Saga Furs Oyj:s bokslutskommuniké 1.11.2016–31.10.2017

Bolagets rörelseresultat var klart vinstgivande

Detta är ett sammandrag av den bokslutskommuniké som Saga Furs Oyj har publicerat.

 Centralt under räkenskapsperiodens andra hälft (1.5.2017–31.10.2017)

 – Värdet på förmedlingsförsäljningen under Saga Furs Oyj:s två sista auktioner för räkenskapsperioden var 212 miljoner euro (195 MEUR)

– Under auktionerna i juni och september förmedlades totalt 5,5 miljoner mink-, räv-, finnsjubb- och karakul-lammskinn. Prisnivån på både mink- och rävskinn sjönk i juni jämfört med bolagets auktioner i december och mars, och en del av skinnen lämnades osålda. I september steg prisnivån åter något.

– Tack vare de stigande prisnivåerna ökade värdet på koncernens förmedlingsförsäljning med 8 procent till 213 miljoner euro (197 MEUR). Koncernens omsättning var på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod, 25,0 miljoner euro (24,7 MEUR).

– Koncernens rörelseresultat var 4,4 miljoner euro (5,1 MEUR).

– Koncernens netto finansiella intäkter minskade med 5 procent och var 1,3 miljoner euro (1,4 MEUR).

– Resultatet före skatter var 5,7 miljoner euro (6,4 MEUR).

– Som en följd av skattebokningar var resultatet per aktie 1,29 euro (1,95 EUR). 

Centralt under hela räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 (1.11.2015–31.10.2016)

 – Tack vare den stigande prisnivån ökade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning under räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 med 31 procent till 437 miljoner euro (335 MEUR).

– Rävskinnens prisnivå ökade med 38 procent och minkskinnens prisnivå med 25 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod.

– Under räkenskapsperioden förmedlade bolaget 10,2 miljoner skinn (10,5 miljoner)

– Koncernens omsättning ökade med 23 procent till 52,7 miljoner euro (43,0 MEUR).

– Tack vare den stigande prisnivån förbättrades koncernens rörelseresultat med 11,7 miljoner euro och uppvisade 5,8 miljoner vinst (5,9 MEUR förlust).

– Koncernens netto finansiella intäkter ökade med 17 procent och uppgick till 3,4 miljoner euro (2,9 MEUR). Obetalda dividender på 450 000 euro från aktier som överförts från värdeandelsregistrets gemensamma konto till bolagets besittning, intäktsfördes och ökade därmed de netto finansiella intäkterna.

– Koncernens resultat före skatter ökade med 12,1 miljoner euro och uppvisade 9,2 miljoner vinst (3,0 MEUR förlust).

– Koncernens resultat per aktie var 2,05 euro (-0,68 EUR).

– Styrelsen föreslår för bolagsstämman, som sammankallas den 19.4.2018, att av de utdelningsbara medlen för räkenskapsperioden 1.11.2016 – 31.10.2017 utdelas till aktieägarna 1,00 euro per aktie och att 720 000 euro överförs till konjunkturfonden. Dividendutdelningens avstämningsdag föreslås vara den 23.4.2018 och betalningsdag 30.4.2018.

Saga Furs verkställande direktör Pertti Fallenius:

”Saga Furs’ räkenskapsperiod 2016/2017 var klart vinstgivande. Kinas aktivitet avspeglades på säsongens auktioner: Kinas marknadsandel av rävskinnsinköpen ökade klart, och nästan dubbelt så många rävskinn exporterades till landet jämfört med föregående säsong. Detta stärkte även rävens prisnivå. Även återhämtningen på marknaderna i Ryssland samt den europeiska modeindustrins aktivitet avspeglades på auktionsresultaten. Den internationella modeindustrins efterfrågan är indikation på den starka position ansvarsfullt producerade skinn har inom modet.

Detaljhandelssäsongen fortsätter fortfarande på de viktigaste marknaderna. Räkenskapsperiodens resultat är beroende av de kommande auktionernas försäljningsresultat, vilkas sannolika utveckling är omöjlig att förutspå i det här skedet.”

