitamentprogram riktade till personalen

ta upp övriga ärenden till behandling, ifall bolagets verkställande direktör anser det ändamålsenligt

I enlighet med sin arbetsordning skall styrelsen förutom ovannämnda uppgifter vid sina möten även erhålla information om det internationella marknadsläget för råa skinn, bekanta sig med intressebevakningsärenden på olika marknadsområden och följa med skinnströmmarna till och från bolaget.

Styrelsens ordförande och viceordförande förbereder ärenden gällande val och utvärdering av den högsta ledningen samt ärenden gällande den högsta ledningens löner, arvoden och förmåner, varefter ärendet föreläggs styrelsen för behandling.

Styrelsen har inte tillsatt utskott. Styrelsen sköter själv om granskningsutskottets uppgifter.

I enlighet med sin arbetsordning sammanträder styrelsen minst 10 gånger under räkenskapsåret. Under räkenskapsåret 2009-2010 sammanträdde styrelsen 21 gånger. De ordinarie styrelsemedlemmarna har i medeltal deltagit i 97 procent av mötena.

Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina arbetsmetoder.

Bolaget har inte något förvaltningsråd.

Verkställande direktören

I enlighet med aktiebolagslagen utnämner styrelsen bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören svarar för att bolagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att bolagets ekonomiska medel är ansvarsfullt skötta. Verkställande direktören får vidta från den normala verksamheten avvikande åtgärder endast med styrelsens godkännande, med undantag för sådana situationer då bolaget skulle orsakas betydande skada p.g.a. den tid som krävs för att inhämta styrelsens godkännande. I det senare fallet bör styrelsen så fort som möjligt informeras om de åtgärder som vidtagits. För verkställande direktören har uppgjorts ett skriftligt direktörskontrakt.

Tekn. stud. Pertti Fallenius (f. 1962) fungerar som Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör sedan 1.9.2009.

Intern kontroll och riskhantering

De risker som påverkar Turkistuottajat Oyj:s verksamhet klassificeras som 1) affärsverksamhetsrisker, 2) olycks- och egendomsrisker, 3) finansieringsrisker samt 4) operativa risker. Inom dessa riskkategorier har bolaget definierat de för tillfället mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna enligt följande: De nya marknaderna, missbruk av varumärket SAGA, imagerisker och politiska risker, förändringar i kundkretsen, finansieringsrisker, konjunktur- och valutakursväxlingar samt personaltillgång och –struktur.

Bolaget strävar att behärska och begränsa riskerna via ett konsekvent tillvägagångssätt, vars målsättning är att garantera en hela koncernen omfattande och ändamålsenlig riskidentifiering, -bedömning, -hantering samt -bevakning. Det utgör en naturlig del av koncernens planerings- och ledningsprocess, beslutsfattande, dagliga ledning och verksamhet samt övervaknings- och rapporteringsförfarande. Riskhanteringsprocessen producerar information om riskerna samt om hur riskhanteringsåtgärderna framskrider. På basen av riskhanteringsprocessen vidtas vid behov korrigerande åtgärder alternativt övervägs ändringar i strategin. Under räkenskapsperioden har bolagets styrelse slagit fast en ny finansieringspolitik för bolaget samt en politik för att behärska politiska risker och imagerisker.

Ifall riskerna ändå förverkligas kan de medföra avsevärd skada på Turkistuottajat Oyj:s affärsverksamhet och ekonomiska situation samt försämra bolagets resultat.

På grund av sin ringa storlek har bolaget inte någon skild intern granskningsorganisation. Styrelsen bekantar sig med revisorernas revisionsplan och ber i samband med detta eventuellt revisorerna göra ytterligare utredningar. I samband med revisionen analyserar revisorerna bolagets bokslut och koncernbokslut, delårsrapporter på koncernnivå samt bolagets utestående fordringar i strävan att försäkra sig om, att de rapporter som bolaget publicerar ger väsentligt korrekt information om bolagets ekonomiska ställning. I samband med revisionen lägger revisorerna även fram och har lagt fram metoder för att utveckla och förbättra bolagets interna kontroll. På basen av dessa har styrelsen förutsatt och förutsätter att bolagets ledning utvecklar bolagets operativa processer och kontroller.

Turkistuottajat Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem (pdf)