Bokslutskommuniké för räkenskapsperioden 1.11.2015-31.10.2016

Saga Furs Oyj:s förlust mindre än vad tidigare beräknats

  • Som en följd av de sjunkande prisnivåerna och det minskade antalet förmedlade skinn sjönk värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning under räkenskapsperioden 1.11.2015-31.10.2016 med 47 procent till 335 miljoner euro (637 MEUR under föregående räkenskapsperiod).
  • Prisnivån på minkskinn sjönk med över 40 procent och på rävskinn med över 50 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod.
  • Under räkenskapsperioden förmedlade bolaget 10,5 miljoner skinn (11,1 miljoner under föregående räkenskapsperiod).
  • Koncernens omsättning minskade med 26 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och var 43,0 miljoner euro (58,5 MEUR).
  • Som en följd av den kraftiga prisnedgången och det minskade antalet förmedlade skinn var koncernens rörelseresultat klart förlustbringande trots den tydliga nedgången i rörelsekostnaderna, och uppgick till -5,9 miljoner euro (4,4 MEUR vinstbringande).
  • Koncernens netto finansiella intäkter minskade med 41 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och var 2,9 miljoner euro (5,0 MEUR). De netto finansiella intäkterna minskade då nettoränteintäkterna sjönk och nettofarmarkreditförlusterna ökade.
  • Koncernens resultat före skatter var 3,0 miljoner förlustbringande (9,4 MEUR vinstbringande).
  • Koncernens resultat per aktie var -0,68 euro (2,06 euro under föregående räkenskapsperiod).
  • Styrelsen föreslår för bolagsstämman, som sammankallas den 27.4.2017, att av de utdelningsbara medlen för räkenskapsperioden 1.11.2015 – 31.10.2016 utdelas till aktieägarna €0,20 per aktie, totalt 720 000 euro. Därtill föreslår styrelsen att den på basen av aktiebolagslagens 13 kapitel 6 § 2 moment befullmäktigas att besluta om en tilläggsutdelning på högst 0,30 euro per aktie, totalt 1 080 000 euro. Fullmakten är i kraft fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma.

Läs hela rapporten