Koncernens nyckeltal  

Koncernens nyckeltal 5/17–10/17 11/16–10/17 5/16–10/16 11/15–10/16
6 mån 12 mån 6 mån 12 mån
   
Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 212,7 437,1 197,4 334,7
Antalet förmedlade skinn, 1.000 st. 5 578 10 178 5 951 10 471
Omsättning, MEUR 25,0 52,7 24,7 43,0
Rörelseresultat, MEUR 4,4 5,8 5,1 -5,9
Resultat före skatter, MEUR 5,7 9,2 6,4 -3,0
Resultat per aktie, EUR 1,29 2,05 1,95 -0,68
Avkastning på eget kapital, (ROE) % 5,0 % 8,0 % 8,3 % -2,7 %
Avkastning på investerat kapital, (ROI) % 4,2 % 6,4 % 3,9 % -0,8 %

Bedömning av affärsverksamhetens utveckling under innevarande räkenskapsperiod

Under innevarande höst och vinter avstod två kända modehus från att använda päls. Den internationella modeindustrin använder dock fortfarande rikligt med päls i sina kollektioner, vilket återspeglar den starka position ansvarsfullt producerade skinn har inom modet. Saga Furs’ strategiska projekt i avsikt att öka användningen av räv i kollektionerna har för sin del understött efterfrågan på finska räv.

På bolagets huvudmarknadsområde i Kina fortsätter den viktiga detaljhandelssäsongen fram till det kinesiska nyåret, vilket i år infaller senare än i fjol dvs. i mitten på februari. Under säsongen 2016/2017 köpte de kinesiska kunderna så mycket fler skinn än året förut att en del av skinnen överfördes att användas under nästa detaljhandelssäsong. För tillfället finns det stora lager av plagg i Kina. Överutbudet pressar prisnivån, och marknadsläget försvårar de kinesiska kundernas möjligheter att erhålla finansiering. Situationen förväntas påverka de kinesiska kundernas köpbeteende under innevarande säsongs auktioner.

Återhämtningen på marknaderna i Ryssland fortsätter då landets ekonomi har stabiliserats och inflationen är under kontroll. Dessutom har tillverkningen av pälsplagg och -besatser i Ryssland återigen börjat öka efter många års nedgång. Detaljhandeln med pälsplagg kom bra igång och har hållits stabil.

Under innevarande räkenskapsperiod ordnar Saga Furs Oyj, förutom auktionen i december 2017, även auktioner i mars, juni och september 2018. Bolagets har som målsättning att under hela försäljningssäsongens auktioner totalt bjuda ut 8 miljoner mink-, 2,4 miljoner räv- och 150 000 finnsjubb- samt 450 000 karakullammskinn. Auktionen i mars ordnas tillsammans med det kanadensiska auktionsbolaget Fur Harvesters Auctions Inc.

Bolaget bedömer att de skinnvisa kostnaderna kommer att öka under innevarande räkenskapsperiod som en följd av den reviderade strategins utvecklingsprogram, utvidgningen av verksamheten i Nordamerika samt etableringen i Norge. Minksorteringens flytt till Fur Center orsakar engångskostnader under innevarande räkenskapsperiod. På längre sikt medför flytten dock betydande inbesparingar i logistikkostnaderna.

Den stigande US-dollarräntenivån samt utmaningarna med kundernas tillgång till finansiering bedöms inverka negativt på bolagets netto finansiella intäkter. Bolagets farmarkunder förväntas använda sig av bolagets förskottsfinansiering i högre grad än under föregående räkenskapsperiod.

Det är alltför tidigt att på basen av bolagets decemberauktion göra prognoser om de kommande auktionernas försäljningsresultat. Räkenskapsperiodens resultat är beroende av de kommande auktionernas försäljningsresultat, vilkas sannolika utveckling är omöjlig att förutspå i det nuvarande marknadsläget.

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman, som sammankallas den 19.4.2018, att av de utdelningsbara medlen för räkenskapsperioden 1.11.2016 – 31.10.2017 utdelas till aktieägarna 1,00 euro per aktie och att 720 000 euro överförs till konjunkturfonden. Dividendutdelningens avstämningsdag föreslås vara den 23.4.2018 och betalningsdag 30.4.2018. Samtliga på dividendutdelningens avstämningsdag utestående aktier, med undantag för de egna aktier som är i moderbolagets besittning, är berättigade till utdelning för räkenskapsperioden 2016/2017.

SAGA FURS OYJ

Vanda den 25.1.2018
STYRELSEN

Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

Bokslutskommunikén i sin helhet