Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet 29.11.2012

Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse den 28.11.2012 och har publicerats den 29.11.2012 på bolagets Internet-sidor samtidigt som verksamhetsberättelsen.

Saga Furs Oyj tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen r.f.:s förvaltningskod för finska börsbolag som trädde i kraft i oktober 2010.

Avvikelser från koden

Bolaget har avvikit från koden gällande följande rekommendationer:

REKOMMENDATION 11: Styrelsen har inte lagt fram ett förslag om styrelsens sammansättning för den ordinarie bolagsstämman.

REKOMMENDATION 14: Endast en av sex styrelsemedlemmar är oberoende. Bolaget anser att affärsverksamhetens natur förutsätter att majoriteten av styrelsemedlemmarna är grundligt insatta i och förbundna till pälsnäringen.

Saga Furs Oyj:s förvaltningskod är tillgänglig på bolagets nätsidor www.sagafurs.com / Svenska / Bolaget / Investerare / Corporate Governance.

Styrelsens sammansättning

Bolagsstämman väljer minst 5 och högst 8 styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandattid om ett år, vilken inleds då bolagsstämman avslutas och utgår vid avslutandet av nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämma.

I kallelsen till bolagsstämman meddelar bolaget om sådana förslag angående styrelsens sammansättning vilka före kallelsens publicerande har lagts fram av antingen styrelsen eller av sådana aktieägare som representerar minst 10 % av bolagets röster.  Styrelsekandidaternas personuppgifter publiceras både på bolagets Internet-sidor samt i kallelsen till bolagsstämman.

I enlighet med gällande praxis kan en person som har fyllt 65 år inte väljas till styrelsemedlem. För varje styrelsemedlem väljs en personlig suppleant.

Saga Furs Oyj:s styrelse fr.o.m. 19.1.2012

Jorma Kauppila (f. 1961)
Styrelsemedlem och ordförande sedan år 2003. Grundskola. Pälsuppfödare sedan år 1976.

Markku Koski (f. 1948)
Styrelsemedlem sedan år 1994 och viceordförande sedan år 2001. Grundskola. Pälsuppfödare sedan år 1969.

Pentti Lipsanen (f. 1963)
Styrelsemedlem sedan år 2007. Grundskola. Pälsuppfödare sedan år 1980.

Hannu Sillanpää (f. 1961)
Styrelsemedlem sedan år 2011. Mellanskola, farmarmästare. Pälsuppfödare sedan år 1979.

Rainer Sjöholm (f. 1970)
Styrelsemedlem sedan år 2008. Ekonomie magister. Pälsuppfödare sedan år 1995.

Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (f. 1962)
Styrelsemedlem sedan år 2012. Studentmerkonom. Verkställande direktör för Artek Oy.

Styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget eller dess betydande aktieägare:

Av styrelsemedlemmarna är Mirja-Leena Kullberg på sätt som avses i ifrågavarande förvaltningskod oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare, de övriga styrelsemedlemmarna har i sin egenskap av pälsfarmare ett kundförhållande gentemot bolaget.

Styrelsens uppgifter:

Styrelsen ansvarar för att bolagets förvaltning och bolagets verksamhet sköts i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Styrelsen utnämner verkställande direktören samt en eventuell suppleant för verkställande direktören. Till styrelsens övriga uppgifter hör bl.a. att

 • besluta om bolagets strategi
 • besluta om betydande investeringar, företagsköp och avyttrande av egendom
 • behandla bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • behandla budgeten
 • fastslå bolagets utdelningspolitik samt att för bolagsstämman lägga fram förslag om den årliga dividendutdelningen
 • behandla den försäljningspolitik som tillämpas vid bolagets auktioner
 • besluta om basprissättningen på de skinnförmedlingstjänster som bolaget erbjuder sina kunder
 • övervaka bolagets risker
 • fastslå sammansättningen av bolagets ledningsgrupp på basen av verkställande direktörens förslag
 • utvärdera ledningens verksamhet
 • besluta om incitamentprogram riktade till personalen
 • ta upp övriga ärenden till behandling, ifall bolagets verkställande direktör anser det ändamålsenligt

I enlighet med sin arbetsordning skall styrelsen förutom ovannämnda uppgifter vid sina möten även erhålla information om det internationella marknadsläget för råa skinn, bekanta sig med intressebevakningsärenden på olika marknadsområden och följa med skinnströmmarna till och från bolaget.

