Resultatet för innevarande räkenskapsperiod beräknas bli klart vinstgivande

Tillväxten i efterfrågan på pälsskinn har inverkat positivt på resultaten vid Saga Furs Oyj:s första auktioner under innevarande räkenskapsperiod. Vid marsauktionen steg prisnivån på minkskinn med 30 procent jämfört med motsvarande auktion i fjol. Vid både december- och marsauktionerna stärktes prisnivån på rävskinn med 15-25% jämfört med föregående auktion. Prisökningen är en följd av den nya efterfrågan som uppstod tack vare fjolårets gynnsammare prisnivå, återhämtningen på de traditionellt viktiga marknadsområdena i Ryssland samt mode- och textilindustrins starka intresse för pälsskinn.

Majoriteten av de skinn som bjuds ut under innevarande räkenskapsperiod bjuds ut vid räkenskapsperiodens återstående auktioner i juni och september 2017, vilkas framgång är avgörande för räkenskapsperiodens resultat. Marknadsläget för pälsskinn förväntas fortsättningsvis vara bra, även om de snabba prisökningarna ökar marknadsrisken. Hela räkenskapsperiodens resultat beräknas bli klart vinstgivande.