Styrelsens ordförande och viceordförande förbereder ärenden gällande utnämning och utvärdering av den högsta ledningen samt ärenden gällande den högsta ledningens löner, arvoden och förmåner, varefter ärendet föreläggs styrelsen för behandling.

Styrelsen har inte tillsatt utskott. Styrelsen sköter själv om granskningsutskottets uppgifter.

I enlighet med sin arbetsordning sammanträder styrelsen minst 14 gånger under räkenskapsåret. Under räkenskapsåret 2011-2012 sammanträdde styrelsen 18 gånger. De ordinarie styrelse­medlemmarna har i medeltal deltagit i 95 procent av mötena.

Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina arbetsmetoder.

Bolaget har inte något förvaltningsråd.
Verkställande direktören

I enlighet med aktiebolagslagen utnämner styrelsen bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören svarar för att bolagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att bolagets ekonomiska medel är ansvarsfullt skötta. Verkställande direktören får vidta från den normala verksamheten avvikande åtgärder endast med styrelsens godkännande, med undantag för sådana situationer då bolaget skulle orsakas betydande skada p.g.a. den tid som krävs för att inhämta styrelsens godkännande. I det senare fallet bör styrelsen så fort som möjligt informeras om de åtgärder som vidtagits. För verkställande direktören har uppgjorts ett skriftligt direktörskontrakt.

Tekn. stud. Pertti Fallenius (f. 1962) fungerar som Saga Furs Oyj:s verkställande direktör.

Intern kontroll och riskhantering

De risker som påverkar Saga Furs Oyj:s verksamhet klassificeras som affärsverksamhetsrisker, olycks- och egendomsrisker, finansieringsrisker samt operativa risker. Alla de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna anses vara affärsverksamhetsrisker: Risker som hänför sig till utbud och efterfrågan, imagerisker och politiska risker, valutakursväxlingar samt finansieringsrisker.

Bolaget strävar att behärska och begränsa riskerna via ett konsekvent tillvägagångssätt, vars mål­sättning är att garantera en hela koncernen omfattande och ändamålsenlig riskidentifiering, -bedömning, -hantering samt -bevakning. Det utgör en del av koncernens planerings- och ledningsprocess, besluts­fattande, dagliga ledning och verksamhet samt övervaknings- och rapporteringsförfarande. Riskhante­ringsprocessen producerar information om riskerna samt om hur riskhanteringsåtgärderna framskrider. På basen av riskhanteringsprocessen vidtas vid behov korrigerande åtgärder eller övervägs ändringar i strategin.

Ifall riskerna trots allt förverkligas kan de avsevärt skada Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet och ekonomiska situation samt försämra bolagets resultat.

På grund av sin ringa storlek har bolaget inte någon skild intern granskningsorganisation. Styrelsen bekantar sig med revisorernas revisionsplan och ber i samband med detta eventuellt revisorerna göra ytterligare utredningar. I samband med revisionen analyserar revisorerna bolagets bokslut och koncernbokslut, delårsrapporter på koncernnivå samt bolagets utestående fordringar i strävan att försäkra sig om, att de rapporter som bolaget publicerar ger väsentligt korrekt information om bolagets ekonomiska ställning. I samband med revisionen presenterar revisorerna även och har presenterat metoder för att utveckla och förbättra bolagets interna kontroll. På basen av dessa har styrelsen förutsatt och förutsätter att bolagets ledning utvecklar bolagets operativa processer och kontroller.